Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 280-XVI din 14.12.2007 (ghilotina II)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3013 din 23 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 280-XVI din 14.12.2007 (ghilotina II).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, proiectul de lege este elaborat în scopul extinderii termenelor de executare a dispoziţiilor art. LXXIII şi art. LXXIV din Legea nr. 280-XVI din 14.12.2007 pentru modificarea si completarea unor acte legislative. Extinderea acestor termene vizează momentul intrării în vigoare a unor prevederi din lege, precum şi elaborarea unui şir de legi, în vederea asigurării completării cadrului legislativ, necesar aplicării depline a Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Raportînd modificările propuse pentru a fi operate în legea de bază la normele acesteia constatăm că prevederile proiectului se încadrează organic în structura legii de bază. Excepţie făcînd modificările propuse la art. LXXIII, care s-au consumat şi nu mai necesită a fi modificate. Legislativul urmează să constate acest fapt şi să stabilească motivele neîncadrării Guvernului în termenele stabilite. Nemodificarea termenelor stabilite de prevederile art. LXXIII, nu comportă nici o consecinţă juridică, deoarece legile care vor fi adoptate ulterior vor fi cele care vor genera noi raporturi juridice.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă evidenţiază elemente noi ale reglementării conţinute în proiect, care se referă în principal la extinderea termenelor pentru punerea în vigoare a unor prevederi ale Legii nr. 280/2007 în vederea asigurării implementării depline a Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare motivată determinată de publicarea tardivă a legii după adoptare, fapt care a dus la tergiversarea termenelor de executare a acestei legi.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Elaborarea noilor proiecte de legi condiţionate de Legea 280/2007 sunt chemate să asigure implementarea reformelor în domeniul economic, reforme condiţionate de Planul de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană din 22.02.2005.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului Legii cu privire la modificarea Legii nr. 280-XVI din 14.12.2007 pentru modificarea si completarea unor acte legislative (art. LXXIII, LXXIV), menţionăm că acesta poate fi examinat de Parlament şi nu conţine elemente de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei