Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

18 Mai 2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 628 din 29 Martie 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul de lege este înaintat pentru modificarea şi completarea unor acte legislative: art.25 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică; art.27 din Legea cu privire la medicamente; art.65, art.67 şi art.75 din Legea privind achiziţiile publice şi art.77/1, art. 422 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.

În lipsa notei informative la proiect, putem deduce din conţinutul acestuia, că proiectul are ca scop revizuirea normelor privind răspunderea pentru activitatea farmaceutică ilicită, precum şi alte încălcări din acest domeniu.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus examinării în plenul legislativului, organizaţiile şi persoanele interesate avînd posibilitatea de a prezenta contribuţiile lor pe marginea proiectului vizat.


6. Suficienţa argumentării. Este imposibil de a aprecia suficienţa argumentării proiectului legii, în lipsa unei note informative care să poată fi accesată de pe pagina web a Parlamentului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În lipsa notei informative, nu poate fi stabilit dacă la elaborarea proiectului s-a ţinut cont de legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”.

În lipsa notei informative, este imposibil de a stabili dacă a fost evaluat impactul economico-financiar al proiectului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, în special pentru Agenţia Medicamentului, care, potrivit proiectului de lege, va fi abilitată cu atribuţii noi de supraveghere a respectării angajamentelor asumate de părţi la asigurarea instituţiei medico-sanitare, publice ori private, cu medicamente, conform contractului de achiziţii publice sau altui contract de vînzare-cumpărare, precum şi cu întocmirea procesului verbal referitor la contravenţia comisă de persoana fizică sau juridică, ce activează în domeniul producerii, comercializării, circulaţiei şi utilizării medicamentelor.
Concluzii

În urma analizei proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative formulăm următoarele obiecţii:
1. Nota informativă nu este publicată pe pagina web a Parlamentului, ceea ce a făcut dificilă examinarea proiectului;
2. Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, deşi implementarea noilor prevederi priveşte, inclusiv activitatea instituţiilor medico-sanitare-publice ori private.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei