Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Februarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la petiţionare - art.10, Hotărîrea Parlamentului de aprobare a Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului - anexa nr.1)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2145.2009 din 29 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la petiţionare - art.10, Hotărîrea Parlamentului de aprobare a Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului - anexa nr.1).



Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din nota informativă, acest proiect urmăreşte optimizarea procesului de examinare a petiţiilor de către organele competente, pe de o parte şi responsabilitatea petiţionarilor, pe de altă parte. Mai mult ca atît, ar fi evitate cheltuielile inutile a resurselor administrative ale statului, care nu trebuie să fie irosite pentru investigarea sesizărilor trimise de autori cu rea-credinţă în scopuri de răzbunare, clevetire sau ultragiere a persoanelor nevinovate, precum şi pierderea timpului funcţionarilor care ar putea fi folosit în alt scop.



Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul de lege a fost înregistrat pe 29.12.2009 şi plasat pe pagina web a Parlamentului la 14.01.2010, cu o anumită depăşire a termenului. Totuşi, Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alţi subiecți interesați avînd posibilitatea să se expună asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea pusă la dispoziţie de autori este insuficientă, lipsesc date statistice care ar prezenta starea de lucru în domeniu şi condiţiile care au impus elaborarea proiectului de lege. De asemenea nu au fost efectuate sau nu au fost reflectate în nota informativă o serie de proceduri prealabile, indispensabile elaborării proiectelor de legi:

- în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 780/2001, o condiţie necesară elaborării proiectului de lege este efectuarea unei investigaţii ştiinţifice şi unui studiu comparat;

- nu sunt trimiteri la experienţa şi reglementările în domeniu ale altor ţări sau corespunderea cu normele acquis-ului comunitar în domeniu.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare. De menţionat că dreptul de a adresa petiţii în instituţiile Uniunii Europene este consacrat în Tratatul de la Maastrich.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Realizarea noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, din care considerente nota informativă nu conţine informaţii privind fundamentarea economico – financiară.



Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă promovarea unor interese/beneficii departamentale ale autorităţilor publice, care nu doresc să examineze nici petiţiile anonime legate de comunicarea unor infracţiuni şi alte ilegalităţi, care ar fi contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia poate rezulta prejudicierea interesului public, în cazul în care petiţiile anonime ce se referă la comunicarea de infracţiuni şi alte fapte ilegale ar rămîne fără examinare.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, şi proceduri administrative, potrivit cărora se propune de a lăsa fă examinare petiţiile anonime.




Concluzii

Examinarea proiectului de lege ţine de competenţa legislativului, însă la examinarea lui urmează să se ţină cont de interesul general şi securitatea publică, care ar putea fi afectate de neexaminarea petiţiilor anonime prin care se comunică infracţiuni sau alte fapte ilegale.

Deasemenea urmează să se ţină cont şi de prevederile art. 20 şi 22 din Legea nr. 780/2001 privind actele legislative.



Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei