Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

11 Iulie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice

(înregistrat în Parlament cu numărul 1283 din 30 Mai 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege ordinară, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Nota de fundamentare statuează faptul, că proiectul de lege are ca obiectiv stabilirea unui cadru legal în domeniul siguranţei exploatării construcţiilor hidrotehnice, evaluării şi gestionării riscurilor de inundaţii cu scopul de a reduce consecinţele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică asociate cu inundaţiile. Acest proiect se referă la toate genurile de construcţii hidrotehnice care pot prezenta în anumite condiţii pericol de accident, soldat cu pierderi materiale ale persoanelor juridice şi fizice sau ale societăţii, clasificate de către serviciul de supraveghere asupra siguranţei construcţiilor hidrotehnice, aprobată prin hotărîre de Guvern.

De asemenea, proiectul menţionat reglementează raporturile juridice între autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, raporturi ce ţin de proiectarea, construcţia, punerea în exploatare, reconstrucţia, conservarea şi lichidarea construcţiilor hidrotehnice.

O atenţie deosebită este atrasă cerinţelor odată cu respectarea cărora se poate evita sau diminua riscul creării situaţiei de accident a construcţiilor hidrotehnice. Este stipulat, că cerinţele de asigurare a siguranţei urmează a fi respectate la toate etapele de realizare, inclusiv proiectarea, construcţia, exploatarea, reconstrucţia, sistarea exploatării sau lichidarea construcţiei.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă nu este publicată pe pagina web a Parlamentului, însă există o Notă Informativă la proiectul respectiv pe pagina web a Ministerului Mediului (http://www.mediu.gov.md/file/proiecte/Apele%20Moldovei/Nota%20Constrhidro.doc). Anume această Notă Informativă este analizată în cuprinsul acestui Raport de expertiză.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului. Întrucît Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alţi subiecți interesați au posibilitatea de a-și exprima opiniile asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Nota de fundamentare la proiectul Legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice conţine o serie de argumente generale în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, însă poate fi observată lipsa unei analize a impactului social şi estimarea cheltuielilor ce pot surveni la realizarea prevederilor legii.

Totodată, nota informativă corespunde rigorilor art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 în partea ce ține de condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de lege cu reglementările în cauză.

Mai mult, ajustarea legislaţiei naţionale la actele cu relevanţă ale UE poate fi considerată drept o justificare suficientă pentru promovarea unui proiect de lege.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Astfel, proiectul de lege respectă parţial cerințele legislative menționate.

Reieşind din necesitatea asigurării compatibilităţii actelor legislative naţionale cu legislaţia comunitară, proiectul Legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice transpune selectiv prevederile Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, publicat în Jurnalul Oficial nr.L288 din 06/11/2007.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

În acest sens notăm inexistenţa unei analize economico-financiare şi, respectiv, nu cunoaştem dacă realizarea prevederilor proiectului de lege necesită sau nu cheltuieli.

Deși din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost efectuate careva calcule economico-financiare, în opinia noastră, implementarea proiectului în cauză ar presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare (de ex. asigurarea finanţării de către proprietar sau organizaţia de exploatare a construcţiilor hidrotehnice a măsurilor ce ţin de siguranţa de exploatare a construcţiilor hidrotehnice, determinarea suprafeţelor şi obiectelor pentru care există riscul potenţial de inundaţie, precum şi a volumului lucrărilor privind evitarea unui eventual accident la construcţiile hidrotehnice, crearea rezervelor de materiale intangibuile pentru lichidarea consecinţelor accidentelor la aceste construcţii, etc.). În acest sens, autorul nu a prezentat nici un fel de calcule estimative.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. La elaborarea proiectului Legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice nu s-a ţinut cont de prevederile art. 20 lit. e) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001 potrivit căruia, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, se întocmeşte o notă informativă care include fundamentarea actului de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

Astfel, nota informativă a proiectului nu conţine informaţii potrivit cărora poate fi dedusă o eventuală analiză a impactului de reglementare, deşi proiectul conţine anumite prevederi care pot avea impact asupra mediului antreprenorial.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie (art. 19 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001).


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul Legii supus expertizei stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice, şi anume cele ale Guvernului, ale organelor centrale de specialitate şi ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză menţionăm următoarele:

- proiectul de lege are ca obiectiv stabilirea unui cadru legal în domeniul siguranţei exploatării construcţiilor hidrotehnice, evaluării şi gestionării riscurilor de inundaţii cu scopul de a reduce consecinţele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică asociate cu inundaţiile;

- proiectul menţionat reglementează raporturile juridice între autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, raporturi ce ţin de proiectarea, construcţia, punerea în exploatare, reconstrucţia, conservarea şi lichidarea construcţiilor hidrotehnice; cerinţele de asigurare a siguranţei urmează de a fi respectate la toate etapele de realizare, inclusiv proiectarea, construcţia, exploatarea, reconstrucţia, sistarea exploatării sau lichidarea construcţiei;

- proiectul Legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice transpune selectiv prevederile Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, publicat în Jurnalul Oficial nr.L288 din 06/11/2007;

- notăm inexistenţa unei analize economico-financiare şi, respectiv, a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei