Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

02 Septembrie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă

(înregistrat în Parlament cu numărul 1581 din 11 Iulie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative la proiectul Legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, scopul Legii este eficientizarea activităţii de supraveghere asupra circulaţiei armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă deţinute de persoanele fizice şi juridice, ajustarea cadrului legislativ şi normativ la cerinţele Convenţiei Europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari (ratificată prin Legea nr. 1578-XV din 20 decembrie 2002), instituirea măsurilor de evidenţă şi control. Totodată, în nota informativă se arată că "situaţia actuală creată la compartimentele menţionate se caracterizează prin multiple neajunsuri şi dificultăţi dictate de imperfecţiunea cadrului legislativ şi normativ ce reglementează aceste domenii. Clasificarea armelor, principiile şi restricţiile expuse într-o variantă nouă vor modifica esenţial tot conţinutul Legii şi astfel este necesar de elaborat un proiect nou de lege, după aprobarea căruia va fi abrogată actuala Lege cu privire la arme nr. 110-XIII din 18 mai 1994, care nu corespunde cerinţelor actuale."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului. Întrucît Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alţi subiecți interesați au avut posibilitatea să-și exprima opiniile asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Avînd în vedere că Legea cu privire la arme a fost adoptată în 1994, este de la sine înţeles, că aceasta nu mai corespunde noilor realităţi şi putem presupune că elaborarea unui nou proiect de Lege ar fi oportună. Cu toate acestea, autorul nu a indicat concret care sînt "neajunsurile şi dificultăţile dictate de imperfecţiunea cadrului legislativ şi normativ", nota informativă referindu-se de o manieră generală la conţinutul prevederilor proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu include referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză, făcîndu-se referinţe doar la ajustarea cadrului legislativ la cerinţele Convenţiei Europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari (ratificată prin Legea nr. 1578-XV din 20 decembrie 2002).


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară. Totuşi, în nota informativă se arată că "cheltuieli financiare sau de altă natură, necesare pentru implementarea proiectului vor fi acoperite din surse extrabugetare, formate din taxele percepute pentru serviciile prestate şi pentru documentele emise în domeniul supravegherii şi controlului asupra circulaţiei armelor şi muniţiilor".Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. În general, prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislației.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Unele formulări din proiect nu corespund exigentelor art.19 din Legea privind actele legislative. Pentru detalii a se vedea tabelul de la punctul 14 al prezentului Raport de expertiză. Totuşi, trebuie să semnalăm abundența normelor de trimitere şi a celor inutile (acestea nu comportă nici o încărcătură informațională), care doar îngreunează lectura documentului.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabilește atribuții ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale organelor poliției, care sînt reglementate de o manieră mai detaliată faţă de actuala reglementare (Legea cu privire la arme).


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.2 alin.(1) lit.a)

armă – orice obiect sau dispozitiv care este conceput sau adaptat, prin care un plumb, un glonţ ori un alt proiectil sau o substanţă nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare poate fi descărcată cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul altor agenţi propulsori, în măsura în care se regăseşte într-una dintre categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege;

Textul normei nu corespunde exigențelor art.19 din Legea privind actele legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem următoarea redacţie "armă – orice obiect sau dispozitiv din anexa nr. 1 la prezenta lege, care este conceput sau adaptat, prin care un plumb, un glonţ ori un alt proiectil sau o substanţă nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare poate fi descărcată cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul altor agenţi propulsori".

2

Art.2 alin.(1) lit.n)

fabricare ilicită de arme de foc – fabricarea sau montarea fără înregistrare a armelor de foc, a pieselor sau a muniţiilor pentru acestea, din orice componente esenţiale traficate ilicit, fără o autorizaţie eliberată, în modul stabilit, de către o autoritate competentă a statului în care are loc fabricarea sau asamblarea, fără înregistrare sau fără marcarea armelor de foc asamblate la data fabricării lor, în conformitate cu cerinţele stabilite;

Textul normei nu corespunde exigențelor art.19 din Legea privind actele legislative. Nu este clar, dacă cuvintele "fără înregistrare sau fără marcarea armelor de foc asamblate la data fabricării lor, în conformitate cu cerinţele stabilite" constituie încă o condiție care trebuie să fie îndeplinită cumulativ pentru fabricarea ilicită de arme de foc sau este o situaţie aparte care se referă la fabricarea sau asamblarea armelor de foc de către o autoritate competentă a statului, fără marcarea armelor de foc asamblate la data fabricării lor.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea conţinutului art.2 alin.(1), lit.n)

3

Art.2 alin.(1) lit.o)

trafic ilicit de arme de foc şi muniţii aferente – achiziţionarea, vînzarea, livrarea, mutarea sau transferul armelor de foc, al pieselor sau al muniţiei pentru acestea din sau prin teritoriul unui stat către teritoriul unui alt stat, dacă oricare dintre statele respective nu autorizează acest lucru în conformitate cu procedura stabilită sau dacă armele de foc asamblate nu sînt marcate în conformitate cu cerinţele prescrise;

Textul normei nu corespunde exigențelor art.19 din Legea privind actele legislative. Nu este clar, de ce autorii proiectului au decis să limiteze definiţia traficului ilicit de arme de foc şi muniţii aferente, adăugînd condiţia prezenţei elementului de extraneitate? Trafic de arme poate avea loc şi doar în interiorul Republicii Moldova. Formularea propusă de autori, exclude această ipoteză. Condiţia "sau dacă armele de foc asamblate nu sînt marcate în conformitate cu cerinţele prescrise" este inutilă, deoarece este evident, că astfel de arme nu pot fi autorizate, iar condiţia autoritzării este o condiţie minimă care trebuie îndeplinită.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea conţinutului normei. Excluderea cuvintelor "sau dacă armele de foc asamblate nu sînt marcate în conformitate cu cerinţele prescrise".

4

Art.2, alin.(6), lit.e)

rezident al unui stat străin – persoană titulară a unui document de identitate eliberat de un stat străin, cum ar fi paşaportul sau buletinul de identitate, prin care se atestă faptul că are domiciliul sau reşedinţa în acel stat.

În actuală redacţie, proiectul Legii omite apatrizii. Este necesară examinarea oportunităţii introducerii noţiunii de "străin", în sensul Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate

Revizuirea art.2 alin.(6) lit.e).

5

Art.3 alin.(2) lit.d)

instituie şi aprobă regulamentul Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificare şi rebutarea armelor (denumită în continuare Comisia).

Regulamentul nu poate fi instituit. Din sensul normei deducem că "a institui" este sinonim cu "a aproba". Dacă autorii au avut în vedere, că Guvernul aprobă regulamentul, atunci cuvintele "instituie şi" trebuie eliminate. Dacă se consideră, că Guvernul urmează să şi elaboreze regulamentul, atunci cuvîntul "instituie" trebuie înlocuit cu "elaborează".

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Fie excluderea cuvintelor "instituie şi", fie înlocuirea cuvîntului "instituie" cu "elaborează".

6

art.4 alin.(1)

Armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite în baza permisului de deţinere, eliberate în condiţiile prezentei legi.

Pe tot parcursul textului proiectului de Lege urmează a fi utilizată o terminologie uniformă. În art.2 alin.7 lit.d) este utilizat termenul de - certificat de deţinător.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Utilizarea termenului de - certificat de deţinător.

7

Art.4 alin.7

Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează sau este declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat organ de poliţie, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.

Din lectura acestei norme, nu este clar, dacă în urma depunerii armelor, moştenitorii, rudele vor putea să recupereze costul acestora. Ar fi incorect şi injust ca acestea să ajungă în proprietatea statului cu titlu gratuit. Este necesar de prevăzut o procedură de răscumpărare a armelor.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Revizuirea alin.(7) din art.4.

8

Art.4 alin.(9)

Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme sînt obligate să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Textul normei nu corespunde exigențelor art.19 din Legea privind actele legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Înlocuirea cuvintelor "se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi" cu "sînt stabilite prin prezenta lege".

9

art.4, alin.(13)

Persoanele autorizate, în condiţiile legii, au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă letală sau neletală dintre cele procurate în mod legal.

Textul normei nu corespunde exigențelor art.19 din Legea privind actele legislative. Această exprimare creează impresia că norma se referă doar la armele procurate legal.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Excluderea cuvintelor "dintre cele procurate în mod legal".

10

art.4, alin.(14)

a) în locuri aglomerate, cum ar fi: stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

Legea privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie specială, potrivit art.1, stabileşte "categoriile de arme şi muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu acestea sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova". Prin urmare, enumerarea tuturor locurilor în care folosirea armelor este interzisă, trebuie făcută în această lege.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Precizarea tuturor cazurilor respective.

11

art.5 alin.(3)

Sînt interzise folosirea şi aplicarea în locuri publice a armelor cu aer comprimat sau gaze sub presiune (pneumatice), precum şi cu altă destinaţie decît pentru agrement şi practicarea sportului în tiruri, în spaţii delimitate care nu sînt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.

Textul normei nu corespunde exigențelor art.19 din Legea privind actele legislative. "Folosirea şi aplicarea" sînt sinonime.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Utilizarea fie a termenului de "folosire", fie a termenului de "aplicare".

12

art.5, alin.(4)

Este interzisă înstrăinarea sau transmiterea armei şi muniţiilor supuse autorizării unei persoane care nu este autorizată în modul stabilit, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Excepţiile trebuie enumerate expres.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Enumerarea exhaustivă a tuturor excepţiilor în acest articol, fie efectuarea trimiterii exprese la un articol concret.

13

art.5, alin.(7), lit.c) şi d)

c) sînt interzise spre comercializare dispozitivele electroşoc ai căror parametri nu corespund cerinţelor de securitate în vigoare şi normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii; d) sînt interzise spre comercializare armele de aruncare ai căror parametri nu corespund cerinţelor de securitate în vigoare stabilite în standardele sau reglementările tehnice corespunzătoare;

Nu sînt arătate expres cerinţele şi normele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi nici standardele sau reglementările tehnice corespunzătoare.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Norme de blanchetă

Trimiterea expresă la cerinţele şi standardele respective, fie enumerarea acestora în corpul normei respective.

14

art.6, alin.(3) şi (4)

(3) Armele neletale, altele decît cele prevăzute în alin. (1), pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după înregistrarea acestora la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.

(4) În funcţie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autorităţile competente acordă solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armei procurate, menţionînd expres acest fapt în permisul de armă.

Este necesară indicarea denumirii concrete a autorităţii competente.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se indica denumirea concretă a autorităţii competente.

15

art.6 alin.(9) şi (10)

(9) Procurarea sau dobîndirea armelor prevăzute în alin. (1) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, decorare sau comodat. (10) Persoanele care deţin arme prevăzute în alin. (1), procurate sau dobîndite în condiţiile prezentei legi, le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor licenţiaţi în domeniul comercializării unor astfel de arme, precum şi prin donaţie sau moştenire.

Termenul de "dobîndire" îl include pe cel de "procurare". Comodatul constituie folosinţa gratuită a unui lucru şi, în consecinţă, prin intermediul comodatului nu se poate dobîndi dreptul de proprietate.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Excluderea cuvintelor "procurarea sau" şi "sau comodat" din alin.(9). Excluderea cuvintelor "procurate sau" din alin.(10).

16

Art.8 alin.(1)

(1) Persoanele fizice care au cetăţenia Republicii Moldova, îndeplinesc condiţiile prevăzute în art. 7 alin. (1) şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute în art.7 alin.(2) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale şi neletale supuse autorizării.

Acest alineat, nu conţine vreun mesaj informaţional nou, faţă de reglementările din art.7.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Excluderea alin.(1).

17

Art.9, alin.(2)

(2) Condiţiile, precum şi procedura de eliberare a atestatului de colecţionar se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Textul normei nu corespunde exigențelor art.19 din Legea privind actele legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Înlocuirea cuvintelor "se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi" cu "sînt stabilite prin prezenta lege".

18

Art.10, alin.(7)

(7) Procedura de acordare a permisului de procurare a armelor se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

Această normă nu conţine vreo încărcătură informaţională.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Excluderea alin.(7).

19

Art.11, alin.(3)

(3) Titularii permiselor de arme sînt obligaţi să se prezinte, la împlinirea termenului prevăzut la alin.(2), în locurile stabilite de către organele de poliţie competente, cu documentele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

Este necesar, fie de enumerat lista concretă a documentelor, fie de făcut trimitere la o normă concretă a legii în care sînt enumerate aceste documente.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Enumerarea documentelor în cuprinsul normei sau efectuarea unei trimiteri la normă concretă a legii în care sînt enumerate aceste documente.

20

Art.12

Articolul 12. Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în art.7 alin.(1) şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute în art.7 alin.(2) pot fi autorizate să procure arme, după cum urmează: a) cel mult două arme de foc scurte cu ţeava ghintuită (revolver sau pistol); b) cel mult două arme de foc lungi cu ţeava ghintuită cu dimensiuni diferite ale ţevii; c) cel mult patru arme de foc lungi cu ţeava lisă; d) cel mult opt arme de foc pentru sportivii de tir, care fac dovada necesităţii acestora pentru antrenamente şi/sau participarea la competiţii sportive; e) un număr nelimitat de arme pentru colecţionarii de arme.

Deşi denumirea articolului se referă la deţinere, port şi folosire, conţinutul acestuia stipulează termenul de procurare. Însemnă oare aceasta că persoanele pot cumpăra o singură dată două arme sau în total două arme, sau pot procura de mai multe ori, dar nu mai mult de două arme de fiecare dată?

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea alin.1 din art.12.

21

Art.16 alin.(5)

(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), aceste arme pot fi folosite şi în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în condiţiile legii.

Este necesar de arătat expres despre ce fel de arme este vorba. Din conţinutul alineatului precedent deducem că este vorba de armele lungi. La fel, ar trebui examinată oportunitatea comasării alin.5 cu alin.3 din art.16.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea art.16.

22

Art.18 alin.(1), lit.h)

(1) Dreptul de posesie asupra armelor încetează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii: .......................h) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Avînd în vedere domeniul de reglementare a Legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, aceasta trebuie să stabilească exhaustiv toate situaţiile în care încetează dreptul de posesie asupra armelor.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept

Stabilirea unei liste exhaustive a situaţiilor în care încetează dreptul de posesie asupra armelor.

23

Art.22 alin.(1)

(1) Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele străine cu şedere legală în Republica Moldova, care au împlinit vîrsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, cu excepţia celor supuse autorizării, precum şi muniţia aferentă numai de la un armurier licenţiat în domeniul comercializării armelor din Republica Moldova, prezentînd cazierul juridic şi dovada că îndeplineşte condiţiile stabilite în art. 7 alin. (1) lit. d).

Termenul corect este "cazier judiciar" şi nu "cazier juridic"

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Înlocuirea cuvîntului "juridic" cu "judiciar".

24

Art.23, alin.(4)

(4) Procedura de acordare a certificatului de deţinător se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

Textul normei nu corespunde exigențelor art.19 din Legea privind actele legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Înlocuirea cuvintelor "se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi" cu "sînt stabilite prin prezenta lege", fie excluderea alineatului, în general, deoarece este de la sine înţeles, că aceasta procedură este stabilită anume prin această lege şi nu alta.

25

Art.29 alin.(3)

(3) Cetăţenii străini care călătoresc în Republica Moldova pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vînatul, în condiţiile legii, în baza unei vize valabile ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vînătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sînt înscrise în documentele de călătorie. Pot fi introduse numai armele şi muniţiile ale căror procurare şi deţinere sînt permise în Republica Moldova.

Această parte frazei nu comportă nici o încărcătură informaţională, deoarece nu face distincţie între situaţiile în care este nevoie de viză sau nu. Ea doar îngreunează lecturarea normei.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Norme inutile

Excluderea cuvintelor "în baza unei vize valabile ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii".

26

Art.29 alin.(6)

(6) Procedura şi documentele necesare acordării permiselor prevăzute în alin. (4) şi (5), cantităţile de arme care pot fi introduse de către cetăţenii străini în Republica Moldova, precum şi punctele de trecere a frontierei de stat prin care cetăţenii străini pot intra în Republica Moldova cu aceste arme şi muniţia aferentă se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Legea privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie specială, potrivit art.1, stabileşte "categoriile de arme şi muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu acestea sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova". Prin urmare, enunţarea suplimentară a faptului că o anumită procedură prevăzută în lege este reglementată anume de aceasta, este inutilă.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Excluderea alin.(6)

27

art.30, alin.(5)

(5) Procedura şi documentele necesare acordării permiselor prevăzute în alin. (4) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Legea privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie specială, potrivit art.1, stabileşte "categoriile de arme şi muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu acestea sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova". Prin urmare, enunţarea suplimentară a faptului că o anumită procedură prevăzută în lege este reglementată anume de aceasta, este inutilă.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Excluderea alin.5

28

Art.34 alin.(4)

La sfîrşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute în art. 33 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute în art. 31 alin. (2) şi (3), cu excepţia celor deţinute de către personalul serviciului silvic şi personalul serviciului de protecţie a mediului, care pot fi păstrate de acesta în condiţiile stabilite de legislaţie.

Este necesară trimiterea fie la o normă concretă, fie enumerarea condiţiilor în corpul acestei norme.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea normei

29

Art.36 alin.(1)

(1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute în art. 31 alin. (2) şi (3) au obligaţia să desfăşoare, periodic, la intervale stabilite de către autorităţile prevăzute în art. 32, următoarele activităţi:

Intervalele de timp urmează a fi stabilite în Lege şi nu lăsate la discreţia autorităţilor.

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa unor termene concrete

Stipularea intervalelor de timp în care urmează a fi desfăşurate activităţile prevăzute în art.36 alin.(1) lit.a) şi b).

30

Art.39 alin.(3)

(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a permisului pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

Legea privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie specială, potrivit art.1, stabileşte "categoriile de arme şi muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu acestea sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova". Prin urmare, enunţarea suplimentară a faptului că o anumită procedură prevăzută în lege este reglementată anume de aceasta, este inutilă.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Excluderea alin.(3).

31

Art.45, alin.(2)

(2) Permisul de funcţionare prevăzut la alin. (1) se poate acorda dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii: a) tirul de tragere corespunde cerinţelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;

Este necesar de făcut trimitere la norma concretă a Legii, fie de indicat expres cerinţele.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea art.45, alin.(2), lit.a)

32

Art.46 alin.(3)

(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme şi muniţii care corespund celor pentru care tirul de tragere a fost autorizat să fie folosite în incinta acestuia. Cantitatea de arme şi muniţii care poate fi procurată se stabileşte de către autoritatea care acordă autorizaţia, în raport cu necesarul de arme şi muniţii înscris în planul de dotare indicat în alin. (2).

Stabilirea unui singur indiciu (necesarul de arme şi muniţii înscris în planul de dotare) nu este suficient, deoarece oferă un grad înalt de discreţie deizională autorităţii care acordă autorizaţia. Este necesar de stipulat un minim şi un maxim numeric de arme şi muniţii sau de identificat şi alte criterii.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Identificarea unor criterii suplimentare pentru determinarea cantităţii de arme şi muniţii care pot fi procurate.

33

Art.49 alin.(3)

(3) Forma şi conţinutul elementelor prevăzute în alin. (2) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Legea privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie specială, potrivit art.1, stabileşte "categoriile de arme şi muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu acestea sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova". Prin urmare, enunţarea suplimentară a faptului că o anumită procedură prevăzută în lege este reglementată anume de aceasta, este inutilă.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Excluderea alin.3 din art.49.

34

Art.52, alin.(1)

(1) Activitatea de omologare a armelor şi muniţiilor se desfăşoară de către o instituţie, organizaţie sau întreprindere acreditată în domeniu şi are drept scop instituirea unui regim de impunere şi respectare a criteriilor de securitate stabilite prin normele de omologare a armelor şi muniţiilor.

Este necesar de indicat concret instituţia, organizaţia sau întreprinderea care va desfăşura activitatea de omologare sau, cel puţin, clarificarea statutului acestora/acesteia.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Indicarea denumirii instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii care va desfăşura activitate de omologare.

35

Art.52 alin.(6)

(6) Atribuţiile organului de specialitate în domeniul omologării, normele şi procedura de omologare se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Legea privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie specială, potrivit art.1, stabileşte "categoriile de arme şi muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu acestea sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova". Prin urmare, enunţarea suplimentară a faptului că anumite atribuţii prevăzute în lege sînt reglementate anume de aceasta, este inutilă.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Excluderea alin.(6) din art.52.

36

Art.54, alin.(6)

(6) Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” va avea acces la Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al unităţilor de drept pentru asigurarea schimbului informaţional între organele de investigaţii operative, în regim on-line, prin intermediul Sistemului Informaţional de Căutare „Acces-web”.

Această normă este, mai degrabă, caracteristică pentru Regulament.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Excluderea alin.(6) din art.54.

37

Art.68 alin.(6)

(6) Procedura de dezactivare a armelor de foc se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.

Legea privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie specială, potrivit art.1, stabileşte "categoriile de arme şi muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu acestea sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova". Prin urmare, enunţarea suplimentară a faptului că o anumită procedură prevăzută în lege este reglementată anume de aceasta, este inutilă.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Excluderea alin.(6) din art.68.

38

Art.71 alin.(5)

(5) Prin derogare de la prevederile alin.(4), în cazurile şi conform procedurilor expres stabilite de alte legi, controalele inopinate privind respectarea regimului armelor şi muniţiilor pot fi efectuate de către autoritatea de control şi în baza autosesizării sau în temeiul sesizării scrise, depuse conform prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor sau cu privire la petiţionare.

Este necesar de precizat concret în baza căror legi pot fi iniţiate controale inopinate.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Fie indicarea în baza căror legi concret pot fi iniţiate controale inopinate, fie excluderea cuvintelor "în cazurile şi conform procedurilor expres stabilite de alte legi", deoarece elementul definitoriu în acest caz constituie autosesizarea sau sesizarea scrisă.

Concluzii

Proiectul Legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit notei informative, scopul Legii este eficientizarea activităţii de supraveghere asupra circulaţiei armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă deţinute de persoanele fizice şi juridice, ajustarea cadrului legislativ şi normativ la cerinţele Convenţiei Europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari (ratificată prin Legea nr. 1578-XV din 20 decembrie 2002), instituirea măsurilor de evidenţă şi control.

Nota informativă:
1.Nu include referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză, făcîndu-se referinţe doar la ajustarea cadrului legislativ la cerinţele Convenţiei Europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari;
2. Nu conţine o fundamentarea economico-financiară, făcîndu-se referinţe la faptul că "cheltuieli financiare sau de altă natură, necesare pentru implementarea proiectului vor fi acoperite din surse extrabugetare, formate din taxele percepute pentru serviciile prestate şi pentru documentele emise în domeniul supravegherii şi controlului asupra circulaţiei armelor şi muniţiilor".

Analiza textului proiectului de Lege a permis evidenţierea următoarelor aspecte generale de evaluare a coruptibilităţii:
1.Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.
2. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.
3. În general, prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislației.
4. Unele formulări din proiect nu corespund exigentelor art.19 din Legea privind actele legislative.
5. Proiectul stabilește atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne şi ale organelor poliției, care sînt reglementate de o manieră mai detaliată faţă de actuala reglementare.

În concluzie, proiectul Legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă poate fi adoptat cu luarea în consideraţie a obiecţiilor expuse în tabelul de mai sus.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei