Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

27 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Titlului III al Codului fiscal

(înregistrat în Parlament cu numărul 4618 din 04 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Titlului III al Codului fiscal .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este de a institui un nou concept privind înregistrarea benevolă a subiectului TVA.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul este însoţit de nota informativă. Totuşi trebuie să remarcăm faptul că aceasta nu este întocmită potrivit rigorilor Legii privind actele legislative, în special în partea ce se referă la determinarea efectului social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea adecvată din punct de vedere economic-financiar.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale relevante domeniului supus reglementării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

Articolul 112 din Titlul III al Codului fiscal, nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005) se modifică şi se completează după cum urmează:

- articolul se completează cu un alineat nou (2) cu următorul cuprins:

„(2) Subiectul, faţă de care nu se aplică cerinţele de înregistrare, se poate înregistra benevol în calitate de contribuabil al TVA, dacă el într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive a efectuat livrări de mărfuri, servicii, în sumă ce depăşeşte 100000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. Subiectul se consideră înregistrat din ziua prezentării formularului de înregistrare completat la Serviciul Fiscal de Stat.”

Trebuie de menţionat, că proiectul dat este binevenit, dar considerăm că acest regim este necesar de a fi aplicat tuturor contribuabililor republicii noastre.
Practica înregistrării subiectelor TVA, numai dacă au atins suma vînzărilor de 200000 lei, a demonstrat necesitatea de a micşora suma menţionată. Din acest punct de vedere considerăm binevenită această modificare. Totuşi considerăm, ca propunerea menţionată ar trebui extinsă faţă de toţi contribuabilii.

Proiectul legii analizate instituie o reglementare care ridică unele probleme în sfera coruptibilităţii. Crearea conceptului înregistrării benevole a subiectului TVA, finalmente, rămîne la latitudinea organului fiscal, ceea ce ridică unele semne de întrebare referitor la garanţiile viitoare pentru aceste subiecte privind înregistrarea. În acest sens considerăm că proiectul de lege ar trebui să conţină prevederi mai precise referitor la procedura de prezentare a formularului de înregistrare la Serviciul Fiscal de Stat, anexele care ar putea fi solicitate de acest organ ş.a. În caz contrar actul legislativ expertizat va lăsa o marjă discreţionară prea largă pentru realizarea atribuţiilor de înregistrare.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a substituit din alineatul 1) al articolului 112 Cod fiscal cifra "200000 lei" în cifra "100000 lei", ceea ce va justifica în totalitate cerinţele economice şi fiscale actuale. Astfel, înregistrarea tuturor subiectelor TVA va fi efectuată începînd cu suma de 100000 lei.

Concluzii

Din analiza proiectului rezultă că acesta ridică probleme de coruptibilitate. În situaţia cînd înregistrarea este benevolă, iar procedura de înregistrate este lăsată la latitudinea organelor fiscale, acestea vor putea refuza înregistrarea contribuabilului din motive obiective şi subiective. În opinia noastră, norma permisivă oferă organului fiscal spaţiu de manevră pentru înregistrarea sau refuzul de înregistrare a subiectului TVA. Din acest considerent opinăm că regimul juridic unic de înregistrare a subiectelor TVA va plasa toţi contribuabilii în poziţie de egalitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei