Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

01 Septembrie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ale Republicii Moldova

(înregistrat în Parlament cu numărul 1687 din 20 Iulie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ale Republicii Moldova .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor urma să plaseze proiectul de lege pe pagina web a ministerului în scopul iniţierii şi organizării unor consultări publice. Proiectul nu a fost de găsit pe pagina web a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. În concluzie, constatăm faptul că autorul proiectului nu a respectat principiul transparenţei decizionale.


4. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative proiectul în cauză propune modificarea Codului contravenţional şi a Codului Penal în sensul co,pletării acestor acte cu prevederi ce ţin de transporturile ilicite şi care stabilesc răspunderea transportatorilor pentru încălcarea regulilor de transportare a persoanelor peste frontiera de stat a Republicii Moldova, iar aceste modificări se înscriu ca pîrghii de control ale fluxurilor migratoare şi de combatere a imigraţiei ilegale.
Necesitatea şi actualitatea operării modificărilor date este dictată şi de faptul că legislaţia comunitară şi anume Directiva 2001/51/CE a Consiliului Europei din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor prevăzute la articolul 26 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, conţine reglementări privind dispozitivul de stabilire a obligaţiilor transportatorilor (persoane fizice sau juridice), care transportă străinii şi să asigure returnarea lor, cheltuielile aferente şederii şi transportării sale.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect justifică în mare parte promovarea proiectului de act legislativ, ceea ce corespunde rigorilor art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001. Nota informativă include condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, referinţele la legislaţia Uniunii Europene.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. În nota informativă expres este indicat că necesitatea şi actualitatea operării modificărilor este dictată şi de faptul că legislaţia comunitară şi anume Directiva 2001/51/CE din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor prevăzute la articolul 26 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, conţine reglementări privind dispozitivul de stabilire a obligaţiilor transportatorilor (persoane fizice sau juridice), care transportă străinii şi sînt obligaţi să asigure returnarea lor, cheltuielile aferente şederii şi transportării sale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Potrivit notei informative implementarea acestui proiect de lege nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi aprobat de către Parlament, proiectul nefiind afectat de elemente de coruptibilitateCentrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei