Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

14 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea privind organizarea şi administrativ-teritorială a RM

(înregistrat în Parlament cu numărul 718 din 22 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea privind organizarea şi administrativ-teritorială a RM.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Trecerea localităţii Tudoreşti în componenţa primăriei localităţii Tartaul de Salcie.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută de planurile şi strategiile naţionale prioritare.
Nota informativă nu conţine toate informaţiile necesare pentru examinarea şi soluţionarea problemei transferării unei localităţi din componenţa unei unităţi administrativ-teritoriale existente.
Din nota informativă anexată nu rezultă că elaborării legii au precedat investigaţiile ştiinţifice prevăzute de Legea privind actele legislative, nu este prezentată o argumentare economico-financiară clară a modificărilor propuse.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În ceea ce priveşte corespunderea generală cu actele internaţionale, menţionăm că art.4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale stabileşte că colectivităţile locale trebuie să fie consultate, pe cît posibil, în timp util şi de o manieră apropiată în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziei pentru toate chestiunile care le privesc direct. Constatăm că, în cazul examinat, consultarea nu s-a realizat, din materialele accesibile ale proiectului de lege nu rezultă că colectivităţile şi autorităţile locale concrete au fost informate şi consultate în prealabil (se conţin informaţii despre demersuri ale prefecturii şi consiliului raional, dar problema nu este de competenţa acestora, ci a colectivităţilor şi autorităţilor locale concrete, de nivelul I).


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea economico-financiară nu este suficientă.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Sînt promovate interesele unei comunităţi locale concrete.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Conform art.18 din Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, modificarea hotarelor unităţii administrativ-teritoriale cauzată de necesitatea transferării localităţilor dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta se efectuează de către Parlament "după consultarea cetăţenilor".
Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.741/15.02.96 stabileşte:
- formarea şi desfiinţarea localităţilor care nu constituie o unitate administrativ-teritorială, precum şi schimbarea subordonării lor se hotărăsc de către Parlament, " la propunerea consiliilor locale respective după consultarea cetăţenilor" (pct.3 din Regulament);
- la stabilirea şi modificarea hotarelor raioanelor, municipiilor, comunelor şi satelor (ca unităţi administrativ-teritoriale), trebuie să fie anexate: " deciziile consiliilor locale respective; decizia adunării generale a locuitorilor localităţii sau a adunării reprezentanţilor lor; caracteristica economică a unităţii administrativ-teritoriale, a localităţii; harta schematică cu modificările propuse" (pct.17 lit. c) din Regulament).
Din materialele proiectului nu rezultă că au fost întreprinse acţiunile stabilite de lege, că ar fi prezente hotărîrile, deciziile şi alte materiale prevăzute obligatoriu de lege în acest scop.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului conţine unele carenţe de redactare tehnico-legislativă.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Proiectul nu conţine reglementări tranzitorii şi despre intrarea în vigoare a legii, ceea ce poate genera probleme de aplicare, în special, legate de apropiatele alegeri locale generale, dar şi de corespunderea legală a actelor eliberate de autorităţile de stare civilă, autorităţile locale.
Autorul iniţiativei presupune că situaţia actuală s-ar datora unei "greşeli mecanice", dar asemenea erori nu pot fi admise în cazul unor legi, mai ales în legi organice, care vizează comunităţi locale concrete. În cazul că era vorba de o eroare, aceasta trebuia reparată imediat, prin publicarea rectificării la lege sau promovarea în regim de urgenţă a modificării corespunzătoare.
În Nota Informativă se menţionează că chiar şi după adoptarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001:
- toate evidenţele legate de satul Tudoreşti s-au efectuat şi se efectuează de către primăria Tartaul de Salcie;
- la toate alegerile parlamentare şi locale locuitorii satului votează fiind incluşi pe lista suplimentară în componenţa primăriei Tartaul de Salcie.
Dacă situaţia se prezintă anume astfel, putem constata că timp de 6 ani Legea nu este respectată şi autorităţile de orice nivel acceptă acest lucru: alegerile sînt validate, actele de stare civilă şi orice alte acte cu caracter juridic sînt considerate valabile (presupunem că şi impozitele sînt percepute după tradiţie, nu în localitatea reşedinţă), chiar dacă conform legii, subordonarea administrativă ar trebui să fie alta.
Aceste constatări şi atitudini prezintă un pericol esenţial pentru consolidarea respectului faţă de lege şi generează mai multe întrebări faţă de capacităţile şi atitudinea autorităţilor locale care admit situaţia, dar şi faţă de autorităţile centrale, organele de control administrativ din teritoriu, care nu au intervenit prompt pentru înlăturarea "greşelilor" sau dacă nu e vorba de greşeli - pentru asigurarea executării legii aşa cum este ea scrisă şi publicată.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei