Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports

Raport de expertiză nr.641

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.23 Ianuarie 2015

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal: art. 21, 106, 132/1 etc, CPP: art. 2012, 203, 205)

La solicitarea Ministerului Justiţiei, nr. 03/11573 din 05.12.2014Evaluarea generală


1. Transparenţa decizională Proiectul şi nota informativă sînt plasate pe web site-ul oficial al autorului. Astfel, la această etapă, este respectată Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.


2. Scopul promovării proiectului Proiectul propune modificarea şi completarea: Codului penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002 (în continuare - Codul penal); Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003 (în continuare - Codul de procedură penală). Pornind de la nota informativă, proiectul a fost elaborat în vederea executării unor acţiuni din documente de politici, şi anume: Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin Legea nr. 130 din 06.06.2013; Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011. Totodată, potrivit autorului, proiectul este promovat în vederea conformării cadrului legal naţional recomandărilor unor organisme internaţionale, şi anume: Recomandărilor celui de-al 4-lea Raport de evaluare a Moldovei, adoptat la 04.12.2012, de către Comitetul Consiliului Europei MONEYVAL (Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului); Recomandările primului raport de evaluare a Moldovei, adoptat la 01.10.2014, în cadrul Conferinţei Statelor Părţi la Convenţia Consiliului Europei, de la Varşovia (2005), privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului (CETS 198). Mai mult, proiectul are drept scop asigurarea conformităţii legislaţiei naţionale penale standardelor stabilite de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (cauza Liivik contra Estoniei).Fundamentarea proiectului


3. Suficienţa argumentării. Nota informativă este întocmită în corespundere cu art. 20 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative (în continuare - Legea nr. 780/2001).


4. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În corespundere cu art. 20 lit. c) din Legea nr. 780/2001, nota informativă include referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare (alte standarde internaţionale), cum ar fi: Convenţia CoE privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului; Convenţia ONU împotriva corupţiei. Nota informativă conţine şi o analiză a nivelului de compatibilitate a proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


5. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit art. 20 lit. d) din Legea nr. 780/2001, nota informativă trebuie să includă fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare sau de altă natură, fapt relevat şi în nota informativă.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


6. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, care ar fi necorelate/contrare interesului public general.


7. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul unor prevederi ale proiectului şi aplicarea ulterioară a acestora ar putea rezulta prejudicierea, necorelată interesului public, a dreptului la proprietate privată (a se vedea pct. 11 din prezentul raport - Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile).


8. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului, în bună parte, nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. Totuşi, în contextul celor menţionate în pct. 7 din prezentul raport, unele prevederi din proiect ar putea aduce atingere unui drept garantat prin art. 46 din Constituţia Republicii Moldova (a se vedea pct. 11 din prezentul raport - Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile).


9. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise. Exprimările întrunesc rigorile tehnicii legislative şi ale limbajului juridic, fiind respectate şi regulile de ortografie şi punctuaţie.


10. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii noi ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


11. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. II, pct. 3 - redacţia art. 204 alin. (5) din Codul de procedură penală

Articolul 204. Bunurile care pot fi puse sub sechestru ... (5) Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru constituie cotă-parte a unei proprietăţi comune, sechestrul poate fi pus numai asupra cotei-părţi din proprietatea comună pasibile de confiscare specială sau extinsă. ...

Normele nu reglementează eventualele cazuri de imposibilitate a separării cotei-părţi din proprietatea comună fără a aduce atingere dreptului la proprietate garantat celorlalţi co-proprietari prin art. 46 din Constituţia Republicii Moldova. În asemenea cazuri, ar trebui să se prevadă luarea măsurilor asiguratorii pentru confiscarea contravalorii cotei-părţi.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Prejudicierea intereselor contrar interesului public
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Revizuirea normelor prin prisma obiecţiei.

2

Art. II, pct. 4 - redacţia art. 205 alin. (1) din Codul de procedură penală

(1) Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau instanţă numai în cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tăinuite, deteriorate ori cheltuite.

Sintagma "poate fi" oferă normelor un caracter discreţionar.

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

În text, substituirea sintagmei "poate fi" cu sintagma "este".

Concluzii

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiției, fiind propusă modificarea şi completarea: Codului penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002; Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003.

Pornind de la nota informativă, proiectul a fost elaborat în vederea executării unor acţiuni din documente de politici, şi anume: Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin Legea nr. 130 din 06.06.2013; Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011.

Totodată, potrivit autorului, proiectul este promovat în vederea conformării cadrului legal naţional recomandărilor unor organisme internaţionale, şi anume: Recomandărilor celui de-al 4-lea Raport de evaluare a Moldovei, adoptat la 04.12.2012, de către Comitetul Consiliului Europei MONEYVAL (Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului); Recomandările primului raport de evaluare a Moldovei, adoptat la 01.10.2014, în cadrul Conferinţei Statelor Părţi la Convenţia Consiliului Europei, de la Varşovia (2005), privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului (CETS 198).

Mai mult, proiectul are drept scop asigurarea conformităţii legislaţiei naţionale penale standardelor stabilite de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (cauza Liivik contra Estoniei).

Ținem să menționăm, că, în virtutea pct. 5 subpct. 2) lit. a) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 03.10.2012, atribuțiile Ministerului Justiției, în domeniul creației legislative și al perfecționării legislației, ar trebui să se limiteze la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului.

Proiectul şi nota informativă sînt plasate pe web site-ul oficial al autorului. Astfel, la această etapă, este respectată Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Nota informativă este întocmită În corespundere cu art. 20 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.

Nota informativă include referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare (alte standarde internaţionale), cum ar fi: Convenţia CoE privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului; Convenţia ONU împotriva corupţiei. Nota informativă conţine şi o analiză a nivelului de compatibilitate a proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare sau de altă natură, fapt relevat şi în nota informativă.

Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise. Exprimările întrunesc rigorile tehnicii legislative şi ale limbajului juridic, fiind respectate şi regulile de ortografie şi punctuaţie.

Proiectul nu stabileşte atribuţii noi ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.

Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, care ar fi necorelate/contrare interesului public general.

La general, proiectul este cu un potențial redus de coruptibilitate (a se vedea pct. 11 din prezentul raport - Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile)

Totuși, este de remarcat că redacția propusă a art. 204 alin. (5) din Codul penal ar putea aduce atingere, necorelată interesului public, dreptului la proprietate privată garantat prin art. 46 din Constituţia Republicii. Normele ar trebui să reglementeze eventualele cazuri de imposibilitate a separării cotei-părţi din proprietatea comună fără a aduce atingere dreptului la proprietate garantat celorlalţi co-proprietari. Pentru aceste cazuri, ar trebui să se prevadă luarea măsurilor asiguratorii pentru confiscarea contravalorii cotei-părţi.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei