Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Octobrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art. 5 din Legea privind statutul alesului local

(înregistrat în Parlament cu numărul 2855 din 03 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art. 5 din Legea privind statutul alesului local.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative proiectul este determinat de necesitatea aducerii în concordanţă a prevederilor Legii statutului alesului local cu prevederile Legii privind administraţia publică locală.

Potrivit prevederilor lit. a), alin.(2) al art.5 din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, mandatul consilierului local încetează înainte de termen în caz de absenţă a acestuia fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau ale comisiei din care face parte.

După adoptarea Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală în redacţie noua, Parlamentul Republicii Moldova a omis temeiul de ridicare a mandatului consilierului local înainte de termen pentru absenţe nemotivate de la şedinţele consiliului local respectiv.

Divergenţele dintre texte au fost determinate de opţiunile politice contradictorii. Prima se referea la necesitatea asigurării corelaţiei dintre nulitatea oricărui mandat imperativ şi asigurarea unei largi independenţe a alesului local, iar cealaltă se întemeia pe raţiunea asigurării unei activităţi dinamice a consiliului local evitînd blocarea acestuia pe motivul frecventelor absenţe ale aleşilor locali.

Astfel, pentru a asigura aplicarea uniformă a legislaţiei ce ţine de ridicarea mandatului de consilier înainte de termen a fost înaintat proiectul de lege respectiv, precum şi pentru a exclude aplicarea concomitentă a două norme cu acelaşi obiect de reglementare, care în condiţiile alin.(7) al art.6 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative pot fi calificate drept un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării.

Proiectul de lege nu vine cu un nou concept propriu, dar este bazat pe conceptul legii de bază, pe care o modifică. Raportînd modificările propuse pentru a fi incluse în legea de bază constatăm că aceasta se încadrează organic în structura şi conţinutul legii.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul evidenţiază elementele pe care le conţine proiectul legii. Totodată, nota informativă nu face argumentările de rigoare în complexitatea lor şi nu explică care vor fi mecanismele de asigurare a activităţii consiliilor locale în condiţiile în care foarte mulţi consilieri pleacă la muncă peste hotare şi nu doresc să depună mandatul de consilier. Multiple adresări de acest gen au fost înregistrare de Comisia Electorală Centrală, care la rîndul ei a solicitat explicaţii de la organele de lucru ale Parlamentului, pe marginea soluţionării problemelor determinate de discrepanţele legale. Practic, Comisia pentru administraţie publică a Parlamentului a explicat CEC şi autorităţilor locale despre imposibilitatea ridicării mandatului alesului local pentru trei absenţe nemotivate de la şedinţele consiliului local respectiv.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă face referire doar la faptul că o astfel de măsură este determinată şi promovată avînd la bază şi poziţiile experţilor Consiliului Europei. Libertatea activităţii consilierilor locali va implica şi responsabilitatea acestora faţă de alegători şi interesele comunităţii, fiind considerată drept o exigenţă a unui stat democratic.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă a proiectului de lege nu face nici o argumentare financiară asupra implementării proiectului. Deşi la prima vedere se pare că proiectul nu necesită cheltuieli financiare, în cazul în care măsurile promovate de proiectul de lege va conduce la blocarea activităţii consiliilor locale pe motivul absenţei nemotivate a consilierilor locali, aceste consilii potrivit legii se vor dizolva de drept. Prin urmare alegerile anticipate parţiale nu vor putea fi evitate, iar pentru organizarea de noi alegeri vor fi necesare cheltuieli financiare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interesele consilierilor locali şi contribuie la consolidarea statutului acestora.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, este de menţionat că acesta oferă organului legislativ posibilitatea de analiza repetat conceptele şi contradicţiile de opinii privind instituţia ridicării mandatului alesului local înainte de termen pentru mai multe absenţe nemotivate de la şedinţele consiliului local şi să emită o reglementare definitivă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei