Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice

(înregistrat în Parlament cu numărul 3007 din 23 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative proiectul de lege este elaborat în scopul diminuării impactului şi riscurilor crizei financiare mondiale asupra instituţiilor financiare din Republica Moldova şi, respectiv, asupra depozitelor bancare ale populaţiei depuse în sistemul bancar moldovenesc. De asemenea, potrivit autorului propunerea este chemată să asigure aplicarea garanţiilor constituţionale stabilite de art. 126 din Legea Supremă.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă evidenţiază elemente noi ale reglementării conţinute în proiect, care se referă în principal la majorarea sumelor garantate de stat ale depozitelor băneşti ale populaţiei.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare motivată, determinată de eventualele consecinţe ale crizei financiare mondiale. Totodată, autorul nu argumentează din care resurse aceste mijloace de garantare se vor acumula, în ce perioadă se vor acumula şi dacă acestea vor fi din contul băncilor, fie dacă acestea au sau nu capacitatea respectivă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Potrivit notei informative autorul prezintă o argumentare şi o analiză comparată a sumelor minime garantate depunătorilor în diferite state. Deşi suma propusă de autori este în creştere aceasta oricum este cu mult sub minimul garantat în alte ţări.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu face o trimitere directă la sursa din care vor fi acumulaţi banii în fondul de garantare a depozitelor băneşti. Referinţă se face la posibilele împrumuturi de la stat şi contribuţia băncilor. Totuşi, suma necesară este esenţială la mărirea acestor fonduri şi cel puţin ar trebui să se prevadă o perioadă mai mare de acumulare a acestor bani. Deşi nota informativă estimează cheltuielile, totuşi aceste calcule nu sînt acoperite, fapt ce va putea crea dificultăţi la determinarea oportunităţii acestor norme.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul de lege promovează interesele şi beneficiile pentru persoanele fizice, deţinători de mijloace băneşti la depozitele bancare.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din analiza textului proiectului rezultă că, prevederile acestuia nu aduc prejudicii, dar constituie o formă de garantare a depunerilor băneşti ale populaţiei la băncile comerciale. O astfel de formă de garantare a depozitelor bancare este atît în folosul cetăţenilor, cît şi în folosul băncilor.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului Legii pentru modificarea Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar (art. 6, 9, 14), menţionăm că pentru adoptarea acestuia de către Parlament urmează a identifica sursa de acoperire a cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului, în caz contrar acesta va avea un caracter ireal şi declarativ.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei