Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

10 Februarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind supravegherea pieţei

La solicitarea Ministerului EconomieiEvaluarea generală


1. Transparenţa decizională Este necesar de a remarca existenţa informaţiilor generale despre scopul şi esenţa proiectului de lege, însă acestea nu întrunesc toate cerinţele unei note informative, aşa cum prevede Legea privind actele legislative nr.780/2001. Necătînd la aceasta, proiectul este plasat pe pagina web a Miniserului Economiei, în acest fel fiind respectat principiul transparenţei procesului decizional şi principiile de cooperare cu societatea civilă prevăzute de Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.


2. Scopul promovării proiectului Scopul proiectului de lege este de a stabili un mecanism legal de supraveghere a pieţei pentru a asigura ca produsele să îndeplinească cerinţele necesare în vederea garantării unui nivel înalt de siguranță, de protecție a sănătății, a mediului și a consumatorilor.Fundamentarea proiectului


3. Suficienţa argumentării. Considerăm că proiectul de lege este argumentat insuficient. Acest proiect instituie un mecanism complex de supraveghere a pieţei, care va asigura ca produsele să îndeplinească cerinţele necesare în vederea garantării unui nivel înalt de siguranță, de protecție a sănătății, a mediului și a consumatorilor. În consecinţă, considerăm că era necesară o argumentare detaliată şi aprofundată, incluzînd şi efectul social, economic şi de altă natură al realizării proiectului de lege, cît şi fundamentarea economico-financiară a proiectului.


4. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În lipsa notei informative,trebuie menţionată existenţa în art.2 al proiectului de lege a prevederilor despre transpunerea în lege a capitolelor I şi III ale Regulamentului (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 218 din 13.08.2008. Acest fapt este în concordanţă cu prevederile Regulamentului privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006.


5. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară a acestuia. Însă, acest lucru era necesar din mai multe considerente:

- proiectul presupune cheltuieli financiare majore;

- capitolul IV din proiect prevede în mod expres finanţarea activităţii de supraveghere a pieţei din bugetul statului, prin finanţarea autorităţilor de supraveghere a pieţei şi organelor cu funcţii de control, inclusiv prelevarea probelor sau a mostrelor şi cheltuielile pentru efectuarea încercărilor de laborator (analizelor, măsurărilor);

- proiectul presupune acordarea de noi competenţe mai multor autorităţi publice centrale şi instituirea de noi funcţii publice, angajarea de noi funcţionari pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în proiect.


6. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Analiza impactului de reglementare lipseşte. Potrivit proiectului de lege se preconizează că vor fi acordate un set de împuterniciri mai multor autorităţi şi organe ale administraţiei publice centrale. Toate aceste acţiuni şi măsuri prevăzute în proiectul de lege au tangenţă şi impact puternic asupra reglementărilor legislaţiei economice şi comerciale, asupra organelor de control ale statului, cît şi asupra activităţii de întreprinzător a agenţilor economici de pe piaţa RM. Astfel analiza de impact al acestui proiect este o condiţie necesară şi obligatorie.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


8. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


9. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Implementarea proiectului presupune modificarea şi completarea cadrului legislativ naţional. În acest sens este necesară revizuirea unui şir de legi şi acte normative ce reglementează activitatea economică, sanitară, ecologică, vamală, protecţia consumatorilor etc.

Trebuie de remarcat, că în capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii a fost stabilit, că Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile prezentei legi;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;

c) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.

Acest lucru este necesar, dar considerăm că trebuia să fie edectuată şi o expertiză tehnico-juridică detaliată a acestui proiect de lege, iar nota informativă trebuia să includă lista actelor normative care au tangenţă cu acest proiect şi necesită a fi revizuite.


10. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, nu sînt respectate regulile de ortografie şi punctuaţie.

Mai mult ca atît, textul proiectului se caracterizează printr-un limbaj greoi, uneori dificil de înţeles, într-o frază fiind exprimate mai multe idei, toate acestea fiind în contradicţie cu prevederile art.19 din Legea privind actele legislative nr.780/2001 referitor la limbajul, ortografia şi punctuaţia în actul legislativ.


11. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi şi alte chestiuni vizînd activitatea acestora. În conformitate cu proiectul, organul administraţiei publice centrale cu funcţii de supraveghere a pieţii, cît şi alte organe ale administraţiei publice cu funcţii de control sînt investite cu o serie de competenţe şi funcţii noi, care implică şi anumite proceduri administrative noi, care nu sînt suficient de clare şi pot genera abuzuri şi aplicări defectuoase.


12. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

art.2

În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni: "cerinţe prescrise", "control (inspecţie) de stat", "inspector de stat", "operator economic (agent economic)"," plasare pe piaţă a produselor", "prescripţie", "produs", "produs falsificat (contrafăcut)", "reglementare tehnică", "regulament sanitar", "supraveghere a pieţei", "specificaţie tehnică", "standard conex".

Aceste noţiuni sînt deja definite în art.2 din Legea Nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică, art.1 din Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, art.1 din Legea Nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare, art.2 din Legea Nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi nu necesită a fi dublate în legea supusă expertizei. În aşa fel vor fi respectate prevederile Legii nr.780/2001 privind actele legislative, care în art.18 alin.(3) a stabilit, că în cazul în care proiectul de act legislativ cuprinde prevederi din legislaţia în vigoare, acestea, de regulă, nu se reproduc, dar se face trimitere la ele.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Propunem ca în art.1 referitor la noţiunile sus menţionate să se facă trimitire la noţiunile deja definite în legile sus menţionate sau să fie omise.

2

art.3

Scopul supravegherii pieţei

(2) Infrastructura şi programele de supraveghere a pieţei asigură că se pot lua măsuri eficiente în legătură cu orice categorie de produse.

Textul alin.(2) nu este clar şi îl considerăm inutil, deoarece alin.(1) cuprinde concret scopul supravegherii. Prevederile alin.(2) le găsim în următoarele articole din proiect, în care sînt prevăzute atît structura şi competenţele organelor administraţiei publice, cît şi programele de supraveghere.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Normă inutilă;
Deficienţă de redactare.

Propunem excluderea alin.(2).

3

art.4

(4) La aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor prescrise şi /sau declarate trebuie să se respecte principiul proporţionalităţii mărimii sancţiunii cu prejudiciul cauzat de încălcarea admisă.

Cuvîntul "admisă" a fost utilizat greşit şi este lipsit de sens în această propoziţie.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Propunem înlocuirea cuvîntului "admise" cu cuvîntul "comise".

4

art.5

(4) Lista autorităţilor de supraveghere a pieţei şi a organelor administraţiei publice abilitate cu funcţii de control în cadrul supravegherii pieţei se anexează.

Dorim să menţionăm faptul, că nu este prevăzut în acest proiect de lege nici o anexă. Este necesar de a şti care sînt acele autorităţi de supraveghere a pieţei şi organe ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de control în cadrul supravegherii pieţei. Însă acestea nu au fost indicate în proiect şi nici în nota informativă.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lacune de drept
Deficienţă de redactare;
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă;
Lipsa prevederilor la care se face trimitere.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Recomandăm elaborarea listei respective în cadrul anexei la prezentul proiect de lege.

5

art.6

(1) Organul de coordonare a activităţii de supraveghere a pieţei are următoarele funcţii:

a) coordonează evaluarea efectelor pe piaţă ale activităţilor efectuate de autorităţile de supraveghere a pieţei;

Aceste prevederi sînt confuze, oferind posibilitatea diferitor interpretări. Nu este clară funcţia organului de coordonare a activităţii de supraveghere a pieţei: fie coordonează, fie evaluează activitatea autorităţilor de supraveghere a pieţei. Plus la această nu se înţelege ce se are în vedere prin efecte pe piaţă: efectele activităţilor acestor organe, efectele implementării programelor stabilite, efectele măsurilor întreprinse, efectele sancţiunilor acordate, date statistice privind activitatea acestora, indici de descoperire a produselor defecte etc.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă
Deficienţă de redactare

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă
Deficienţă de redactare

Am putea sugera următoarea variantă a art.6 alin.(1) lit.a) : "coordonează activitatea şi evaluează rezultatele activităţii autorităţilor de supraveghere a pieţei".

6

art.6

(2) Autorităţile de supraveghere a pieţei au următoarele funcţii: k) informează Organul Administraţiei publice centrale cu funcţii de coordonare referitor la efectele de supraveghere a pieţei.

Nu este clar ce se are în vedere prin "efectele", a se vedea mai sus.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Propunem următoarea redacţie: "informează Organul Administraţiei publice centrale cu funcţii de coordonare referitor la rezultatele activităţii de supraveghere a pieţei".

7

art.6

(2) Autorităţile de supraveghere a pieţei au următoarele funcţii: l) coordonează activitatea organelor abilitate cu funcţii de control aflate sub aspectul coordonării acţiunilor lor, avînd ca scop asigurarea protecţiei consumatorilor în subordine.

Este o frază cu conţinut ambiguu şi neclar.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă
Deficienţă de redactare.

Propunem următoarea redacţie: "l) coordonează activitatea organelor abilitate cu funcţii de control în cadrul supravegherii pieţei, aflate în subordine".

8

art.6

(3) Organele abilitate cu funcţii de control au următoarele funcţii: a) elaborează programe sectoriale specifice de control în cadrul supravegherii pieţei, pentru domeniile în care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei şi le avizează la autorităţile de supraveghere a pieţei în subordinea cărora se află Organului Administraţiei publice centrale cu funcţii de coordonare;

Finalul textului este confuz, ceea ce poate genera diverse interpretăti.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem omiterea sintagmei "Organului Administraţiei publice centrale cu funcţii de coordonare" , iar restul textului să rămînă intact.

9

art.6

(3) Organele abilitate cu funcţii de control au următoarele funcţii: c) verifică faptul dacă acţiunile corective au fost îndeplinite în mod efectiv

Norma juridică trebuie să fie clară şi uşor de înţeles, neadmiţînd interpretări şi idei eronate. Astfel, nu cunoaştem semnificaţia sintagmei "acţiuni corective": se are în vedere acţiuni corecte, fie acţiuni de corectare a ceva etc. Dacă e sa consultăm DEX-ul, prin "corectiv" se subînţelege o vorbă sau faptă prin care se corectează ceva. Această semnificaţie ar avea un sens logic în contextul prevederilor normei menţionate, însă modalitatea de expunere a frazei şi însăşi termenul respectiv nu este de largă folosinţă şi utilizare în vorbire şi cu atît mai mult în limbajul juridic. Tot aici trebuie de menţionat faptul, că din textul frazei nu este clar de către cine trebuie îndeplinite aceste "acţiuni corective": de către inspectorii de stat cu funcţii de control, de către agentul economic supus controlului sau de către altă persoană.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiectAm putea sugera următoare variantă a textului normei: "verifică faptul dacă măsurile întreprinse au fost îndeplinite în mod efectiv de către subiecţii vizaţi".

10

art.6

(3) Organele abilitate cu funcţii de control au următoarele funcţii: e) informează autorităţile de supraveghere a pieţei în subordinea cărora activează referitor la efectele de supraveghere a pieţei.

Nu este clar ce se are în vedere prin "efectele", a se vedea mai sus.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiectPropunem următoarea redacţie: "informează autorităţile de supraveghere a pieţei în subordinea cărora activează despre rezultatele activităţilor de supraveghere a pieţei."

11

art.7

(3) Supravegherea pieţei se efectuează prin:

d) verificarea documentaţiei, inclusiv a documentaţiei tehnice ........

e) controlul documentar.

Au fost prevăzute de 2 ori aceleaşi acţiuni de verificare a documentaţiei.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Recomandăm excluderea lit.e) din alin.(3) al art.7.

12

art.7

(12) Organul abilitat cu funcţii de control ia măsurile necesare pentru a atenţiona consumatorii, într-un interval de timp corespunzător, cu privire la riscurile pe care le-a identificat în legătură cu orice produs, pentru a reduce riscul de vătămare sau de producere a vre-unei alte daune.

Acesta cooperează cu operatorii economici la acţiunile care pot preveni sau reduce riscurile provocate de produse, care au fost puse la dispoziţie de către aceşti operatori.

(13) Persoanele cu funcţii de răspundere ale operatorilor economici nu vor împiedica desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei.

Prevederi confuze şi neclare. Mai mult ca atît, alin.(13) stabileşte inderdicţii numai pentru persoanele cu funcţii de răspundere ale operatorilor economici, ceea ce nu este corect, ar trebui să includă aici orice persoană care are obligaţia de a nu împiedica desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei.

Coruptibilitate
Lacune de dreptPropunem următoarea redacţie a acestor 2 aliniate:
"(12) Organul abilitat cu funcţii de control ia măsurile necesare pentru a atenţiona consumatorii, într-un interval de timp corespunzător, cu privire la riscurile pe care le-a identificat în legătură cu orice produs, pentru a reduce riscul de vătămare sau de producere a vre-unei alte daune.
(13) Operatorii economici, inclusiv persoanele cu funcţii de răspundere şi întreg personalul acestora, cooperează cu organul abilitat cu funcţii de control la acţiunile care pot preveni sau reduce riscurile provocate de produsele plasate pe piaţă şi nu vor împiedica desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei.

13

art.11

(3) Fără a aduce atingere art. 5 alin. (7) ...

S-a făcut eronat trimitere la alin.(7) al art.5 din proiect, deoarece acesta nici nu există. Credem că autorul a avut în vedere art.4 alin.(8) ce se referă la respectarea confidenţialităţii, protejarea datelor cu caracter personal, secretului comercial de către autorităţile de supraveghere a pieţei şi organele cu funcţii de control.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept

Propunem substituirea trimiterii la art.5) alin.(7) cu art.4) alin.(8).

14

art.12

(3) Inspectorul principal de stat şi adjuncţii săi sînt în drept: a) sa elibereze agenţilor economici prescripţii privind interzicerea definitivă a plasării pe piaţă a produselor, a prestării serviciilor...

Neconcordanţă între aceste prevederi şi prevederile alin.(7) al art.12) care stipulează expres, că interzicerea definitivă a fabricării (producerii) şi plasării pe piaţă a produselor, a prestării serviciilor,inclusiv şi în cazul în care sînt interzise consumului uman prin reglementări legale, se face prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii paralele
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a exclude posibilitatea inspectorul principal de stat şi adjuncţilor săi să elibereze agenţilor economici prescripţii definitive privind interzicerea plasării pe piaţă a produselor, a prestării serviciilor. Această măsură trebuie să fie numai prerogativa instanţei de judecată. Astfel, recomandăm excluderea alin.(3) lit.a).

15

art.12

În alin.(3) au fost prevăzute atribuţiile inspectorilor de stat de a constata contravenţii, de a întocmi procese-verbale cu privire la contravenţii, însă nu a fost prevăzut dreptul agenţilor economici de a contesta aceste procese-verbale ale inspectorilor.

Necesitatea de a prevedea dreptul agenţilor economici de a contesta procesele-verbale ale inspectorilor de stat.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Propunem de a insera după alin.(5) al art.12 un nou alineat cu următorul conţinut:
"(6) Agenţii economici au dreptul de a contesta procesele-verbale cu privire la contravenţii în conformitate cu prevederile Codul contravenţional al Republicii Moldova." Respectiv alin.(6) şi (7) devin alin.(7) şi (8).

16

art.14

(1) Autorităţile de supraveghere a pieţei pot coopera cu autorităţile competente ale altor ţări în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi de asistenţă tehnică, promovarea şi facilitarea accesului la sistemele informaţionale privind baza legislativă, privind produsele ce prezintă pericol, promovarea activităţilor legate de supraveghere a pieţei. În acest scop, Organul administrării publice centrale cu funcţii de coordonare elaborează programe adecvate. (2) Autorităţile de supraveghere a pieţei asigură participareai pe deplin la activităţile organizate în scop de cooperare. Organul administrării publice centrale cu funcţii de coordonare elaborează şi realizează programe de pregătire şi schimburi de specialişti în domeniu. Autorităţile de supraveghere a pieţei asigură că personalul cu funcţii de supraveghere a pieţei participă pe deplin la activităţile respective.

Textul normei juridice cuprinse în art.14 al proiectului de lege ar putea fi îmbunătăţit tehnico-redacţional şi expus într-o formă mai simplă şi înţeleasă. Plus la aceasta, sintagma "pe deplin" din alin.(2) are un sens ambiguu. Cu toate că ea se regăseşte şi în unele prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008, această sintagmă este utilizată impropriu în textul proiectului de lege, nefiind clar ce semnifică ea: - o obligaţie de la care nu există derogări a autorităţilor de supraveghere a pieţei de a participa la activităţile organizate în scop de cooperare/de pregătire şi schimburi de specialişti în domeni; - participarea "pe deplin" în sens cu tot personalul autorităţii de supraveghere a pieţii; - participarea obligatorie la toate aceste activităţi; - participarea numai la activităţile organizate de însăşi autoritatea de supraveghere a pieţii; - etc.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Putem sugera următoarea redacţie a art.14:
"Articolul 14. Cooperarea cu autorităţile competente ale altor ţări
(1) Autorităţile de supraveghere a pieţei pot coopera cu autorităţile competente ale altor ţări în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi de asistenţă tehnică, promovarea şi facilitarea accesului la sistemele informaţionale privind baza legislativă, privind produsele ce prezintă pericol, promovarea activităţilor legate de supraveghere a pieţei, programe de pregătire şi schimburi de specialişti în domeniu.
(2) În acest scop, Organul administrării publice centrale cu funcţii de coordonare elaborează şi realizează programe adecvate.
(3) Autorităţile de supraveghere a pieţei şi personalul cu funcţii de supraveghere a pieţei vor participa la activităţile organizate în scop de cooperare."

17

art.15

(1) ... Organele vamale efectuează verificările adecvate ale caracteristicilor produselor, în conformitate cu prevederile art.7, alin.7 (3) litera d) şi alin. (8).

S-a facut eronat trimitere la litera d) al alin.(7), deoarece aceasta nu există. Credem că s-a avut în vedere numai prevederile alin.(7).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem de a omite trimiterea la litera d), rămînînd doar trimiterea la art.7 alin.(7) şi alin.(8).

Concluzii

Importanţa proiectului de lege constă în faptul, că prin acest proiect se intenţionează stabilirea unui mecanism legal şi complex de supraveghere a pieţei pentru a asigura ca produsele să îndeplinească cerinţele necesare în vederea garantării unui nivel înalt de siguranță, de protecție a sănătății, a mediului și a consumatorilor.

Această iniţiativă este necesară şi este în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor. Astfel, Republica Moldova îşi apropie cadrul său legal de aquis-ul comunitar.

Aspectul negativ pe care l-am identificat în cadrul procesului de expertiză a acestui proiect îl constituie lacunele, omisiunile şi superficialitatea autorilor la elaborarea lui.
În primul rînd, trebuie remarcată insuficienţa argumentării în nota informativă la proiect, fapt ce este inexplicabil şi contrar prevederilor legale. Mai mult ca atît, nota informativă trebuia să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară”, deoarece noile reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Este necesară efectuarea unei expertize tehnico-juridice detaliate a acestui proiect de lege, deoarece implementarea proiectului presupune modificarea şi completarea cadrului legislativ naţional. În acest sens este necesară revizuirea unui şir de legi şi acte normative ce reglementează activitatea economică, sanitară, ecologică, vamală, protecţia consumatorilor etc.
Nu există o analiză a impactului de reglementare, necătînd la faptul,că toate acţiunile şi măsurile prevăzute în proiectul de lege au tangenţă şi impact puternic asupra reglementărilor legislaţiei economice şi comerciale, asupra organelor de control ale statului, cît şi asupra activităţii de întreprinzător a agenţilor economici de pe piaţa RM.

Adiţional, trebuie menţionate şi deficienţele tehnico-redacţionale în textul proiectului. În acest sens notăm, că formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, nu sînt respectate regulile de ortografie şi punctuaţie.

În concluzie, reieşind din obiecţiile formulate în prezentul raport de expertiză, opinăm că importanţa şi aplicabilitatea acestui proiect de lege poate fi afectată de posibilitatea apariţiei multiplelor acte de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei