Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

15 August 2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la salubrizarea localităţilor

(înregistrat în Parlament cu numărul 1567 din 05 Iulie 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la salubrizarea localităţilor.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege ordinară, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Autorii nu au indicat expres scopul promovării proiectului Legii cu privire la salubrizarea localităţilor. Din conţinutul notei informative rezultă că "în urma adoptării proiectului de Lege cu privire la salubrizarea localităţilor:
-va creşte numărul populaţiei cu acces la serviciul de salubrizare;
-vor fi diversificate formele de organizare şi realizare a serviciilor de salubrizare;
-localităţile vor deveni mai curate;
-va fi promovat parteneriatul public-privat."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul a fost plasat şi menţinut pe site-ul Parlamentului o perioadă de timp suficientă, care a permis oricărei persoane interesate, să-şi expună opinia.


6. Suficienţa argumentării. Autorii au prezentat o argumentare satisfăcătoare pentru promovarea proiectului de act legislativ. Totuşi, ţinînd cont de faptul că, actualmente, există o Lege privind deşeurile de producţie şi menajre (care reglemenetază, inclusiv, competenţele diverselor autorităţi), autorii urmau să "inventarieze" cadrul legislativ în domeniul deşeurilor, astfel încît să existe un act normativ unitar.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă conţine referinţe, de o manieră generală, la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare. Totodată, trebuie să menţionăm, că în preambulul proiectului de Lege este indicat expres că legea "transpune parţial Directiva nr. 2008-98/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 22 noiembrie 2008". Într-adevăr, proiectul Legii a preluat un şir de definiţii, principii din Directiva UE. Totuşi, nu este clar, de ce autorii nu au reglementat principiul precauţiei? De ce nu este reglementată ierarhia deşeurilor (ordinea de priorităţi pentru ceea ce reprezintă cea mai bună opţiune din punct de vedere al protecţiei mediului în legislaţia şi politica în materie de deşeuri)?


8. Fundamentarea economico-financiară. Deşi realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură, nota informativă nu conţine informaţii privind fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul Legii cu privire la salubrizarea localităţilor are acelaşi domeniu de reglementare ca şi Legea nr.1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere. Autorii nu au asigurat evaluarea gradului de compatibilitate a proiectului de act legislativ cu legea în vigoare.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu întrunesc exigenţele stabilite de art.19 din Legea privind actele legislative. Spre exemplu, art.23, art.25, art.34 lit.f) etc.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de Lege cu privire la salubrizarea localităţilor reglementează competenţele autorităţilor publice locale; competenţele organelor administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul managementului deşeurilor; competenţele Inspectoratului Ecologic de Stat; competenţele Ministerului Sănătăţii; competenţele Ministerului Afacerilor Interne; competenţele şi obligaţiile administratorului fondului de locuinţe.

Obiecţiile punctuale sînt prezentate la punctul 14 din prezentul raport de expertiză.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.2

În alin (16) al Directivei nr.2008-98/EC se arată că "Ar trebui să se facă distincţia între stocarea preliminară a deşeurilor înaintea colectării şi stocarea deşeurilor înaintea tratării, în vederea îndeplinirii obiectivului prezentei directive, în funcție de tipul de deșeuri, dimensiunea și perioada de stocare a acestora și de scopul în care sunt colectate."

Coruptibilitate
Lacune de drept

A examina oportunitatea definirii noţiunii de "stocare a deşeurilor înaintea tratării"

2

Art.4 alin.(3)

g) colectarea, evacuarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);

Ţinînd cont de faptul că în art.2 au fost definite noţiunile de bază, ar fi oportună utilizarea cuvîntului "utilizatori (consumatori)".

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Utilizarea cuvîntului "utilizatori (consumatori)"

3

Art.11 lit.b)

b) participarea la selectarea şi aprobarea alocării terenurilor pentru activităţi de gestionare a deşeurilor, coordonarea documentaţiei de proiect şi planificare şi eliberarea avizului expertizei ecologice de stat asupra tehnologiilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor.

Această competenţă nu este în concordanţă cu prevederile p.10 din Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2004 cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului

Revizuirea acestei norme

4

Art.17 alin.(2)

(2) Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatori, persoane fizice şi juridice, se desfăşoară în baza contractelor directe. În cazul blocurilor locative, utilizatorii, încheie contract direct sau prin intermediul gestionarului fondului de locuinţe.

Noţiunea de utilizator a fost definită în art.2 şi aceasta cuprinde atît persoanele fizice, cît şi cele juridice.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Excluderea cuvintelor "persoane fizice şi juridice".

5

Art.18 alin.(1)

(1) Contractul încheiat între operatorii şi utilizatorii serviciului de salubrizare întruneşte următoarele condiţii:

Reieşind din context, este vorba, mai degrabă, de conţinutul contractului şi nu de condiţii.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Înlocuirea cuvintelor "întruneşte următoarele condiţii" cu cuvintele "trebuie să conţină"

6

Art.18 alin.(1) lit.l)

l) elementele de identificare a părţilor

Acest text repetă sensul textului de la lit.a)

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea fie a lit.a), fie a lit.l) din alin.(1) art.18.

7

Art.21 alin.(2)

(2) În localităţile sau unele zone ale lor în care lipseşte sistemul centralizat de canalizare se permite amplasarea veceurilor mobile, cu respectarea distanţelor stabilite pentru veceurile obşteşti şi particulare.

Nu este indicată nici distanţa, nici actul normativ prin care aceasta este stabilită.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Indicarea distanţei sau indicarea expresă a actului normativ, prin care aceasta este stabilită.

8

Art.21 alin.(3)

(3) Veceurile din curţi se amplasează în raport cu casele de locuit, instituţiile preşcolare şi şcolare şi terenurile de joacă pentru copii cu respectarea zonelor sanitare pînă la sursele de apă potabilă şi reţelele de apeduct, conform normelor sanitare.

Nu este clar în ce act normativ sînt stabilite normele sanitare, care sînt ele?

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Indicare expresă a actului normativ, fie clarificarea situaţiei în această normă.

9

Art.29 alin.(2)

Amplasarea acestor instalaţii pe teritoriul instituţiei este reglementată de normativele sanitare şi de construcţii în vigoare.

Nu este clar în ce act normativ sînt stabilite normele sanitare şi de construcţii?

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se indica expres actul normativ.

10

Art.29 alin.(4)

(4) Regimul şi modalităţile de salubrizare a teritoriului depind de specificul instituţiei şi se va rezolva pe teren, coordonîndu-se cu serviciile abilitate.

Nu este clar care sînt serviciile abilitate

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se indica expres denumirea serviciilor respective.

11

Art.34 lit.d)

d) să activeze în baza autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor, eliberate de autoritatea de mediu abilitată;

Nu este indicată expres autoritatea competentă să elibereze autorizaţii privind gestionarea deşeurilor

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea

A se indica expres denumirea autorităţii.

12

Art.35 alin.3

(3) Deciziile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare sînt aduse la cunoştinţă publică şi orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condiţiile legii.

Nu este indicat expres actul normativ

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se indica expres actul normativ.

13

Art.36

Persoanele fizice sau juridice din localitate, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, au următoarele obligaţii:

A se vedea obiecţia formulată la art.4 alin.(3)

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

14

Art.38

Articolul 38, în esenţă repetă conţinutul altor prevederi din proiect.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A examina oportunitatea fie a excluderii acestui articol, fie a unei revizuiri.

Concluzii

Proiectul Legii cu privire la salubrizarea localităţilor transpune parţial Directiva nr. 2008-98/EC. Autorul proiectului a prezentat o argumentare satisfăcătoare pentru promovarea proiectului de act legislativ. Cu toate acestea, nota informativă nu conţine fundamentarea economico-financiară. Totodată, autorii nu au efectuat o evaluare a gradului de compatibilitate a proiectului de act legislativ cu Legea nr.1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajeră, iar formulările conţinute în proiect nu întrunesc exigenţele stabilite de art.19 din Legea privind actele legislative

Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres:
1.stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general;
2. prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.

În concluzie, proiectul Legii cu privire la salubrizarea localităţilor, poate fi adoptat cu luarea în considerare a obiecţiilor formulate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei