Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CF, Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal )

(înregistrat în Parlament cu numărul 859 din 02 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CF, Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din analiza conţinutului proiectului, remarcăm, că proiectul propus are drept scop stabilirea regimului juridic al foştilor deţinători de patentă, cărora prin modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător li se oferă un nou regim organizatorico-juridic tranzitoriu (înregistrarea unor întreprinderi individuale), ceea ce are ca efect modificarea regimului juridic fiscal al acestora. Proiectul propune un regim juridic preferenţial pentru foştii deţinători de patentă în raport cu celelalte întreprinderi individuale, fapt ce condiţionează un regim fiscal facilitar de evidenţă numai pentru acele întreprinderi (persoane fizice), al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi nu este înregistrată ca subiect T.V.A., prezentînd doar o dare de seamă fiscală unificată nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Deci, se materializează o inegalitate de tratament, din punct de vedre al regimului fiscal aplicat, pentru întreprinderile individuale înregistrate în Republica Moldova.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul nu corespunde plenar dispoziţiilor Legii privind actele legislative. În special, menţionăm următoarele:
- proiectul de act legislativ nu este însoţit de nota informativă, ceea ce nu conferă transparenţă şi motivaţie concretă pentru propunerile de modificare a legilor menţionate (art. 21 alin.(1) din Legea nr.780/2001);
- lipsesc informaţii despre efectuarea expertizelor juridică, economică, financiară şi ştiinţifică stabilită art. 22 alin.(2), (3), (4) şi (5) din Legea nr.780/2001.

- în preambul ar putea fi adăugate informaţii despre condiţiile care au generat elaborarea legii;
- în cuprinsul clauzei de adoptare poate fi adăugat temeiul constituţional în baza căruia se adoptă actul legislativ (art.72 alin.(3) lit. p) din Constituţie).


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul propune un regim juridic preferenţial pentru foştii deţinători de patentă în raport cu celelalte întreprinderi individuale, fapt ce condiţionează un regim fiscal facilitar de evidenţă numai pentru acele întreprinderi (persoane fizice), al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi nu este înregistrată ca subiect T.V.A., prezentînd doar o dare de seamă fiscală unificată nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Deci, se materializează o inegalitate de tratament, din punct de vedre al regimului fiscal aplicat, pentru întreprinderile individuale înregistrate în Republica Moldova.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia rezultă prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Textul integral al proiectului

Reieşind din analiza proiectului legii trebuie să menţionăm, că regimul aplicat întreprinderilor individuale va ridica riscul coruptibilităţii prin faptul aplicării deducerilor, care în legislaţia fiscală sunt neadecvat reglementate. Problema apare în situaţia unei singure dări de seamă unificate în care să fie aplicate aceste deduceri printr-o singură evidenţă anuală. O altă problemă la acest compartiment o constituie eficienţa implementării acestui proiect de lege în practică. Considerăm, că aplicarea pentru foştii deţinători de patentă a regimului juridic organizaţional de întreprinderi individuale nu este motivat din punct de vederea fiscal. Aplicarea în practică a patentei prin plata unei sume fixe avea un caracter previzibil şi stabil din punct de vederea al planificării financiare a veniturilor bugetare. Pe de altă parte, aplicarea regimului de întreprindere individuală categoriilor menţionate poate duce la micşorarea veniturilor bugetare sau chiar sistarea resurselor financiare. Ne referim la situaţia cînd întreprinzătorul individual va scădea la cheltuieli legal permise de legislaţia fiscală: cheltuielile de antreprenoriat, diferenţele de curs, plata contabilului, cheltuielile pentru achiziţionarea utilajului inclusiv a aparatului de casă şi control etc., ceea ce va duce la diminuarea veniturilor bugetare şi ridicarea riscurilor de coruptibilitate în perioada dintre depunerea dării de seamă fiscale şi controalelor efectuate de organele fiscale.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De a revizui oportunitatea promovării proiectului.

Concluzii

În general, modificările propuse nu sunt nici oportune, nici eficiente. Considerăm, că odată cu adoptarea acestui proiect de lege, coruptibilitatea va spori, ceea ce plasează acest proiect în categoria proiectelor de legi cu risc ridicat de coruptibilitate, de evaziune fiscală şi instabilitate financiară. În altă ordine de idei, considerăm binevenită formarea unui nou concept de impunere a venitului pentru statul nostru şi anume: impunerea venitului din cifra de afaceri. Acest sistem va exclude în cazul dat multiple elemente de coruptibilitate şi de evaziune fiscală din Republica Moldova.
În concluzie, putem menţiona, că legiferarea unor asemenea facilităţi fiscale va ridica un şir de probleme în aplicarea practică a legislaţiei fiscale în vigoare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei