Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports

Raport de expertiză nr.673

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.28 Martie 2016

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.8, 10, 15'1, 18)

(înregistrat în Parlament cu numărul 67 din 29 Februarie 2016)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.8, 10, 15'1, 18)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, scopul proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.8, 10, 15'1, 18) îl constituie instituirea unor măsuri ce țin de asigurarea unei colaborări eficiente între legislativ și executiv pentru protecția socială și susținerea materială, precum și extinderea subiecților ce cad sub incidența legii în cauză și se află în situație vulnerabilă.

Astfel, se propune modificarea Legii cu privire la ajutorul social în vederea:
- consolidării responsabilității executivului atît față de legislativ, cît și față de cetățeni, evitînd abordările frecvent superficiale și hotărîrile luate deseori fără analiza profundă a situației în care se află o bună parte a populației din Republica Moldova;

- ajustarea mecanismului de stabilire și plată a ajutorului social care ar ține cont de nevoile reale ale cetățenilor și nivelul real de bunăstare la condițiile actuale;

- stabilirea echității sociale și susținerea familiilor/persoanelor aflate în dificultate pentru acordarea ajutorului necesar din partea statului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Totodată, în opinia noastră, sunt ignorate unele prevederi ale Instrucţiunii privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobată prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 30 din 07.11.2012, care prevăd că dosarul se completează cu originalele rapoartelor și ale sintezelor comisiei permanente sesizate în fond, co-rapoartele și avizele comisiilor permanente, avizul Direcției generale juridice, după caz, cu avizul Guvernului, avizele altor autorități, amendamentele deputaților și fracțiunilor, propunerile societății civile și cu alte documente pertinente. După includerea în procedură legislativă, proiectul de act legislativ și documentele conexe, în variantă electronică sau, după caz, pe suport de hîrtie, se transmit Direcției generale informațional-analitice, care asigură scanarea și plasarea tuturor documentelor şi informaţiilor parvenite (avize, expertize, rapoarte, co-rapoarte, sinteze, alte informații ce țin de etapa procedurală) pe marginea proiectului respectiv pentru a fi scanate și plasate pe pagina web oficială a Parlamentului.

Concomitent, potrivit aceleiași Instrucţiuni, proiectul de act legislativ înaintat în calitate de iniţiativă legislativă a deputatului în Parlament se depune în Parlament împreună cu expertiza juridică și expertiza anticorupție, care se prezintă ulterior în conformitate cu rezoluția Președintelui Parlamentului. Ţinem să menţionăm că şi această condiţie imperativă a procesului de legiferare este totalmente ignorată.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul Parlamentului, astfel încît subiecţii interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conținutului acestuia.


6. Suficienţa argumentării. Potrivit art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină:
- condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
- principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui;
- referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;
- fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;
- actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător (nu este aplicabil).

Intenţia autorului este expusă clar şi relativ argumentat în nota informativă ce însoţeşte proiectul de lege, fiind respectate în parte prevederile art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001. În acest sens, autorul indică scopul principal, condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de lege, principalele prevederi ale proiectului, precum şi evidenţiază elementele noi.

Totuşi, în pofida argumentelor autorului, unele aspecte nu îşi găsesc motivarea necesară, fie au fost neglijate de către autor în nota informativă. Acest proiect de act legislativ urma să conţină locul actului în sistemul legislaţiei, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui, referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Rezumînd cele constatate mai sus, subliniem faptul că actele necesare pentru înaintarea unei iniţiative sunt tot atît de importante ca și proiectul de act normativ, pentru ca societatea, membrii Guvernului şi ai Parlamentului să cunoască domeniul propus reglementărilor și să ia o decizie în cunoștință de cauză.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Astfel, dosarul de însoţire trebuia să conţină Tabelul de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate. Din lipsa informaţiilor, nu cunoaştem dacă autorii au realizat sau nu aceste cerinţele legale, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu face nici o referinţă la faptul că ar fi fost efectuată o evaluare sau estimare economico-financiară a proiectului sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare şi nu estimează cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului de lege.

Deși nota de fundamentare nu reliefează acest fapt, trebuie să constatăm că implementarea amendamentelor propuse la proiectul de lege supus expertizării nu va necesita cheltuieli financiare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi și alte chestiuni vizînd activitatea acestora. Astfel, proiectul de lege atribuie funcția de aprobare a modului de evaluare a bunăstării familiei și setului de caracteristici pentru evaluarea bunăstării familiei, exprimate în puncte forului legislativ, atribuție anterioară a executivului.

Totodată, se prevede ca Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului social să se aprobe de către Guvern, cu avizele consultative din partea comisiilor permanente ale Parlamentului: Comisia protecție socială, sănătate și familie; Comisia economie, buget și finanțe; Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climaterice.

Ținem să menționăm că, potrivit art. 27 alin. (2) și (3) din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797-XIII din 2.04.1996, în probleme ce ţin de domeniul lor de activitate, comisiile permanente pot fi consultate de organele administraţiei publice, de alte organe sau întreprinderi, instituţii şi organizaţii, de alte părţi interesate. La finele şedinţei de consultare, comisiile permanente emit avize consultative cu titlu de recomandare. Comisiile permanente emit, de asemenea, avize consultative în vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei, care nu pot fi folosite ca probe în instanţele de judecată.

În acest context, avînd în vedere că Regulamentul Parlamentului conține deja prevederi legale care oferă posibilitatea Guvernului să consulte comisiile permanente, decade necesitatea promovării amendamentului propus în proiectul de lege.
Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză, menţionăm următoarele:

- proiectul Legii urmăreşte scopul instituirii unor măsuri ce țin de asigurarea unei colaborări eficiente între legislativ și executiv pentru protecția socială și susținerea materială, precum și extinderea subiecților ce cad sub incidența legii în cauză și se află în situație vulnerabilă în vederea: consolidării responsabilității executivului atît față de legislativ, cît și față de cetățeni, evitînd abordările frecvent superficiale și hotărîrile luate deseori fără analiza profundă a situației în care se află o bună parte a populației din Republica Moldova; ajustării mecanismului de stabilire și plată a ajutorului social care ar ține cont de nevoile reale ale cetățenilor și nivelul real de bunăstare la condițiile actuale; stabilirii echității sociale și susținerea familiilor/persoanelor aflate în dificultate pentru acordarea ajutorului necesar din partea statului.

- remarcăm lipsa expertizei juridice și a expertizei anticorupție, a Declaraţiei de compatibilitate şi Tabelului de concordanță privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar, fiind nerespectate unele cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de coruptibilitate, de care subiecţii cu drept de iniţiativă legislativă nu fac uz în argumentarea opţiunilor legislative propuse;

- proiectul Legii este compatibil legislației naţionale, nu stabilește promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general și nici nu prejudiciază interesele anumitor categorii de persoane sau interesul public;

- fără a diminua din importanţa şi necesitatea proiectului propus, oportunitatea adoptării propunerilor legislative din prezentul proiect, rămîne a fi o prerogativă a Parlamentului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei