Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports

Raport de expertiză nr.648

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.27 Martie 2015

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul rutier, Codul contravenţional, Legea privînd reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător)

(înregistrat în Parlament cu numărul 57.2015 din 06 Martie 2015)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul rutier, Codul contravenţional, Legea privînd reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit autorului, proiectul de lege a fost elaborat cu scopul de a perfecţiona cadrul legal de reglementare a activităţii în domeniul transporturilor rutiere de persoane și mărfuri, precum și a activităților conexe transporturilor rutier pe teritoriul Republicii Moldova, dar și pentru a spori nivelul compatibilității cu reglementările corespondente ale legislației comunitare. Adițional, completarea și modificarea dispozițiilor de conținut a legilor nominalizate în proiect, rezidă din necesitatea aducerii în concordanțăna acestora cu prevederile legale ale Codului transporturilor rutiere.

Oportunitatea proiectului de lege se justifică prin constatările efectuate care denotă unele carențe ale cadrului legal în vigoare, cu referire la condițiile de acces la activitatea de transport rutier și activități conexe pentru debirocratizarea procesului de acces la profesie, dar și eficientizarea controlului asupra respectății reglementărilor în domeniu; regimul juridic de transport cu vehicule rutiere privind respectarea masei totale maxime admise; condițiile de atribuire și eliberare a autorizațiilor internaționale unitare bilaterale și multilaterale; contracararea fenomenului transportului ilicit de călători; delimitarea și concretizarea atribuțiilor de control și sancționare a agenților constatatori - Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și organele poliției pentru a evita conflictul de competență.

În opinia noastră, nu este clar de ce noul Cod al transporturilor rutiere, adoptat recent, la data de 17 iulie 2014, în vigoare din 15 septembrie 2014, nu a fost examinat minuțios în cadrul procedurii legislative cu respectarea tuturor exigențelor carului legal pentru asigurarea elaborării şi adoptării unor acte legislative de calitate şi eficienţă, pentru garantarea transparenţei procesului decizional, precum şi necesitatea asigurării compatibilităţii actului legislativ cu legislaţia comunitară prin procedura de armonizare, fiind incluse și aceste propuneri, în vederea evitării unor astfel de situații de amendare a legislației imediat după adoptare,precum și a ”inflației legislative”.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Totodată, în opinia noastră, sunt ignorate unele prevederi ale Instrucţiunii privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobată prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 30 din 07.11.2012, care prevăd că dosarul se completează cu originalele rapoartelor și ale sintezelor comisiei permanente sesizate în fond, co-rapoartele și avizele comisiilor permanente, avizul Direcției generale juridice, după caz, cu avizul Guvernului, avizele altor autorități, amendamentele deputaților și fracțiunilor, propunerile societății civile și cu alte documente pertinente. După includerea în procedură legislativă, proiectul de act legislativ și documentele conexe, în variantă electronică sau, după caz, pe suport de hîrtie, se transmit Direcției generale informațional-analitice, care asigură scanarea și plasarea tuturor documentelor şi informaţiilor parvenite (avize, expertize, rapoarte, co-rapoarte, sinteze, alte informații ce țin de etapa procedurală) pe marginea proiectului respectiv pentru a fi scanate și plasate pe pagina web oficială a Parlamentului.

Concomitent, potrivit aceleiaşi Instrucţiuni, proiectul de act legislativ înaintat în calitate de iniţiativă legislativă a deputatului în Parlament se depune în Parlament împreună cu expertiza juridică și expertiza anticorupție, care se prezintă ulterior în conformitate cu rezoluția Președintelui Parlamentului. Ţinem să menţionăm că şi această condiţie imperativă a procesului de legiferare este totalmente ignorată.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul Parlamentului, astfel încît subiecţii interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conținutului acestuia.

Totuşi, potrivit art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

În scopul asigurării participării directe a autorităților publice, a managerilor de transport, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, precum şi a stimulării participării active a acestora la procesul decizional, în opinia noastră, ar fi fost oportună organizarea unor audieri/dezbateri publice în cadrul cărora ar fi fost consultate atît autorităţile publice relevante, managerii de transport, cît şi opinia publică prin argumentarea necesităţii de a adopta proiectul supus audierilor/dezbaterilor prezentînd opiniile divergente, iar persoanele interesate ar fi avut posibilitatea de a înainta recomandări pe marginea proiectului supus consultărilor. Acest lucru ar fi asigurat dreptul atît al autorităţilor publice, cît şi publicului de a participa la dezbaterile publice asupra proiectului actului legislativ pentru a-şi exprima opiniile asupra conținutului acestora şi de a înainta propriile propuneri/recomandări/obiecţii cu atît mai mult că noul Cod al transporturilor rutiere a fost adoptat recent de Parlament (nr. 150 din 17.07.2014, în vigoare din 15.09.2014).


6. Suficienţa argumentării. Potrivit art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, nota informativă trebuie să includă:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui;
c) referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelului compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;
d) fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;
e) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător.

Nota informativă descrie succint principalele prevederi ale proiectului şi elementele de novaţie legislativă şi evidenţiază elementele noi pe care le introduce proiectul în raport cu reglementările existente. În opinia noastră, argumentarea proiectului este insuficientă în partea ce ţine de condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, nivelul compatibilităţii proiectului cu reglementările corespondente ale instrumentelor de bază europene în domeniu, fundamentarea economico-financiară, etc.

În acest context, constatăm nerespectarea unor cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de coruptibilitate, care periclitează viitorul proces de implementare a legii.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În contextul lit. c) a art. 20 din legea nominalizată, informația privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar urma a fi inserată în Tabelul de concordanță, după modelul stabilit în anexa la Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 și utilizat pentru a demonstra compatibilitatea proiectului de lege naţional cu legislaţia comunitară, care însoţeşte în mod obligatoriu proiectul actului legislativ pe întreg parcursul circulaţiei sale, pînă la adoptarea sa de către Parlament.

De asemenea, nota informativă nu conține referințe la legislația comunitară și alte standarde internaționale relevante, în acest fel încălcîndu-se și prevederile lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, care statuează că dosarul de însoțire a variantei finale a proiectului de act legislativ va cuprinde nota informativă care va conține și rezultatele expertizei compatibilității cu legislația comunitară, precum și lista reglementărilor de referință ale legislației comunitare, cele ale Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996, precum şi ale Hotărîrii Guvernului nr.190 din 21.02.2007.

Astfel, dosarul de însoţire trebuia să conţină Tabelul de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate. Din lipsa informaţiilor, nu cunoaştem dacă autorii au realizat sau nu aceste cerinţele legale, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului.

Autorul nu menționează nici în proiect, nici în nota informativă despre compatibilitatea cu legislația comunitară și alte standarde internaționale, deși unul din scopurile elaborării proiectului de lege supus exminării, potrivit autorului, îl constituie ”sporirea nivelului compatibilității acestuia cu reglementările corespondente ale legislației comunitare”. În contextul lipsei referințelor referitor la compatibilitate, considerăm că autorul nu a analizat acquis-ul comunitar și nici standardele internaționale în domeniul de referință, ceea ce afectează calitatea reglementărilor propuse.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu face nici o referinţă la faptul că ar fi fost efectuată o evaluare sau estimare economico-financiară a proiectului sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare şi nu estimează cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului de lege, aceasta remarcînd faptul că, proiectul de lege nu implică cheltuieli suplimentare de le bugetul de stat. Totuşi, în opinia noastră, implementarea proiectului de lege, în eventualitatea adoptării acestuia, va necesita cheltuieli financiare şi materiale chiar și publice (de ex. majorarea numărului directorilor adjuncți ai Agenţiei Naţionale Transport Auto de la 2 la 3).

Remarcăm dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului legii, în lipsa specificării în nota de fundamentare a informaţiei privind evidenţierea efectului social, economic, financiar şi de altă natură în urma aplicării prevederilor prevăzute de proiect, prognozării consecinţelor financiare, materiale ale proiectului etc.

În acest context, reiterăm necesitatea unei analize economico-financiare (argumentate), ca parte componentă a unui proiect de lege, de care, însă subiecţii cu drept de iniţiativă legislativă nu fac uz în argumentarea opţiunilor legislative propuse. Promovarea proiectului de lege fără o analiză economică argumentată, indică asupra faptului că, se încearcă evitarea barierelor suplimentare în procesul de adoptare al legii, ceea ce nu aduce nici un beneficiu procesului de legiferare.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. În conformitate cu art. 20 lit. e) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, nota informativă trebuie să includă actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

Avînd în vedere că proiectul de lege prevede activitatea transportului rutier constatăm, cu regret, că proiectul de lege nu a fost supus unei analize a impactului de reglementare, aşa cum prevăd şi cerinţele normelor art. 4 şi art. 13 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20 iulie 2006, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006. În cazul iniţiativelor legislative înaintate de către deputaţi, actul de analiză a impactului de reglementare va fi întocmit de Guvern în procesul de avizare, conform unei metodologii aprobate de acesta. Pagina web a Parlamentului nu conţine o astfel de analiză.

În acest context, constatăm nerespectarea unor cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de coruptibilitate, care periclitează viitorul proces de implementare a legii.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale legislaţiei, concurenţa normelor de drept fiind un factor al coruptibilităţii.În acest context, multe dintre prevederile proiectului de lege sunt însă neclare și contradictorii. Normele respective vor fi analizate mai detaliat în punctul 16 al prezentului Raport de expertiză.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sunt suficient de clare şi concise, exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic şi nu respectă regulile de ortografie şi punctuaţie. În acest sens, reţinem ca recomandare generală necesitatea redactării textului proiectului de lege cu respectarea principiilor generale de tehnică juridico-legislativă.

Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluțiilor legislative preconizate și realizarea unei armonii interioare a actului normativ, redactarea textului proiectului de lege trebuie precedată de întocmirea unui plan de grupare a ideilor în funcție de conexiunile și de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepției generale a reglementării.

Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte noi atribuţii ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi vizînd activitatea acestora. Astfel, proiecul de lege prevede atribuirea și eliberarea autorizațiilor internaționale unitare bilaterale și multilaterale de căttre Agenția Națională Transport Auto; delimitarea și concretizarea atribuțiilor de control și sancționare a agenților constatatori - Agenția Națională Transport Auto (ANTA), Serviciul Vamal și organele poliției pentru a evita conflictul de competență.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articolul I. - Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014 (Monotorul Oficial al RM nr. 247-248, art. 568 din 15.08.2014) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La litera b) a articolului 2 din textul ”vehicule rutiere sau ansamblu de vehicule rutiere cu masă maximă autorizată ce nu depăşeşte 3,5 tone, utilizate pentru transporturi rutiere de mărfuri în interes personal” sintagma ”în interes personal” se exclude.

Amendamentul propus nu corespunde rigorilor tehnicii legislative, urmînd a fi redată doar sintagma ce urmează a fi exclusă, nu și textul din care aceasta se exclude.

Coruptibilitate
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

La liniuța a șaptea litera b) a articolului 2 sintagma ”în interes personal” se exclude.

2

2. Alineatul (1) a articolului 5:

se completează cu noțiunea ”activitate de transport ilicită” ... în continuare după text

În viziunea noastră o astfel de noțiune nu este necesară întrucît același articol conține noțiunea de ”activitate de transport rutier”, iar modificările propuse la Codul contravențional nu prevăd sancțiuni pentru ”activitate de transport ilicită” în general, dar pentru fiecare încălcare în parte (de ex. pct. 3 Art.II din proiect).

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Normă inutilă

Excluderea amendamentului din proiect.

3

2. noțiunea ”transport rutier de persoane prin servicii ocazionale” ... în continuare după text

Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia.

Proiectele de legi se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice. Prin modul de exprimare actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter obligatoriu. În redactarea actului normativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective. Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce.

Astfel, în opinia noastră, amendamentul propus nu respectă rigorile art. 19 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Revizuirea noțiunii potrivit exigențelor tehnicii legislative.

4

3. La articolul 9 alineatul (2) după litera j):

se completează cu litera k) care va avea următorul conținut:

”k) efectuarea activității de audit de siguranță rutieră”

Potrivit art. 5, 22 și 28 din Legea cu privire la audit nr. 61-XVI din 16 martie 2007 activitatea de audit poate fi desfășurată de către societatea de audit și de către auditorul întreprinzător individual care au obținut certificat și licență de auditor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea normei din proiect.

5

3. La articolul 9 alineatul (2) se completează cu litera i) care va avea următorul cuprins:

”i) efectuarea inspecției tehnice în trafic a vehiculelor rutiere care sunt construite și echipate pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare și care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto și vehicule rutiere destinate transportului de marfă cu masă maximă autorizată ce depășește 3,5 tone”.

Potrivit literei d) și k) a articolului 7din Legea privind siguranţa traficului rutier nr. 131 din 07.06.2007exercitarea controlului asupra vehiculelor în privinţa corespunderii lor cu normele de siguranţă a traficului rutier și coordonarea schemelor de transportare a încărcăturilor de mare tonaj, cu gabarit depăşit şi a încărcăturilor periculoase de competenţa Ministerului Afacerilor Interne.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept

Excluderea amendamentului din proiect.

6

4. La articolul 11 alineatul (1), cuvîntul ”doi” se substituie cu cuvîntul ”trei”.

În opinia noastră, nu este clară necesitatea majorării numărului de adjuncți ai directorului Agenției Naționale Transport Auto, fapt ce va atrage și majorarea cheltuieilor financiare bugetare. Autorul nu a justificat această necesitate în nota de fundamentare.

Coruptibilitate
Costuri exagerate de implementare a normei în raport cu beneficiul public

Revizuirea amendamentului propus.

7

5. La articolul 17 litera d), sintagma ”atelier autorizat și certificat” se substituie cu sintagma ”autoservice care activează”.

Nu este clar care sunt argumentele autorului în susținerea ideii de a desfăşoară operaţiunile de deservire tehnică a vehiculelor rutiere deţinute, permanent şi eficient, cu echipamente şi instalaţii tehnice corespunzătoare, într-un autoservice (în multe cazuri neautorizat, deținut pe marginea drumului, într-o vagonetă) față de deservirea tehnică desfășurată într-un atelier autorizat şi certificat, în conformitate cu Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea modificărilor propuse.

8

9. Alineatul (3) al articolului 28 se expune într-o nouă redacție:

”(3) Eliberarea, prelungirea și reperfectarea licenței de transport rutier și a coopiilor conforme a licenței se efectuează în termen de 1 zi.”

33. La articolul 101:

la alineatul (1) sintagma ”20 de zile calendaristice” se substituie cu sintagma ”o zi”;

la alineatul (2) sintagma ”cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris” se substituie cu sintagma ”în termen de o zi”.

34. La articolul 112:

la alineatul (1) sintagma ”20 de zile calendaristice” se substituie cu sintagma ”o zi”;

la alineatul (2) sintagma ”cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris” se substituie cu sintagma ”în termen de o zi”.

35. La articoolul 122:

la alineatul (1) sintagma ”20 de zile calendaristice” se substituie cu sintagma ”o zi”;

la alineatul (2) sintagma ”cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris” se substituie cu sintagma ”în termen de o zi”.

36. La articolul 131:

la alineatul (1) sintagma ”10 de zile calendaristice” se substituie cu sintagma ”o zi”;

la alineatul (2) sintagma ”cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului prescris” se substituie cu sintagma ”în termen de o zi”.

Amendamentele propuse impun niște termene nejustificate prin reglementări a termenelor administrativi prea prea mici, care complică realizarea drepturilor şi intereselor, atît publice, cît şi private. Termenele se consideră prea scurte atunci cînd acţiunile care trebuie realizate sînt prea complicate sau necesită perioade mai îndelungate pentru a fi îndeplinite decît termenul care este stabilit. Stabilirea termenelor prea scurte pentru autorităţile publice duce inevitabil la încălcarea lor, iar pentru persoanele fizice şi juridice – la complicarea posibilităţilor de valorificare a drepturilor şi intereselor legale.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

Revizuirea termenelor propuse.

9

17. Articolul 59 se completează cu

alineatul (2) care va avea următorul conținut: ... în continuare după text;

alineatul (3) care va avea următorul conținut: ... în continuare după text.

Amendamentul propus urmează a fi redactat potrivit rigorilor de tehnică legislativă. Astfel, acesta urmează a fi expus după cum urmează:

”17. Articolul 59 se completează cu cu două alineate noi (2) și (3) cu următorul cuprins:

(2) ... în continuare după text;

(3) ... în continuare după text;

alineatul unic va deveni alineatul (1).”

Coruptibilitate
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Revizuirea propunerii legislative în contextul obiecțiilor exprimate.

10

19. După articolul 62 se completează cu următoarele articole:

articolul 62/1 care va avea următorul conținut:

”Articolul 62/1. - Este interzisă efectuarea transportului de vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe durumurile publice cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise, prevăzute de legislația în vigoare”.

... în continuare după text.

Modificările propuse conțin norme de trimitere care fac referire la prevederile altui act/acte în întregime și care, la evaluare, e dificil de stabilit sau nu poate fi stabilit în genere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Concretizarea articolului/actului normativ la care se face referire.

Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză, menţionăm următoarele:

- proiectul Legii urmăreşte scopul excluderii carențelor cadrului legal în vigoare, cu referire la condițiile de acces la activitatea de transport rutier și activități conexe pentru debirocratizarea procesului de acces la profesie, dar și eficientizarea controlului asupra respectății reglementărilor în domeniu; regimul juridic de transport cu vehicule rutiere privind respectarea masei totale maxime admise; condițiile de atribuire și eliberare a autorizațiilor internaționale unitare bilaterale și multilaterale; contracararea fenomenului transportului ilicit de călători; delimitarea și concretizarea atribuțiilor de control și sancționare a agenților constatatori - Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și organele poliției pentru a evita conflictul de competență;

- în scopul asigurării participării directe a managerilor de transport rutier, cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, precum şi a stimulării participării active a acestora la procesul decizional, ar fi fost oportună organizarea unor audieri/dezbateri publice în cadrul cărora ar fi fost consultată opinia publică prin argumentarea necesităţii de a adopta proiectul supus audierilor/dezbaterilor prezentînd opiniile divergente, iar persoanele interesate ar fi avut posibilitatea de a înainta recomandări pe marginea proiectului supus consultărilor;

- remarcăm lipsa unei fundamentări economico-financiare, a unei analize a impactului de reglementare, precum și a Declaraţiei de compatibilitate şi Tabelului de concordanță privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar, fiind nerespectate unele cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de coruptibilitate, de care subiecţii cu drept de iniţiativă legislativă nu fac uz în argumentarea opţiunilor legislative propuse;

- proiectul Legii este compatibil parțial legislației naţionale, unele dintre prevederile proiectului de lege fiind însă neclare și contradictorii, deoarece conţinutul acestuia nu răspunde integral exigenţelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr.780-XIV din 27.12.2001 privind actele legislative, iar unele prevederi din proiect sunt concurente sau contravin altor prevederi ale legislaţiei, concurenţa normelor de drept fiind un factor al coruptibilităţii, care periclitează viitorul proces de implementare a legii;

- fără a diminua din importanţa şi necesitatea proiectului propus, acesta necesită a fi examinat suplimentar prin organizarea unor dezbateri publice cu implicarea factorilor de decizie, a structurilor reprezentative ale autorităților publice şi ale managerilor de transport, precum şi a societăţii civile, iar obligația adoptării propunerilor legislative, rămînînd o prerogativă a Parlamentului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei