Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

20 Iulie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1525 din 04 Iulie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4) .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului La 21 aprilie 2011 a fost adoptată Legea nr. 80 privind completarea unor acte legislative prin care s-a stabilit că, taxa pe valoare adăugată, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percep pentru 102 troleibuze, 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi utilaj pentru repararea anvelopelor, importate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău, livrate de către OJSC „Belkommunmash” (Republica Belarus) şi S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.” (România) în baza Contractului de furnizare dintre Î.M. „Regia Transport Electric” şi OJSC „Belkommunmash”, în comun cu S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.”, semnat la 3 noiembrie 2010, implementat de Î.M. „Regia Transport Electric” şi de Primăria municipiului Chişinău, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi de Banca Europeană de Investiţii.” (CAPC și-a expus opiniile vis-a-vis de proiectul Legii în raportul de expertiză nr. 466 din 21 aprilie 2011).

Potrivit autorului, aceste norme ar veni în contradicție cu situația de facto, întrucît Legea nr. 80/21.04.2011 prevede scutirea a 102 troleibuze importate în cadrul proiectului, Furnizorul angajîndu-se să livreze piese de schimb, agregate şi articole tehnice şi de cauciuc în scopul înlocuirii operative a celor ieşite din funcţiune în perioada de garanţie, care constituie 2 ani, nu și a utilajului și echipamentului destinat deservirii troleibuzelor.

De asemenea, legea nominalizată prevede și scutirea de taxe vamale și fiscale a 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi utilaj pentru repararea anvelopelor. Din nota informativă rezultă că, în cadrul unei alte licitaţii, a fost selectat un alt Furnizor (nu se specifică cine este acesta și care este cauza substituirii și dacă candidatura acestuia a fost coordonată cu donatorii) în vederea livrării a 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi 3 utilaje pentru repararea anvelopelor, 3 compresoare, destinate aceluiaşi proiect de modernizare a transportului public din Chişinău, finanţat din aceleaşi surse.

În opinia autorului, devierea stipulărilor legale de la situaţia creată, la moment, a generat o situaţie confuză: recent, încadrîndu-se în perioada de garanţie, 5 motoare de tracţiune la troleibuzele importate au ieşit din funcţiune, respectiv, Furnizorul a expediat Î.M "Regia Transport Electric" alte 5 motoare pentru a le înlocui, însă, Serviciul vamal refuză să le elibereze, insistînd asupra achitării impozitului pe valoare adăugată, a taxei vamale și a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.

Întru evitarea obstacolelor şi divergenţelor în realizarea proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău, luînd în considerare şi unitatea proiectului (indivizibilitatea componentelor proiectului), s-a elaborat proiectul Legii menționat care vine să completeze punctul 1/2 din Nota la anexa nr. 2 la Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 și alin. 13(2) al art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 cu norme ce prevăd scutirea de TVA, taxa vamală și taxa pentru procedurile vamale pentru piesele de schimb, agregate şi articole tehnice şi de cauciuc, livrate în scopul înlocuirii celor defectate în perioada termenului de garanţie, dar şi pentru 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi 3 utilaje pentru repararea anvelopelor, 3 compresoare, destinate proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău, achiziţionate de ÎM Regia Transport Electric în baza contractului de furnizare, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, de Banca Europeană de Investiţii şi de Uniunea Europeană.

Autorul proiectului menționează expres că, scopul promovării acestuia îl constituie înlăturarea discrepanțelor și prevenirea situaţiilor de neclaritate în procesul de implementare a proiectului «Transportul Public Chişinău», ce vizează achiziţionarea troleibuzelor şi echipamentului, utilajului pentru deservirea troleibuzelor, finanţat din contul creditelor oferite de către Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a grantului acordat de Uniunea Europeană.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului. Întrucît Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alţi subiecți interesați au posibilitatea de a-și exprima opiniile asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Nota de fundamentare la proiectul legii conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine nici o argumentare plauzibilă în ceea ce privește promovarea scutirilor menționate. Mai mult, aceasta nu conține nici informații privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare. În acest fel, se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001.

Potrivit art. 20 lit. d) şi e) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, se întocmeşte o notă informativă care include fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură, precum şi actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Cu regret, constatăm absența unor astfel de informații.

Remarcăm dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului legii în lipsa specificării în nota de fundamentare a informaţiei privind evidenţierea efectului social, economic şi de altă natură în urma aplicării scutirilor prevăzute de proiect, evaluării pierderilor bugetare în urma scutirilor menţionate, prognozării consecinţelor financiare ale proiectului, asigurării de către stat a protecţiei concurenţei loiale şi creării unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie etc.

Autorul nu a prezentat calculele estimative ale taxelor şi care ar fi suma totală a TVA, taxei vamale şi taxei pentru efectuarea procedurilor vamale ce nu se va vărsa în bugetul public naţional. Absenţa acestor informaţii face ca proiectul să nu corespundă exigenţelor enunţate în art.22 şi art.23 din Legea nr. 780/2001 şi, în opinia noastră, face ca proiectul să comporte un anumit grad de coruptibilitate.

Autorul nu argumentează din ce cauză propune scutirea de la plata TVA, a taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale în cazul în care consideră că este binevenită practica de promovare a politicilor de scutiri de taxe cu implicarea activă a diverşilor actori sociali (instituţii publice – Primăria mun. Chișinău, etc.), nefiind clar de ce nu se propune modificarea Codului fiscal, Codului vamal și a Legii cu privire la tariful vamal pentru ca de aceste privilegii să se bucure şi alte instituţii care doresc să se implice în diverse acțiuni sociale.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art. 47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că, ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare, cu toate că, implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor pierderi financiare bugetare prin aplicarea facilităților fiscale și vamale la scutirea pieselor de schimb, agregatelor şi articolelor tehnice şi de cauciuc, livrate în scopul înlocuirii celor defectate în perioada termenului de garanţie, dar şi pentru 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi 3 utilaje pentru repararea anvelopelor, 3 compresoare, importate în cadrul proiectului de modernizare a transportului public din Chișinău, de plata TVA, a taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.

Lipsa argumentării economico-financiare detaliate privind implementarea proiectului, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege ce se referă la sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În opinia noastră, prin acest proiect sunt promovate interesele Î.M. Regia Transport Electric. Totuşi, această promovare de interese nu poate fi calificată că nu ar aduce prejudicii interesului public, odată ce afectează anumite componente ale bugetului public naţional.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia poate fi admisă prejudicierea bugetului public național. Prin aprobarea modificărilor în cauză statul va fi lipsit de o sursă de venit considerabilă şi anume a TVA, a taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale ce trebuie vărsate în bugetul de stat în contextul realizării proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect constituie o derogare expresă de la prevederile Codului vamal, Codului fiscal şi a Legii cu privire la tariful vamal, Legii cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr.419-XVI din 22.12.2006, Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996 şi Legii bugetului de stat pe anul 2011. Aceste prevederi stabilesc derogări neîntemeiate, care constituie excepții de la regula stabilită, în lipsa unor motive argumentate a necesității introducerii excepțiilor. Prin urmare, considerăm că, proiectul de lege nu este compatibil cu prevederile legislaţiei în vigoare, deoarece creează o derogare neargumentată de la legile menţionate, în acest fel, bugetul public național fiind lipsit de o sursă de venit considerabilă.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie. În acest fel sunt respectate cerințele art. 19 din Legii 780/2001 privind actele legislative.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză menţionăm următoarele:

- proiectul constituie o derogare expresă de la o serie de acte legislative: Codul fiscal, Codul vamal şi Legea cu privire la tariful vamal, etc. în vederea scutirii troleibuzelor importate în cadrul proiectului de plata TVA, taxei vamale şi taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, încalcîndu-se art.3 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001;

- nota informativă la proiect conţine unele argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii concrete privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, încalcîndu-se dispoziţiile art. 22 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001. Autorul nu a prezentat calculele estimative ale taxelor şi care ar fi suma totală a TVA, taxei vamale şi taxei pentru efectuarea procedurilor vamale ce nu se vor vărsa în bugetul public naţional ;

- proiectul va aduce prejudicii bugetului statului care va fi lipsit astfel de o sursă de venit considerabilă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei