Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports

Raport de expertiză nr.647

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.24 Martie 2015

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în domeniul probaţiunii)

La solicitarea Ministerului JustiţieiEvaluarea generală


1. Transparenţa decizională Proiectul de lege, precum şi nota informativă, au fost plasate pe web site-ul oficial al autorului nemijlocit, astfel, la această etapă fiind respectate exigenţele legale privind transparenţa decizională.


2. Scopul promovării proiectului Prin proiect, se propune modificarea şi completarea: Codului penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002; Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003; Codul de executare al Republicii Moldova, nr. 443 din 24.12.2004; Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune; Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008.

Pornind de la nota informativă, scopul proiectului constă în implicarea societăţii civile în procesul de asistenţă, consiliere, supraveghere, monitorizare şi reeducare a persoanei intrate în conflict cu legea, punerea în executare a măsurilor preventive şi pedepselor privative de libertate de către organele sistemului penitenciar ce vor contribui la reabilitarea psihosocială, reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, în vederea dezvoltării personalităţii lor, formării deprinderilor, schimbării comportamentale, care să le permită integrarea ulterioară în comunitate şi nu în ultimul rînd în scopul prevenirii săvîrşirii de noi infracţiuni prin adoptarea unei legislaţii adecvate şi coerente în domeniul probaţiunii cu principiile şi cerinţele timpului.

Concomitent proiectul urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor trasate în mai multe documente de politici (Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei; Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015).Fundamentarea proiectului


3. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o justificare suficientă a promovării proiectului de act legislativ.


4. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit art. 20 lit. c) din Legea nr. 780 din 27.12.2008 (Legea nr. 780/2001), nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă conţine referinţe la standardele internaţionale relevante - recomandările în domeniu ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.


5. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit art. 20 lit. d) din Legea nr. 780/2001, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare. Nota informativă conţine fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


6. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, care ar fi necorelate/contrare interesului public general.


7. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


8. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. În linii generale, prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


9. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În linii generale, formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, fiind respectate regulile de ortografie şi punctuaţie. Obiecţiile, care nu sunt esenţiale, referitoare la respectarea exigenţelor tehnicii legislative se conţin în pct. 11 al prezentului raport.


10. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, precum şi unele proceduri administrative noi. Obiecţiile în acest sens se conţin în pct. 11 al prezentului raport.


11. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. III pct. 6 - redacţia alineatelor (1) şi (6) ale art. 271/1 propus spre completare la Codul de executare al Republicii Moldova

Articolul 271/1. Monitorizarea electronică (1) Persoanelor liberate de pedeapsă penală li se pot aplica ca obligaţie sistemul de monitorizare electronică ce constă în supravegherea prin sistemele GPS, utilaj telefonic fix sau mobil. ... (6) Monitorizarea electronică poate fi aplicată şi deţinuţilor care se deplasează fără escortă sau însoţire şi/sau celor care se deplasează pe o durată scurtă de timp în afara penitenciarului, conform art. 216 şi 217 ale prezentului cod. ...

Se acordă discreţia de a aplica monitorizarea electronică fără a stabili, prin lege, condiţiile în care ar putea fi aplicată această modalitate de supraveghere.

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

De stabilit, prin lege, condiţiile în care ar putea fi aplicată monitorizarea electronică.

2

Art. IV pct. 1 - redacţia art. 2/3 propus spre completare la Legea cu privire la probaţiune

Articolul 2/3. Evidenţa subiecţilor probaţiunii Evidenţa subiecţilor probaţiunii se ţine în registre electronice şi pe suport de hîrtie în modul stabilit de legislaţie. Temei pentru evidenţa subiecţilor probaţiunii este hotărîrea instanţei de judecată, ordonanţa procurorului sau decretul de graţiere a Preşedintelui Republicii Moldova.

Nu este prevăzut modelul registrului subiecţilor probaţiunii. Hotărîrea instanţei de judecată, ordonanţa procurorului sau Decretul de graţiere a Preşedintelui Republicii Moldova servesc drept temei pentru efectuarea înscrierilor în registrul subiecţilor probaţiunii.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor tehnicii legislative

De aprobat, prin lege, modelul registrului subiecţilor probaţiunii. Pentru a da exactitate normelor, de expus a doua frază în următoare redacţie: "Înscrierile în registru se efectuează în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, ordonanţei procurorului sau decretului de graţiere a Preşedintelui Republicii Moldova."

3

Art. IV pct. 1 - redacţia alineatelor (2) şi (4) ale art. 2/4 propus spre completare la Legea cu privire la probaţiune

Articolul 2/4. Evaluarea personalităţii subiectului probaţiunii ... (2) Rezultatele evaluării se includ în Ancheta de evaluare a personalităţii subiectului probaţiunii. ... (4) După evaluarea personalităţii subiectului probaţiunii, în cadrul probaţiunii postpenitenciare se finalizează cu întocmirea planului de intervenţie.

Proiectul este lacunar în partea ce ţine de elementele obligatorii ale anchetei de evaluare a personalităţii subiectului probaţiunii, dar şi ale planului de intervenţie.

Coruptibilitate
Lacune de drept

De prevăzut elementele obligatorii ale anchetei de evaluare a personalităţii subiectului probaţiunii, dar şi ale planului de intervenţie.

4

Art. IV pct. 1 - redacţia alin. (2) al art. 2/5 propus spre completare la Legea cu privire la probaţiune

Articolul 2/5. Planificarea probaţiunii ... (2) Realizarea acţiunilor probaţiunii se efectuează în conformitate cu Regulamentul de planificare a probaţiunii, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei.

Prin aceste norme se transmite ministrului justiţiei dreptul şi competenţa de a stabili, în mod autonom, reglementări cu caracter normativ, fapt care ar putea contribui la apariţia unor eventuale elemente cu risc puternic de coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a condiţiilor şi termenelor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

De completat proiectul cu norme care ar stabili nişte începuturi de proceduri: cine, cînd, în cît timp şi cum planifică probaţiunea.

5

Art. IV pct. 1 - redacţia alin. (1) al art. 2/6 propus spre completare la Legea cu privire la probaţiune

Articolul 2/6. Supravegherea subiecţilor probaţiunii (1) Acţiunile de supraveghere se introduc în planul de probaţiune. ...

Proiectul este lacunar în partea ce ţine de elementele obligatorii ale planului de probaţiune.

Coruptibilitate
Lacune de drept

De completat proiectul cu norme care ar stabil elementele obligatorii ale planului de probaţiune, dar şi unele începuturi procedurale în acest context: cine, cînd, în cît timp şi cum îl întocmeşte.

6

Art. IV pct. 1 - redacţia alin. (3) al art. 2/8 propus spre completare la Legea cu privire la probaţiune

Articolul 2/8. Asistenţa postpenitenciară ... (3) Asistenţa postpenitenciară se realizează în baza acordului semnat dintre subiectul probaţiunii şi consilierul de probaţiune. ...

Proiectul este lacunar în partea ce ţine de modelul acordului.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Eventual, cu referire la modelul acordului, de completat cu norme similare celor conţinute în redacţia propusă a art. 4 alin. (3) din Legea cu privire la probaţiune.

7

Art. IV pct. 2 - redacţia propusă a lit. a) din art. 3 al Legii cu privire la probaţiune

Articolul 3. Subiecţii probaţiunii Subiecţii probaţiunii sînt: a) persoanele bănuite, învinuite, inculpate pentru care s-a solicitat referatul de evaluare psihosocială; ...

Inexactitatea terminologiei, Legea cu privire la probaţiune, în art. 9, operînd cu noţiunea de referat presentinţial de evaluare psihosocială.

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor tehnicii legislative

De uniformizat terminologia.

8

Art. IV pct. 13 - art. 15/2 propus spre completare la Legea cu privire la probaţiune

Potrivit proiectului.

Proiectul este lacunar în partea ce ţine de concretizarea statutului birourilor de probaţiune (deţin sau nu calitatea de persoană juridică, dispun sau nu de cont şi ştampila). Acelaşi lucru (deţinerea ştampilei) este necesar a fi concretizat şi cu referire la inspectoratele regionale de probaţiune.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Potrivit obiecţiei.

9

Art. IV pct. 15 - redacţia propusă a art. 19 din Legea cu privire la probaţiune

Potrivit proiectului.

Proiectul este lacunar în partea ce ţine de funcţiile principale, componenţa (nominalizarea autorităţilor publice care urmează a fi reprezentate), statutul deciziilor etc. ale Consiliului consultativ al probaţiunii, dar şi ale Consiliului raional consultativ al probaţiunii.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Pornind de la obiecţie, de completat proiectul cu norme de rigoare.

10

Art. IV pct. 16 - redacţia propusă a art. 23 lit. r) din Legea cu privire la probaţiune

Articolul 23. Competenţa consilierului de probaţiune În exercitarea atribuţiilor de serviciu, consilierul de probaţiune: ... r) respectă normele de conduită în conformitate cu Codul de etică al consilierului de probaţiune; ...

Nu este specificat prin ce act şi de care autoritate va fi aprobat codul. De altfel, în cazul în care acesta urmează a fi aprobat printr-un act administrativ cu caracter normativ, acesta urmează a fi întitulat nu cod de etică, ci cod de conduită.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Potrivit obiecţiei.

11

Art. IV pct. 16 - redacţia propusă a art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la probaţiune

Articolul 24. Drepturile consilierului de probaţiune (1) Consilierul de probaţiune este în drept: ... e) să viziteze subiecţii probaţiunii la locul de reşedinţă, de muncă sau de studii; ...

Proiectul este lacunar în parte ce ţine de dreptul consilierului de probaţiune de a vizita subiecţii probaţiunii la domiciliu.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Pornind de la obiecţie, completarea proiectului cu norme de rigoare.

12

Art. VI alin. (3)

Potrivit proiectului.

Evident, este necesar de revizuit termenul, în vederea respectării principiului neretroactivităţii legii.

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor tehnicii legislative

Potrivit obiecţiei.

13

Coruptibilitate
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

Concluzii

Prin proiect, se propune modificarea şi completarea: Codului penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002; Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003; Codul de executare al Republicii Moldova, nr. 443 din 24.12.2004; Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune; Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008.
Prin proiect se urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor trasate în mai multe documente de politici (Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei; Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015).
Proiectul de lege, precum şi nota informativă, au fost plasate pe web site-ul oficial al autorului nemijlocit, astfel, la această etapă fiind respectate exigenţele legale privind transparenţa decizională.
Nota informativă conţine o justificare suficientă a promovării proiectului de act legislativ, cuprinzînd și referinţe la standardele internaţionale relevante (recomandările în domeniu ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei), precum și fundamentarea economico-financiară.
Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, care ar fi necorelate/contrare interesului public general, precum și nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.
În linii generale, prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.
Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, fiind respectate regulile de ortografie şi punctuaţie.
Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, precum şi unele proceduri administrative noi. În acest context, au fost identificate mai multe elemente de coruptibilitate, cum ar fi: Determinarea competenţei după formula "poate"; Lacune de drept; Norme de blanchetă; Norme de trimitere. Înlăturarea acestor elemente ar îmbunătăți proiectul, care, la general, este justificat și oportun.Centrul de Analiză şi Prevenire a CorupţieiAnexe

- Nu exista fişier pentru această anexă