Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Ianuarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului - art.32/2, Art.III, capitolul X; Legea cu privire la procuratură - art.14/6; Legea cu privire la Curtea Constituţională - art.21/2)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2120 din 28 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului - art.32/2, Art.III, capitolul X; Legea cu privire la procuratură - art.14/6; Legea cu privire la Curtea Constituţională - art.21/2).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului conform Notei Informative este modificarea sursei de finanţare a pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere ale judecătorilor şi procurorilor, astfel încît achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere să se facă din două surse – bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul de stat.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament la data de 28 decembrie 2009, publicat pe pagina web a Parlamentului în aceeaşi zi şi adoptat în două lecturi concomitent în cadrul şedinţei Parlamentului din 29 decembrie 2009.

Astfel, au fost încălcate prevederile Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă (HP nr.373/29.12.2005) referitor la respectarea termenelor de cooperare cu societatea civilă - 15 zile lucrătoare din momentul plasării proiectului pe pagina web a Parlamentului.


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea este insuficientă, nu sînt estimate costurile reale ale implementării şi nu se argumentează includerea respectivelor categorii de pensionari printre cei care primesc pensii de asigurări sociale de stat, în condiţiile cînd judecătorii şi procurorii au fost, relativ recent (de cîţiva ani), incluşi în respectivul sistem.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu conţine informaţii suficiente privind fundamentarea economico-financiară a implementării proiectului de lege, deşi această fundamentare şi estimare era necesară, în virtutea faptului că se propune redistribuirea cheltueililor bugetare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

1. Proiectul nu este afectat de prezenţa unor elemente de coruptibilitate.

2. Revizuirea modalităţilor de de finanţare a cheltuielilor pentru pensii şi indemniztaţii viagere nu prezintă riscuri esenţiale şi nu prejudiciază interesul public, însă ar fi fost necesar ca nota informativă la proiect să conţină fundamentarea economico-financiară a proiectului.

3. Adiţional, menţionăm că la adoptarea proiectului legii nu au fost respectate termenele de cooperare cu societatea civilă, exponenţii acesteia fiind lipsiţi de posiiblitatea prezentării contribuţiilor în termenul de 15 zile stabilit în Concepţia de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei