Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

11 Iulie 2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.1, 2, 3; Legea cu privire la veterani – art.10, 13, 14, 15, ș.a.; ș.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1403 din 21 Iunie 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.1, 2, 3; Legea cu privire la veterani – art.10, 13, 14, 15, ș.a.; ș.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În conformitate cu nota informativă, proiectul de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative a fost elaborat în conformitate cu Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011 - 2014. În acest sens se propune modificarea şi completarea Legii nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani şi Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social. Totodată, se intenţionează abrogarea Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, Legii nr.15 din 26 februarie 2010 privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 2010 şi actelor legislative de modificare şi completare a acestor 2 legi. Necesitatea abrogării este determinată de intenţia Guvernului de substituire treptată a sistemului de compensaţii nominative prin sistemul de asistenţă socială bazat pe testarea veniturilor reale şi evaluarea necesităţilor solicitanţilor, cu majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat al familiilor vulnerabile.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului, iar cetăţenii, organizaţiile şi alţi subiecţi interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o argumentare suficientă a necesităţii adoptării actului legislativ. În acest sens, autorul descrie necesitatea modificării şi completării actelor normative, precum şi abrogării unor acte normative, în mod special prin extinderea şi fortificarea ajutorului social acordat păturilor social-vulnerabile.
Reieşind din importanţa proiectului de lege, acesta urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice, Guvernului, societăţii civile, autorităţilor administraţiei publice locale pentru formularea recomandărilor, iar, în final avizele, sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice şi rezultatele expertizelor, trebuiau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.23 alin.(2) lit.e) din Legea privind actele legislative. Însă, din lipsa informaţiilor în nota informativă, nu cunoaştem dacă autorii au realizat sau nu aceste cerinţele legale. Unica menţiune în nota informativă se face la avizul Ministerul Apărării.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.
Proiectul şi nota informativă la acesta nu conţin referinţe la legislaţia comunitară şi alte reglementări internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Odată cu anularea compensaţiilor nominative stabilite prin Legea nr.933/2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, se propune majorarea alocaţiilor lunare de stat. În acest sens, conform estimărilor autorului, vor fi necesare mijloace financiare de cca 40 milioane lei pentru 6 luni. Aceşti bani, iarăşi conform autorului, vor fi economisiţi prin abrogarea Legii 933/2000 şi redirecţionaţi pentru acoperirea cheltuielilor de majorare a alocaţiilor lunare de stat. Totuşi, opinăm că argumentele respective sînt formulate de o manieră generală, fără a fi confirmate printr-o analiză economico-financiară.
La Legea nr.190/2003 cu privire la veterani se propune expunerea noţiunii de veterani ai serviciului militar în redacţie nouă, în scopul egalării în drepturi şi înlesniri a veteranilor serviciului militar cu cele ale veteranilor organelor afacerilor interne, organelor securităţii statului şi a sistemului penitenciar. Reieşind din nota informativă, conform avizului Ministerului Apărării, modificarea respectivă nu va atrage cheltuieli suplimentare. Din nou sîntem în prezenţa unor constatări generale, fără nici un suport economico-financiar.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.
În conformitate cu proiectul de lege, se modifică cuantumul ajutorului social acordat subiecţilor stabiliţi în lege şi totodată se exclud compensaţiile nominative pentru persoanele beneficiare. Astfel, sîntem în prezenţa unei situaţii că, în timp ce pentru unele categorii de persoane se modifică anumite beneficii sociale, pentru alte categorii de persoane beneficiile sociale se reduc. Totodată, în proiect nu se estimează cîte persoane vor fi lipsite de dreptul la compensaţii nominative. Dacă e să analizăm nota informativă, în anul 2011 de ajutor social au beneficiat peste 300 mii de persoane din familiile defavorizate, iar de compensaţii nominative au beneficiat cca 229 mii persoane. De remarcat, că nu toate persoanele care beneficiază de compensaţii nominative sînt eligibile pentru a beneficia de ajutor social, iar odată cu excluderea acestor compensaţii o mare parte din ei vor rămîne fără nici un beneficiu social.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane şi, implicit, prejudicierea interesului public.
Odată ce vor fi excluse compensaţiile nominative, o parte din persoanele social-vulnerabile vor rămîne fără beneficii sociale, fiindu-le lezate drepturile legitime.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte noi atribuţii ale autorităţilor publice, însă stabileşte anumite proceduri administrative noi pentru organele asistenţei sociale ce se referă la criteriile de selectare, acordare, neacordare, încetare a plăţii ajutorului social şi/sau ajutorului pentru perioada rece a anului. Plus la aceasta, reieşind din faptul că, prin Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011, a fost creată Inspecţia socială, proiectul de lege acordă Inspecţiei sociale competenţa de a inspecta modul de aplicare corectă şi unitară a viitoarei legi.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

art.I, pct.2

„.....Categoriilor de persoane menţionate la punctele 6¹) şi 6²) alocaţia lunară de stat.....”

Autorul a omis să indice articolul unde sînt incluse aceste puncte 6¹) şi 6²) şi anume art.2 din Legea nr. 121 din 03.05.2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Norme irealizabile
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Recomandăm de a insera după sintagma „punctele 6¹) şi 6²)” sintagma „din art.2”.

2

art.I, pct.3

Articolul 2: 6³) victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917 - 1990 - 100 de lei.

În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 1225 din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, perioada represiunilor politice este considerată 7 noiembrie 1917 şi 23 iunie 1990.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Considerăm necesar de a substitui sintagma “anilor 1917 - 1990” cu sintagma „7 noiembrie 1917 şi 23 iunie 1990”.

3

art.IV

"Din 1 iulie 2012 se abrogă:"

Această normă stabileşte că la 1 iulie 2012 se abrogă un şir de acte normative şi articole din acte normative. Este necesar de a remarca faptul, că pînă în prezent acest proiect de lege nu a fost votat de Parlament şi nici publicat în Monitorul Oficial, iar termenul de 1 iulie 2012 este deja depăşit. Astfel, la adoptarea şi intrarea în vigoare a viitoarei legi, această normă nu va putea fi aplicată, deoarece este o normă retroactivă. În conformitate cu art.46 din Legea privind actele legislative nr.780/2001, (1) actul legislativ produce efecte numai în timpul cît este în vigoare şi nu poate fi retroactiv sau ultraactiv; (2) au efect retroactiv doar actele legislative prin care se stabilesc sancţiuni mai blînde.

Coruptibilitate
Norme irealizabile

Este necesar de a substitui data de abrogare a actelor normative şi articolelor din actele normative cu o dată ulterioară.

4

art.V, art.VI

Art.V. - "În perioada iulie - decembrie 2012..." "...pentru luna iunie 2012...." "...perioada iulie - decembrie 2012..." Art.V. - "...în luna iulie 2012..."

Luînd în considerare faptul, că proiectul de lege încă nu a fost votat de Parlament şi nu a intrat în vigoare, iar un act legislativ nu poate fi retroactiv, autorul urmează să revizuiască art.V şi art.VI din proiect pentru a substitui luna iulie 2012 cu o lună ulterioară sau cu prevederi generale, prin care se va indica că normele din aceste articole vor începe să-şi producă efectele din momentul (din luna) intrării în vigoare a prezentei legi.

Coruptibilitate
Norme irealizabile

Sugerăm revizuirea art.V şi art.VI din proiect cu luarea în consideraţie a obiecţiilor formulate mai sus.

Concluzii

În rezultatul analizei proiectului de lege, menţionăm că acesta are ca finalitate optimizarea cadrului legal existent, ce se referă la sistemul de asistenţă socială pentru păturile social-vulnerabile.
Totodată remarcăm existenţa în proiect a unor prevederi care comportă pericol de coruptibilitate, printre care am putea nota:
- lipsa unei fundamentări economico-financiare a proiectului, pentru a estima cheltuielile ce vor surveni la realizarea prevederilor legii
- lipsa avizelor, recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, care trebuiau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ
- stabilirea unor beneficii pentru unele categorii de persoane social-vulnerabile în dauna altor categorii de persoane defavorizate, cărora le vor fi prejudiciate drepturile legitime
În concluzie menţionăm că adoptarea proiectului de lege expertizat este o opţiune a Parlamentului, care va decide dacă este sau nu oportun pentru Republica Moldova.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei