Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

05 Iunie 2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – art.3; Legea privind actele de identitate din Sistemul național de pașapoarte – art.3, 4; ș.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 901 din 03 Mai 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – art.3; Legea privind actele de identitate din Sistemul național de pașapoarte – art.3, 4; ș.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative scopul proiectului constă în ajustarea formei şi conţinutului actelor de identitate la practica internaţională, cu aplicarea formatului ID-I şi optimizarea procedurii de eliberare a acestora. Propunerile de modificare a unor articole au drept scop evitarea dublării datelor în limba de stat, rusă şi engleză.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Suficienţa argumentării. Autorii proiectului Legii au prezentat o argumentare suficientă a necesităţii promovării proiectului,


6. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.
Nota informativă conţine referinţe la reglementările internaţionale relevante.


7. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Potrivit notei informative, implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat. Realizarea obiectivelor respective se vor efectua din contul instituţiilor responsabile de eliberarea actelor de identitate în limita surselor disponibile şi nu vor genera majorarea preţului pe care solicitanţii îl vor achita pentru perfectarea actelor de identitate de tip nou.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii noi pentru autorităţile publice. Totodată proiectul instituie proceduri administrative noi: depunerea cererilor privind perfectarea actelor de identitate de către reprezentanţii legali sau reprezentanţii împuterniciți prin procură.


13. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

I

"(1) Cererea privind eliberarea paşaportului se depune la organele competente în modul stabilit."

Sintagma "modul stabilit" este de prisos, deoarece există acte normative care stabilesc procedura de eliberarea a paşapoartelor şi documentelor de călătorie.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Norme de blanchetă
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia despre actul subordonat legii

Se recomandă indicarea expresă a actelor normative şi a autorităţilor de competenţa cărora ţine perfectarea actelor de identitate. Se recomandă excluderea sintagmei "în modul stabilit"

2

II

Cererea pentru eliberarea actelor de identitate se depune la organele competente în modul stabilit de către solicitant iar în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu limitată, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate. În cazul persoanei imobilizate, aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

În foarte multe cazuri persoanele fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu limitată sunt imobilizate. La fel nu considerăm că se impune necesitatea prezenţei la organele competente a persoanelor declarate incapabile în urma unor boli mintale. Proiectul nu stabileşte procedura de probare a faptului că persoana este imobilizată.

Se recomandă revizuirea articolului.

3

II

"(4) Actele de identitate se înmânează contra semnătură titularului personal sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură, iar la cererea solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Persoana poate fi împuternicită nu numai prin procură, dar şi în baza contractului de mandat.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Se recomandă de completat după cuvântul "procură" cu sintagma "sau în baza contractului de mandat"

Concluzii

Proiectul nu conţine elemente de coruptibilitate care să afecteze aplicabilitatea acestuia şi poate fi adoptat în redacţia propusă ,cu condiţia că se va ţine de cont de obiecţiile făcute în secţiunile precedente ale raportului de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei