Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Iulie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare

(înregistrat în Parlament cu numărul 1568 din 08 Iulie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În conformitate cu nota informativă, proiectul legii privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare a fost elaborat în scopul stabilirii cadrului de măsuri, ce urmează a fi întreprinse de către stat, bănci şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în vederea menţinerii stabilităţii financiare prin minimizarea riscurilor în sectorul bancar şi repartizarea riscurilor între participanţii la piaţa bancară. În mod special autorul proiectului explică, că pentru a diminua impactul negativ asupra Băncii de Economii S.A. și a sistemului bancar, în scopul preluării creanțelor Băncii de Economii S.A., față de Investprivatbank rezultate din acordarea mijloacelor băneşti pentru plata de către Investprivatbank a depozitelor personale, Ministerul Finanţelor va emite şi transmite Băncii de Economii S.A. obligaţiuni de stat în sumă de pînă la 436,9 mil.lei la valoarea nominală, la rata fixă a dobînzii de 0,01 la sută anual.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Este necesar de a remarca faptul, că proiectul dat de lege a fost înregistrat în Parlament cu data de 8.07.2011 şi urmează a fi examinat la şedinţa Parlamentului din 22.07.2011. Astfel, nu este respectat termenul de cooperare cu societatea civilă, deoarece conform art.9 alin.(1) din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, autoritatea publică va plasa, cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, anunţul respectiv pe pagina web oficială.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente generale în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, însă se poate de observat lipsa unei analize a impactului social şi estimarea cheltuielilor ce pot surveni la realizarea prevederilor legii. În conformitate cu prevederile art.22 din Legea privind actele legislative, era necesar de efectuat o expertiză juridică pentru asigurarea concordanţei proiectului cu normele Constituţiei, cu practica jurisdicţiei constituţionale şi cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi la coordonarea lui cu legislaţia în vigoare şi cu legislaţia comunitară. Plus la aceasta, în conformitate cu art.23 lit.d) din Legea privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină şi rezultatele expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, precum şi lista reglementărilor de referinţă ale legislaţiei comunitare. Reieşind din importanţa şi consecinţele acestui proiect de lege, acesta urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice, societăţii civile pentru formularea recomandărilor (inclusiv Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi Asociaţiei Băncilor din Moldova), iar în final avizele, sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice şi rezultatele expertizelor, trebuiau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.23, alin.(2) lit.e) din Legea privind actele legislative.

Adiţional, trebuie să menţionăm, că autorul proiectului de lege nu face nici o referire la existenţa pe rol în Parlament a unui alt proiect de lege nr.1569 din 08.07.2011 care prevede modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 şi Codului fiscal. În acest sens atenţionăm că, cifrele privind sumele emisiunilor valorilor mobiliare de stat pentru plasare pe piaţa internă din proiectul vizat şi proiectul nr.1569/2011 nu coincid şi urmează să fie aduse în concordanţă.

Mai mult ca atît considerăm, că modificarea legislației prevăzută în proiectul nr.1569 urmează a fi efectuată doar ulterior adoptării și întru executarea prevederilor proiectului de lege cu privire la unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilității financiare nr.1568 din 08.07.2011.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul legii şi nota informativă nu conţin referinţe nici la legislaţia comunitară nici la standarde internaţionale relevante şi nu este clar dacă acest proiect ar încălca unele norme comunitare sau principii internaţionale existente la moment.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară, însă acest lucru era necesar, deoarece proiectul presupune cheltuieli financiare majore.
Este necesar de a remarca, că nota informativă nu conţine nici o informaţie privind condiţiile de răscumpărare a obligaţiunilor emise, suma de venituri şi cheltuieli ale bugetului de stat. La fel, nu a fost prezentată informaţia privind şedinţa Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, creat în baza Hotărîrii Guvernului nr.449/2010. Nici Nota informativă, nici textul proiectului de lege nu conţin informaţii privind suma totală împrumutată de ”Investprivatbank” S.A. de la Banca de Economii S.A. Mai mult ca atît, nota informativă nu conţine nici o informaţie privind situaţia reală în sectorul bancar şi argumentarea necesităţii de soluţionare a acesteia prin instituirea unei taxe speciale anuale.

În acest context reiterăm necesitatea unei analize economico-financiare, ca parte componentă a unui proiect de lege, care însă lipseşte în cazul dat şi de care subiecţii cu drept de iniţiativă legislativă nu fac uz în argumentarea opţiunilor legislative propuse. Promovarea proiectului de lege fără o analiză economică şi în mod de urgenţă, indică asupra faptului, că se încearcă evitarea barierelor suplimentare în procesul de adoptare al legii, ceea ce nu aduce nici un beneficiu procesului de legiferare.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Referitor la acest aspect notăm, că proiectul de lege nu a fost supus analizei impactului de reglementare. Considerăm că ar fi oportună efectuarea analizei impactului de reglementare conform prevederilor din art.4 şi art.13 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzători nr.235-XVI din 20.07.2006. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.
În pofida argumentelor autorului, că prin acest proiect de lege se doreşte redresarea întregului sistem bancar din Republica Moldova, de fapt acesta reglementează, prin norme juridice speciale, redresarea situaţiei economico-financiară a Băncii de Economii S.A.. Astfel, se primeşte că beneficiar al intervenţiei Legiuitorului va fi doar o singură instituţie financiară, Banca de Economii S.A., în detrimentul celorlalte instituţii bancare din Republica Moldova.
Sînt de înţeles intenţiile Guvernului, care reies din situaţia creată cu banca Ivestprivatbank S.A., însă pentru redresarea consecinţelor nergative, considerăm că de la bun început trebuia de efectuat o analiză amplă a evenimentelor petrecute, cu implicarea organelor de drept, a procuraturii, care urmau să elucideze corectitudinea şi legalitatea acţiunilor instituţiilor bancare, precum şi a măsurilor statului întreprinse la acel moment.
Sub acest aspect, considerăm necesar examinarea suplimentară detaliată a avantajelor şi dezavantajelor proiectului de lege în raport cu emisiunea de obligaţiuni de stat efectuată pentru înlăturarea impactului negativ asupra indicatorilor financiari ai Băncii de Economii S.A..


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.
În primul rînd, stabilirea unor norme speciale de reglementare în favoarea unei singure instituţii bancare, Banca de Economii S.A. creează o situaţie de inechitate în sectorul bancar, fiind discriminate în acest sens toate celelalte instituţii bancare.
Plus la aceasta atenţionăm, că întru restabilirea mijloacelor bugetare dezafectate pentru răscumpărarea de la Banca de Economii S.A. a obligațiunilor de stat, pentru perioada 2011-2014, băncile comerciale, conform prevederilor din proiect, vor achita o taxă specială anuală pentru asigurarea stabilității financiare (în continuare – taxa specială) pînă la acumularea sumei de 100,0 mil. lei. Astfel, la aplicare, proiectul de lege va prejudicia interesele tuturor instituţiilor bancare din Republica Moldova, iar în final ar putea fi prejudiciate şi drepturile persoanelor fizice şi juridice, deoarece sumele pentru taxa specială ar putea fi obţinute prin majorarea costurilor serviciilor bancare prestate acestora.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. În consecinţă, pentru a fi încadrat în sistemul legislaţiei naţionale, proiectul de lege urmează să prevadă o normă de derogare de la un şir de acte legislative precum: Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr.419/2006, Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.52/2011, Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575/2003, Legea instituţiilor financiare nr.550/1995.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt, în principiu, suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi şi alte chestiuni vizînd activitatea acestora. În acest sens, proiectul de lege stabileşte anumite atribuţii pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei referitor la transferarea banilor, emiterea, transmiterea şi înregistrarea obligaţiunilor de stat. Totodată se prezumă stabilirea unor proceduri noi ce ţin de taxa specială anuală pentru asigurarea stabilităţii financiare. Obiecţiile şi recomandările concrete privitor la acest subiect sînt incluse în analiza detaliată a prevederilor proiectului.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Titlul

"LEGE privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare"

Titlul proiectului de lege sugerează, că întregul sistem financiar-bancar este supus unui risc major şi autorul propune unele măsuri de asigurare a stabilităţii financiare. Însă, din textul proiectului, constatăm, că măsurile sînt prevăzute doar spre Banca de Economii S.A., care suportă costuri suplimentare semnificative legate de preluarea creanţelor „Investprivatbank” S.A. În conformitate cu prevederile art.25 alin.(2) din Legea nr.780/2001 privind actele legislative, titlul proiectului de lege trebuie să fie laconic şi să exprime cu claritate obiectul reglementării.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Propunem specificarea în titlul proiectului de lege, că acesta reglementează redresarea situaţiei economico-financiare a Băncii de Economii S.A., ceea ce va exclude interpretarea diferită.

2

art.3

"(2) Obligaţiunile de stat vor fi emise în volum de pînă la 436908300 lei la valoarea nominală, la rata fixă a dobînzii de 0,01 la sută anual, cu condiţia răscumpărării în rate trimestriale pînă la 30 decembrie 2015..."

Este necesar de a prevedea expres, într-o formulă precisă valoarea nominală a unei obligaţiuni de stat, fără stabilirea unei limite maxime „de pînă la”, care poate duce la interpretări diferite şi abuzive.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Sugerăm excluderea din text a cuvintelor „de pînă la”.

3

art.3

"(2) ...Condiţiile de emisiune şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat se stabilesc în acordul dintre Ministerul Finanţelor, Banca de Economii şi Banca Naţională a Moldovei. "

Respectivul acord nu a fost prezentat şi totodată nu s-a facut trimitere la modelul de acord privind subscrierea (vînzarea-cumpărarea) obligaţiunilor de stat prezentat în anexa nr.2 din Condiţiile de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere aprobat de Ministerul Finanţelor la 26.03.2009, unde sînt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Recomandăm de a prevedea expres în textul legii condiţiile de emisiune şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat.

4

art.4

"Creanţa Ministerului Finanţelor faţă de Investprivatbank, obţinută în urma subrogării Băncii de Economii conform art.3 alin.(5), se onorează în componenţa clasei de creanţe căreia a aparţinut creanţa Băncii de Economii conform ordinii priorităţilor claselor de creanţe stabilite în Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995."

Este necesar de a indica că norma de trimitere "art.3 alin.(5)" se referă la acest proiect de lege.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Propunem includerea după cuvintele ”art.3 alin.(5)” a sintagmei „din prezenta lege”.

5

art.5

"Pentru perioada 2011-2014 băncilor li se stabileşte o taxă specială anuală pentru asigurarea stabilităţii financiare (în continuare – taxă specială), pînă la acumularea sumei de 100 mil. lei, după cum urmează:..."

Prin instituirea unei taxe speciale anuale băncilor comerciale pentru perioada 2011-2014 pînă la acumularea sumei de 100 mil.lei veniturile bugetare se vor majora. Potrivit alin.(2) din art.7 al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 „pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de noi impozite şi taxe generale de stat şi locale, în afară de cele prevăzute de Codul fiscal, sau anularea ori modificarea impozitelor şi taxelor în vigoare privind determinarea subiecţilor impunerii şi a bazei impozabile modificarea cotelor şi aplicarea facilităţilor fiscale se permit numai concomitent cu modificarea corespunzătoare a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale”. Iar art.132 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova stabileşte că „impozitele, taxele şi orice venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor raioanelor, oraşelor şi satelor se stabilesc, conform legii, de organele reprezentative respective”. În acest sens menţionăm, că proiectul de lege nr.1569/2011 nu prevede asemenea modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2011. Astfel, urmează a se concretiza caracterul taxei instituite în raport cu prevederile Codului fiscal, precum şi procedura de colectare şi administrare a taxei respective. În aceeaşi ordine de idei, atenţionăm asupra necesităţii examinării suplimentare a acestor prevederi în aspectul corespunderii cu Constituţia Republicii Moldova. Instituirea unei taxe suplimentare celor prevăzute de legislaţia fiscală poate duce la interpretări diferite în sensul aplicării dublei impozitări, în raport cu prevederile art.7 din Codul fiscal, art.58 şi art.132 din Constituţie. Articolul 58 al Legii Supreme garantează aşezarea justă a sarcinii fiscale în sistemul legal de impuneri, iar art.132 interzice perceperea oricăror altor impozite, taxe, plăţi decît cele stabilite de lege. În acest context, norma cuprinsă în art.5 alin.(1) lit.b) contravine alin. (2) al art. 58 şi art. 132 din Constituţie şi urmează a fi exclusă. De asemenea, nu este argumentată stabilirea sumei de 100 mln.lei, ce urmează a fi recuperată de la băncile comerciale pentru asigurarea stabilităţii financiare. Plus la aceasta, restrîngerea drepturilor subiecţilor propuse în proiectul de lege trebuie să corespundă cerinţelor art. 54 din Constituţie. Or, proiectul de lege nu prevede nici dreptul subiecţilor menţionaţi la art.5 de a ataca în instanţa judecătorească actele Ministerului Finanţelor.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate

Recomandăm redactarea textului normei cuprinse în art.5 din proiect cu luare în consideraţie a obiecţiilor expuse mai sus.

6

art.5

"(1) Pentru perioada 2011-2014 băncilor li se stabileşte o taxă specială anuală pentru asigurarea stabilităţii financiare (în continuare – taxă specială).."

Noţiunea de taxă specială anuală pentru asigurarea stabilităţii financiare nu este definită în legislaţie.

Coruptibilitate
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Sugerăm includerea în proiect a definiţiei noţiunii de "taxă specială anuală pentru asigurarea stabilităţii financiare".

7

art.6

"În vederea realizării măsurilor prevăzute de prezenta lege, dispoziţiile legale care reglementează modul de încheiere de către societatea pe acţiuni a tranzacţiilor de proporţii şi circulaţia valorilor mobiliare de stat pe piaţa secundară nu se aplică."

Prevederile acestei norme nu corespund finalităţilor urmărite în acest proiect de lege. În pofida faptului, că prevederile proiectului de lege sînt valabile pentru Banca de Economii, atunci subiecţii la care se referă art.6 din proiect sînt societăţile pe acţiuni. Această normă necesită a fi concretizată şi redactată întru excluderea interpretărilor eronate.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Recomandăm substituirea sintagmei „societatea pe acţiuni” cu sintagma „Banca de Economii S.A.”.

8

În textul proiectului, cuvîntul „bănci” urmează a fi substituit cu cuvintele „băncile licenţiate”, iar cuvintele „la piaţa bancară” se vor înlocui cu sintagma „sistemului bancar”, pentru a asigura utilizarea terminologiei constante şi uniforme în legislaţia în vigoare.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Sugerăm redactarea textului proiectului de lege luînd în consideraţie obiecţiile expuse mai sus.

9

Proiectul urmează a fi redactat şi adus în corespundere cu prevederile art.29 alin.(2) lit.a) din Legea nr.780/2001, pentru a avea un aspect ordonat şi sistematizat, potrivit cărora dispoziţiile de drept material le preced pe cele de ordin procedural.

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Recomandăm revizuirea textului proiectului de lege pentru a fi adus în corespundere cu cerinţele tehnicii legislative.

Concluzii

Considerăm că adoptarea proiectului de lege examinat este o opţiune politică a Parlamentului, care va decide dacă este sau nu oportun pentru Republica Moldova. De fapt, acest proiect de lege nu ar trebui să fie în agenda Parlamentului şi să fie examinat în regim de urgenţă, deoarece presupune un potenţial pericol de coruptibilitate. Prevederile din proiect au un caracter de excepţie, stabilind anumite derogări de la normele generale. Lipsa unei analize ample a evenimentelor precedente, cu implicarea organelor de drept, a procuraturii, care urmau să elucideze corectitudinea şi legalitatea acţiunilor instituţiilor bancare, precum şi a măsurilor statului întreprinse la acel moment, ne face să concluzionăm, că prin acest proiect de lege, toate ilegalităţile comise anterior, vor obţine "acoperire legală".

În această ordine de idei, reiterăm constatările principiale ale prezentului raport de expertiză, potenţial coruptibile:
- nu este respectat termenul de cooperare cu societatea civilă;
- lipseşte o analiză a impactului social, pentru a explica necesitatea adoptării legii, avantajele şi dezavantajele ei;
- lipsa unei expertize juridice, care urma să asigurare concordanţa proiectului cu normele Constituţiei, cu practica jurisdicţiei constituţionale şi cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu legislaţia în vigoare, cu legislaţia comunitară, cu cerinţele tehnicii legislative;
- proiectul urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice, societăţii civile pentru formularea recomandărilor, (inclusiv Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi Asociaţiei Băncilor din Moldova);
- proiectul legii şi nota informativă nu conţin referinţe nici la legislaţia comunitară nici la standarde internaţionale relevante şi nu este clar dacă acest proiect ar încălca unele norme comunitare sau principii internaţionale existente la moment;
- nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară, însă acest lucru era necesar deoarece proiectul presupune cheltuieli financiare majore;
- nota informativă nu conţine argumentarea instituirii unei taxe speciale anuale pentru asigurarea stabilităţii financiare, iar noţiunea de taxă specială anuală, inserată în proiect, nu este definită în legislaţie;
- omisiunea de a racorda prevederile ce ţin de taxa specială anuală la prevederile Codului fiscal şi corespunderea acestora cu Constituţia Republicii Moldova, pentru a exclude interpretările diferite;
- proiectul de lege nu a fost supus analizei impactului de reglementare;
- stabilirea unor norme speciale de reglementare în favoarea unei singure instituţii bancare, Banca de Economii S.A. creează o situaţie de inechitate în sectorul bancar, fiind discriminate în acest sens toate celelalte instituţii bancare;
- taxă specială anuală pentru asigurarea stabilității financiare va prejudicia interesele tuturor instituţiilor bancare din Republica Moldova, iar în final ar putea fi prejudiciate şi drepturile persoanelor fizice şi juridice, deoarece sumele pentru taxa specială ar putea fi obţinute prin majorarea costurilor serviciilor bancare prestate acestora;
- proiectul de lege urmează să prevadă o normă de derogare de la un şir de acte legislative din domeniul financiar-bugetar.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei