Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Iunie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (gestionarea deşeurilor de metale)

(înregistrat în Parlament cu numărul 890 din 06 Aprilie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (gestionarea deşeurilor de metale)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În lipsa unei note informative la proiectul actului legislativ supus expertizei este greu de determinat care este scopul promovării proiectului. Însă, din analiza modificărilor propuse, se poate constata că proiectul actului legislativ supus expertizei are drept scop stabilirea modului de comercializare şi export a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Proiectul nu corespunde întru totul cerinţelor tehnicii legislative, în special celor referitoare la efectuarea investigaţiilor ştiinţifice, care să determine consecinţele politice, sociale, economice, financiare, juridice etc., ale reglementărilor propuse. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări va necesita cheltuieli financiare şi de altă natură.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul hotărîrii Parlamentului a fost înregistrat în Parlament şi plasat pe pagina web a Parlamentului acordînd exponenţilor societăţii civile un termen suficient şi posibilitatea de a-şi expune viziunea pe marginea proiectului de act legislativ.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova, prin urmare, este dificil de a stabili gradul de suficienţă a argumentării proiectului de lege.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Din cauza lipsei notei informative la proiect, nu poate fi identificat faptul dacă au fost făcute referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Însă, potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări va necesita cheltuieli financiare şi de altă natură. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. În lipsa unei note informative care ar însoţi proiectul actului legislativ supus expertizei este greu de determinat dacă a fost efectuată o eventuală analiză a impactului de reglementare.

Menţionăm că proiectul de lege trebuia în mod obligatoriu să fie supus analizei impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art. 4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.
Lipsa analizei impactului de reglementare, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect ce va modifica reglementarea activităţii de întreprinzător, prin urmare, analiza de impact al acestuia asupra asigurării respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului a fost obligatorie.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Menţionăm că proiectul actului legislativ expertizat stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice şi anume: se pune în sarcina Camerei de Licenţiere eliberarea de licenţe pentru desfăşurarea activităţii de comercializare şi export a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată.

De asemenea, autorul proiectului menţionează în Art.I pct. 5 al proiectului că în sarcina organelor care exercită controlul asupra activităţii agenţilor economici se atribuie şi controlul de stat în domeniul respectării legislaţiei cu privire la achiziţionarea, comercializarea şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.I pct.5

„(4) Controlul de stat în domeniul respectării legislaţiei cu privire la achiziţionarea, comercializarea şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, este exercitat de organele, în ale căror atribuţii, conform legislaţiei în vigoare, intră controlul asupra activităţii agenţilor economici.

Nu este stabilit cu claritate care organ şi în ce condiţii are sarcina de exercitare a controlului agenţilor economici ce desfăşoară astfel de activităţi.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De a determina clar care organ şi în ce conditii este împuternicit sa efectueze controlul agenţilor economici ce desfăşoară activităţi de comercializare şi export a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată

2

Art.I pct.6, lit. b), c), alin.(3), art.15/1

(3) Cerinţele şi condiţiile obligatorii pentru titularii de licenţă în vederea desfăşurării activităţii de colectare, păstrare, prelucrare, comercializare, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată sînt: a) desfăşurarea activităţii licenţiate, cu respectarea prevederilor Convenţiei Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora; b) achiziţionarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, cu excepţiile prevăzute la lit.c) din prezentul alineat şi alineatele (1/1) şi (5) din art.20 al prezentei legi; c) achiziţionarea de la persoanele fizice (cetăţeni) numai a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase de provenienţă casnică, mijloacelor de transport uzate, după radierea acestora din evidenţa Registrului de stat al transporturilor, sau a unora agregate şi baterii de acumulatoare uzate. Recepţia

Potrivit modificărilor propuse, art. 15/1 reglementează condiţiile obligatorii de licenţiere. Alineatul (3) din articolul menţionat instituie mai multe condiţii obligatorii ce trebuie respectate de către o categorie specială de subiecţii de drept pentru a desfăşura activitatea de colectare, păstrare, prelucrare, comercializare, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată. Însă, condiţiile obligatorii ce trebuie respectate nu sunt clar expuse şi se contrazic. Astfel, potrivit lit.b) din alineatul menţionat una din condiţii este ca subiectul de drept să achiziţioneze resturile şi deşeurile de metale feroase şi neferoase, cu excepţiile prevăzute la lit.c) din alineatul (3) şi alineatele (1/1) şi (5) din art.20 al Legii. Totodată, autorul proiectului, în acelaşi articol şi alineat, în continuare, condiţionează eliberarea licenţei cu respectarea cerinţei de achiziţionare de la persoanele fizice (cetăţeni) numai a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase de provenienţă casnică, a mijloacelor de transport uzate, după radierea acestora din evidenţa Registrului de stat al transporturilor, sau a unor agregate şi baterii de acumulatoare uzate. Considerăm că redacţia propusă a articolului practic, face imposibilă obţinerea de licenţă pentru domeniul de activitate respectiv. De asemenea menţionăm că textul lit.c) nu stabileşte nici o excepţie.

Coruptibilitate
Norme irealizabile
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Redactarea clara a prevederilor art. 15/1, în special a alineatului 3 din acest articol.

Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză, menţionăm dificultatea întocmirii unui raport comprehensiv şi complex, în lipsa unor informaţii importante privitor la necesitatea proiectului, condiţiile care au impus elaborarea acestuia şi efectul scontat. Adoptarea proiectului rămîne la latitudinea Parlamentului, care probabil va beneficia de întreg setul de documente adiţionale proiectului (nota informativă, analiza impactului de reglementare, detalii privind fundamentarea financiar-economică a proiectului etc.)

Formularea ambiguă, obligaţiile excesive şi derogările neîntemeiate ar putea admite interpretări defectuoase şi comiterea unor eventuale abuzuri la aplicarea prevederilor în cauză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei