Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Mai 2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.1, 2, 3, ș.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 854 din 25 Aprilie 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.1, 2, 3, ș.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În conformitate cu nota informativă, scopul proiectului de lege este de a transfera din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 condiţiile de salarizare prevăzute pentru funcţionarii publici în Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012, de a perfecţiona condiţiile de salarizare pentru personalul care efectuează deservirea tehnică, personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului, iar cetăţenii, organizaţiile şi alţi subiecţi interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Reieşind din argumentele cuprinse în nota informativă, proiectul de lege nominalizat este elaborat în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului ”Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014” şi ca urmare a adoptării Legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012. În acest context, considerăm că autorul iniţiativei legislative a justificat suficient, în nota informativă, necesitatea înaintării şi adoptării proiectului de lege în cauză.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă şi proiectul legii nu conţin referinţe la acquis-ul comunitar şi nici la alte standarde internaţionale relevante.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

În acest sens, remarcăm lipsa unei fundamentări economico-financiare, care este obligatorie pentru proiectul de lege în cauză.

Totodată, reiterăm necesitatea unei analize economico-financiare, ca parte componentă a unui proiect de lege, care, însă, lipseşte şi de care subiecţii cu drept de iniţiativă legislativă nu fac uz în argumentarea opţiunilor legislative propuse. Promovarea proiectului de lege fără o analiză economică, indică asupra faptului, că se încearcă evitarea barierelor suplimentare în procesul de adoptare al legii, ceea ce nu aduce nici un beneficiu procesului de legiferare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

pct.5

Punctul 5 din proiect propune o nouă redacţie a Capitolului IV din Legea nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, care va fi intitulat: „Salarizarea personalului instanţelor judecătoreşti, procuraturii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale”.

Noua redacţie a Capitolului IV va cuprinde 5 articole, de la art.9 pînă la art.13, însă, conform prevederilor existente la moment, Capitolul IV conţine 10 articole, de la art.9 pînă la art.18. În astfel de condiţii vor fi încălcate prevederile Legii nr.780/2001, ce se referă la normele de tehnică legislativă.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Recomandăm de a prevedea expres în proiect că se va exclude art.14 – art.18 din Capitolul IV al Legii nr.355/2005.

2

pct.11

Punctul 11 propune mai multe modificări şi completări ale alineatelor şi subalineatelor art.35 din Legea nr. 355/2005.

Autorul a omis să excludă din alin.(1) al art.35 din legea 355/2005 prevederile ce se referă la „personalul instanţelor judecătoreşti, procuraturii, funcţionarii publici”, întrucît acestea fac obiectul Legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Norme irealizabile

Propunem excluderea prevederilor ce se referă la „personalul instanţelor judecătoreşti, procuraturii, funcţionarii publici” din alin.(1) al art.35 din Legea 355/2005.

3

pct.18

Punctul 18 prevede o tabelă din cifre ce modifică Anexa nr.12 din Legea 355/2005.

Modalitatea de expunere a tabelului în proiect, cu indicarea doar a cifrelor din tabelul cuprins în Anexa nr.12 a Legii 355/2005, contravine prevederilor Legii nr.780/2001, care enunţă expres, că normele legale trebuie exprimate clar şi fără echivoc, astfel încît să fie înţelese uşor de orice subiect interesat.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Propunem indicarea în pct.18 din proiect a întregului tabel prevăzut în Anexa nr.12, cu text şi cifre, însă cu modificarea doar a cifrelor din tabel, aşa cum propune autorul actualmente în proiectul de lege.


4

art.II

Art.II. – Dispoziţii finale 1. Prezenta lege se pune în aplicare cu începere de la 1 iunie 2012.

Data de 1 iunie 2012, la care autorul face referinţă că legea respectivă va intra în vigoare, va crea, în opinia noastră situaţii confuze şi obstacole juridice pentru aplicarea viitoarei legi adoptate de Parlament. În primul rînd, nota informativă nu argumentează necesitatea intrării în vigoare a legii anume la data de 1 iunie 2012. În rîndul doi, este posibil ca proiectul de lege în cauză să fie supus dezbaterilor în Parlament, să fie examinat în cel puţin 2 lecturi, să fie semnat de Preşedintele Parlamentului, să fie transmis spre promulgare Președintelui Republicii Moldova, cu o eventuală remite spre reexaminare în Parlament, publicarea în Monitorul Oficial, ceea ce va duce la intrarea acestuia în vigoare la o dată ulterioară celei de 1 iunie 2012. În asemenea caz, ţinînd cont şi de principiul neretroactivităţii legii, norma propusă în proiectul de lege va fi inutilizabilă.

Coruptibilitate
Norme irealizabile
Stabilirea unor termene nejustificate

Sugerăm substituirea datei de 1 iunie 2012 cu o altă dată pentru intrarea în vigoare a legii adoptate.

Concluzii

În rezultatul analizei proiectului de lege, menţionăm că acesta este unul benefic şi oportun pentru Republica Moldova, deoarece cadrul juridic existent va fi adus în concordanţă cu reglementările cuprinse în Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012 şi, totodată, se vor majora salariile persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi a personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

Se impune a remarca existenţa în proiect a unor lacune şi prevederi care comportă pericol de coruptibilitate. Printre acestea putem remarca anumite deficienţe de ordin tehnico-legislativ şi lipsa unei fundamentări economico-financiare a proiectului, pentru a estima cheltuielile ce vor surveni la realizarea prevederilor legii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei