Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports

Raport de expertiză nr.649

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.03 Aprilie 2015

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la protecția sănătății publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant și consecințele consumului de tutun

(înregistrat în Parlament cu numărul 84.2015 din 18 Martie 2015)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la protecția sănătății publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant și consecințele consumului de tutun.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este nu este determinată, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Contrar prevederilor art.7 din Legea 780/2001 privind actele legislative, autorul proiectului, în clauza de adoptare, nu a menţionat categoria legii.


3. Scopul promovării proiectului Nota informativă la proiectul de Lege nu enunţă de o manieră expresă scopul promovării proiectului. Cu toate acestea, motivul principal al promovării proiectului invocat de autor în nota informativă este "ineficienţa prevederilor legale în vigoare cu referinţă la protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun în localurile publice.... ".

Totodată, în art.1 alin.(2) al proiectului de Lege, sînt stabilite obiectivele Legii cu privire la protecţia sănătăţii publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant şi consecinţele consumului de tutun, acestea fiind: "a) Stabilirea măsurilor de limitare a consumului articolelor din tutun în scopul protejării sănătăţii oamenilor; b) Stabilirea măsurilor de prevenire a efectelor dăunătoare ale fumatului asupra sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare, inclusiv a minorilor; c) Reglementarea fumatului în localuri publice şi private, precum şi în mijloace de transport."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Potrivit art.12 alin.(2) din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii constituie cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. În contextul în care proiectul de lege a fost înregistrat pe data de 18.03.2015 şi pînă în prezent nu a fost examinat de plenul Parlamentului, considerăm că termenul de cooperare cu societatea civilă este respectat, iar cetăţenii, organizaţiile şi alţi subiecţi interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Legea privind actele legislative stabileşte conţinutul notei informative, care printre altele trebuie să cuprindă condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui etc. Or, nota de fundamentare la proiectul Legii cu privire la protecţia sănătăţii publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant şi consecinţele consumului de tutun, în esenţă, comportă un caracter formal, nu conţine o argumentare suficientă a promovării anume a acestui proiect de act legislativ (în condiţiile în care în Parlament există deja un proiect de Lege care abordează acelaşi subiect) şi nu corespunde exigenţelor Legii privind actele legislative.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Contrar prevederilor lit. c) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă nu include nici o referinţă la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Autorul proiectului a făcut doar o referinţă inconsistentă la prevederile Convenţiei cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, care a fost pusă în aplicare de către Republica Moldova prin Legea nr.278 din 14.12.2007 cu privire la tutun şi articolele din tutun.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Totodată, potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Deşi, în cazul adoptării proiectului de Lege, implementarea acesteia va necesita cheltuieli financiare (de exemplu, art.13, 15 din proiect), autorul nu a prezentat vreo fundamentare economico-financiară a iniţiativei legislative.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Deşi proiectul de Lege, în general, afectează activitatea de întreprinzător, autorul nu a prezentat analiza impactului de reglementare, care reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane. Totuşi, adoptarea unui proiect de Lege, care nu se încadrează într-un anumit context legislativ, va genera aplicarea îngreunată sau inaplicabilitatea acestuia şi, în consecinţă, drepturile pe care le promovează proiectul nu vor fi respectate chiar şi dacă există o lege specială în acest sens.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul de Legea în art.2, preia o buna parte din noţiuni, aşa cum acestea au fost definite în Legea nr. 278-XVI din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun. În rest, proiectul este "rupt" din contextul cadrului legislativ naţional. Autorul proiectului nici în cuprinsul proiectului, nici în nota informativă, nu a prevăzut cum proiectul propus "va convieţui", cel puţin, cu cadrul legislativ naţional existent în domeniul tutunului - Legea nr. 278-XVI din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun. La fel, nu sînt clare motivele prezentării unei noi iniţiative legislative, odată ce pe rolul Parlamentului există deja un proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală – art.12, Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun), a cărui autor nemijlocit este Ministerul Sănătăţii şi care a fost înregistrat în Parlament cu nr.35 din 04.02.2014.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Proiectul de Lege nu răspunde exigenţelor stabilite de Capitolul VI, întitulat "Structura şi conţinutul actului legislativ" din Legea 780/2001 privind actele legislative. Cu titlu de exemplu, pe tot parcursul conţinutului proiectului de Lege nu sînt respectate prevederile art.32 din Legea 780/2001.Totodată, contrar prevederilor art.19 din Legea 780/2001, textul nu a fost elaborat în limba de stat (din simpla lectură deducem că acesta este tradus din limba rusă, frazele fiind construite anume după logica acestei limbi); frazele din proiect nu sunt construite conform normelor gramaticale a limbii de stat, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat; în unele fraze sînt exprimate mai multe idei etc.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de Lege, în art.4-6, stabileşte competenţele autorităţilor publice centrale şi locale referitor la protecţia sănătăţii publice de expunerea la fumul de tutun din mediul ambiant şi consecinţele consumului de tutun şi colaborarea şi interacţiunea autorităţilor publice şi locale cu companiile de tutun. Astfel, redacţia acestor prevederi este preluată în mare parte din art.5,8 şi 9 din Legea respectivă a Federaţiei Ruse (Федеральный Закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака). Proiectul de Lege, în această parte, are un conţinut general, caracteristic stabilirii competenţelor autorităţilor publice în statele federale, nu indică concret care sînt "autorităţile publice centrale în domeniul protecţiei sănătăţii publice din expunerea la fumul de tutun mediu şi efectele consumului de tutunului", nu prevede din ce surse se va asigura exercitarea noilor obligaţi, stabilite prin proiectul de Lege, în sarcina autorităţilor publice locale.
Concluzii

Proiectul Legii cu privire la protecţia sănătăţii publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant şi consecinţele consumului de tutun constituie iniţiativa legislativă a unui deputat în Parlament.

Motivul principal al promovării proiectului invocat de autor în nota informativă este "ineficienţa prevederilor legale în vigoare cu referinţă la protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun în localurile publice.... ".

Nota de fundamentare la proiectul de Lege comportă un caracter formal, nu conţine o argumentare suficientă a promovării anume a acestui proiect de act legislativ (în condiţiile în care în Parlament există deja un proiect de Lege care abordează acelaşi subiect) şi nu corespunde exigenţelor Legii privind actele legislative.

Contrar prevederilor art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă nu include :
• referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;
• fundamentarea economico-financiară, deşi în cazul adoptării proiectului de Lege, implementarea acesteia va necesita cheltuieli financiare;
• analiza impactului de reglementare, deşi proiectul de Lege, în general, afectează activitatea de întreprinzător.

În general, proiectul de Lege este pe larg (iar uneori fidel) inspirat din Legea respectivă a Federaţiei Ruse (Федеральный Закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака): art.3 şi 4 din proiect sînt similare cu art.4 şi 5 din Legea respectivă a Federaţiei Ruse ; art.6-9 din proiect sînt similare cu art.8-11 din Legea rusă etc.

Proiectul de Lege nu răspunde exigenţelor stabilite de Legea 780/2001 privind actele legislative. Frazele din proiect nu sunt construite conform normelor gramaticale a limbii de stat, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat; în unele fraze sînt exprimate mai multe idei, etc.

Ţinînd cont de cele indicate mai sus şi de faptul că pe rolul Parlamentului există deja un proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală – art.12, Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun), înregistrat în Parlament cu nr.35 din 04.02.2014 considerăm inoportună promovarea şi adoptarea proiectului de Lege cu privire la protecţia sănătăţii publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant şi consecinţele consumului de tutun.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei