Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports

Raport de expertiză nr.656

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.26 Octombrie 2015

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a produselor – art.1, 7'1, 8'1, 8'2; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.29)

(înregistrat în Parlament cu numărul 338 din 28 Septembrie 2015)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a produselor – art.1, 7'1, 8'1, 8'2; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.29)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Reieșind din prevederile art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii, conform art.12 alin.(2) din legea nominalizată, va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. În conformitate cu prevederile art. 49/1 din Regulamentul Parlamentului, comisia permanentă sesizată în fond asigură consultarea publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile interesate prin organizarea de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de legislaţia cu privire la transparenţa în procesul decizional. Totodată, comisia permanentă sesizată în fond dispune plasarea, conform legii, pe web-site-ul Parlamentului a sintezei recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional.

De remarcat că, proiectul a fost prezentat de Guvern spre examinare Parlamentului în mod prioritar. Reieșind din prevederile art.43 din Regulamentul Parlamentului, proiectele de legi considerate de Guvern ca fiind prioritare se înscriu de Biroul permanent cu prioritate pe ordinea de zi. În pofida acestui fapt, proiectul de lege a fost înregistrat pe data de 28.09.2014 şi pînă în prezent nu a fost examinat de Plenul Parlamentului. Astfel, considerăm că este respectat principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Totodată notăm că proiectul de act legislativ supus expertizei este plasat pe site-ul Parlamentului, iar cetăţenii, organizaţiile şi alţi subiecţi interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conținutului documentului. Tot pe site-ul Parlamentului sînt plasate avizul Ministerului Justiției și avizul Centrului Național Anticorupție.

Este necesar de a menţiona că proiectul de lege în cauză a fost înregistrat în Parlament anterior sub nr.317 din 24.07.2014, însă, nefiind inclus pe ordinea de zi a Parlamentului precedent, a devenit nul. Autorul indică că la acel moment proiectul a fost supus consultărilor publice cu un șir de autorități și instituții publice, iar proiectul repetat a fost coordonat cu aceleași autorități și instituții.

Din lipsa informaţiilor şi neidentificarea sintezei recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, nu cunoaștem dacă au avut loc astfel de consultări. La fel, nu cunoaștem dacă societatea civilă, pînă la momentul de față a participat sau nu la elaborarea şi examinarea acestuia. În acest sens, reiterăm că lipsa unor astfel de documente importante pe pagina web face ca accesul la informație să fie limitat și, prin urmare, aduce atingere dreptului persoanelor la informare corectă.


4. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, proiectul de lege are ca scop racordarea cadrului legislativ în vigoare la prevederile proiectului legii privind supravegherea pieții, înaintat simultan de Guvern în Parlament, care instituie norme și principii legate de supravegherea pieței în ceea ce privește corespunderea produselor nealimentare introduse și/sau puse în funcțiune cu cerințele stabilite în reglementările tehnice, în scopul asigurării protejarea intereselor publice precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și securitatea.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă În Parlament termenul de cooperare cu societatea civilă este respectat, întrucît de la momentul înregistrării proiectului de lege (28.09.2014) şi pînă în prezent nu a fost examinat de Plenul Parlamentului, iar cetăţenii, organizaţiile şi alţi subiecţi interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conținutului documentului.


7. Suficienţa argumentării. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Intenţia autorului este expusă clar şi argumentat în nota informativă ce însoţeşte proiectul de lege. În acest sens, autorul indică scopul principal, condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de lege, principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi, efectul social şi economic al actului.

Totodată, în argumentarea sa este menționat că temei pentru elaborarea proiectului de lege servește înaintarea spre examinare în Parlament a proiectului legii privind supravegherea pieții și drept consecință sînt necesare ajustări ale cadrului legislativ conex.

Obiecția formulată de noi se referă la neanexarea la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ și nepublicarea pe pagina web a Parlametului a avizelor tuturor instituţiilor publice interesate, sintezei recomandărilor recepționate în rezultatul consultărilor publice cu societatea civilă. Pe pagina web a Parlamentului am identificat doar avizul Ministerului Justiției și Raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Reieșind din nota informativă și cuprinsul proiectului legii privind supravegherea pieții, acesta creează cadrul necesar pentru aplicarea prevederilor capitolelor I și III al Regulamentului (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.339/93. Pe cale de consecință, prezentul proiect de lege urmează finalitățile proiectului legii privind supravegherea pieții în ce privește implementarea aquis-ului comunitar sus-indicat.


9. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară a acestuia, din care considerente nu cunoaștem dacă proiectul de lege presupune sau nu cheltuieli financiare.


10. Analiza impactului de reglementare a proiectului. După cum am afirmat mai sus, proiectul de lege în cauză a fost înregistrat în Parlament anterior sub nr.317 din 24.07.2014, însă, nefiind inclus pe ordinea de zi a Parlamentului precedent, a devenit nul. Autorul indică că la acel moment a fost elaborată o analiză preliminară a impactului de reglementare, care a fost plasată pe pagina web a Ministerului Economiei.

Într-adevăr o astfel de analiză a existat și este plasată pe portalul particip.gov.md. Totuși, considerăm necesar ca Analiza preliminară a impactului de reglementare, precum și alte acte ce au însoțit proiectul de lege precedent, să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ (înregistrat în Parlament cu nr.338 din 28.09.2015) și publicate pe pagina web a Parlamentului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


11. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


12. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


13. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


14. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


15. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi şi alte chestiuni vizînd activitatea acestora. În conformitate cu proiectul, organul administraţiei publice centrale cu funcţii de supraveghere a pieţii, cît şi alte organe ale administraţiei publice cu funcţii de control sînt investite cu o serie de competenţe şi funcţii noi, care implică şi anumite proceduri administrative noi.


16. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

art.1 pct.7

Articolul 8/1. Sistemul de schimb rapid de informații privind produsele periculoase. (7) Regulamentul privind funcționarea sistemului de schimb rapid de informații privind produsele periculoase și a modului de furnizare a informațiilor și preluarea acestora se aprobă de Guvern.

În conformitate cu art.47 alin.(7) din Regulamentul Parlamentului nr.797/2007, dacă pentru executarea actului legislativ care se adoptă este necesară elaborarea altor acte legislative sau normative, se anexează lista acestora şi/sau, după caz, şi proiectele lor. Totodată, notăm că autorul a omis să prevadă în proiect sarcina Guvernului de a lua măsurile şi de a efectua procedurile necesare executării actului legislativ.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Autorul urma să țină cont de cerințele normelor sus-indicate și cel puțin să prevadă în proiect obligația Guvernului de a lua măsurile şi de a efectua procedurile necesare executării actului legislativ.

Concluzii

Importanţa proiectului de lege constă în racordarea cadrului legislativ în vigoare la prevederile proiectului legii privind supravegherea pieții, înaintat simultan de Guvern în Parlament, care instituie norme și principii legate de supravegherea pieței pentru a asigura corespunderea produselor nealimentare introduse și/sau puse în funcțiune cu cerințele stabilite în reglementările tehnice, în vederea protejării intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și securitatea.

În raportul de expertiză am obiectat referitor la neanexarea de autor la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ și nepublicarea pe pagina web a Parlametului a avizelor tuturor instituţiilor publice interesate, sintezei recomandărilor recepționate în rezultatul consultărilor publice cu societatea civilă. Pe pagina web a Parlamentului am identificat doar avizul Ministerului Justiției și Raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție.

Autorul a omis să prevadă în proiect obligația Guvernului de a lua măsurile şi de a efectua procedurile necesare executării actului legislativ. Acest lucru este necesar, întrucît proiectul prevede aprobarea de către Guvern a Regulamentului privind funcționarea sistemului de schimb rapid de informații privind produsele periculoase și a modului de furnizare a informațiilor și preluarea acestora.

În contextul celor expuse, considerăm că acest proiect de lege poate fi supus procedurilor de dezbatere şi adoptare în cadrul Parlamentului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei