Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

29 Aprilie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.2995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului

(înregistrat în Parlament cu numărul 859 din 04 Aprilie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.2995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Proiectul de Lege şi nota de fundamentare nu au fost aduse la cunoştinţă publicului, astfel acesta nu a avut posibilitatea să analizeze conţinutul proiectului şi să-şi expună opinia. Considerăm, că în acest fel, nu a fost respectată transparenţa decizională.


4. Scopul promovării proiectului În lipsa unei note informative la proiectul actului legislativ supus expertizei este greu de determinat care este scopul promovării proiectului.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Suficienţa argumentării. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova.

Astfel, lipsesc informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001.

Pe motivul lipsei notei informative nu este clar cum se va majora suprafaţa terenurilor ce se atribuie oraşului Cricova, municipiul Chişinău şi „Societăţii pe Acţiuni „Combinatul de Vinuri „Cricova””, din contul cui aceste terenuri vor fi atribuite etc.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. În cazul proiectului supus expertizei efectuarea analizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, pare a fi inoportună.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. În lipsa unei note informative care ar însoţi proiectul actului legislativ supus expertizei este greu de determinat dacă a fost efectuată o eventuală analiză a impactului de reglementare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general. În lipsa unei note informative care ar însoţi proiectul actului legislativ supus expertizei este greu de determinat dacă se promovează careva interese beneficii etc. Totuşi e necesar să menţionăm că periodicitatea cu care se modifică actul normativ vizat, în special lista unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, precum şi lipsa unei argumentări ridică foarte multe semne de întrebare referitor la necesitatea acestor modificări.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză, menţionăm dificultatea întocmirii unui raport comprehensiv şi complex, în lipsa unor informaţii importante privitor la necesitatea proiectului, condiţiile care au impus elaborarea acestuia şi efectul scontat. Adoptarea proiectului rămîne la latitudinea Parlamentului, care probabil va beneficia de întreg setul de documente adiţionale proiectului (nota informativă, analiza impactului de reglementare, detalii privind fundamentarea financiar-economică a proiectului etc.).Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei