Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Ianuarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul hotărîrii de aprobare a modului de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli

(înregistrat în Parlament cu numărul 2116.2009 din 28 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului hotărîrii de aprobare a modului de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit preambulului proiectului hotărîrii, promovarea acestuia este dictată de prevederile art.2 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009 ce pune Parlamentului în sarcină să adopte destinaţiile utilizării mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul hotărîrii Parlamentului a fost înregistrat în Parlament la 28.12.2009 şi plasat în aceiaşi zi pe pagina web a Parlamentului. La 29.12.2009 proiectul a fost adoptat de către Parlament, fără a acorda exponenţilor societăţii civile posibilitatea să se expună asupra proiectului de lege în cauză, acesta fiind examinat în procedură legislativă obişnuită.


6. Suficienţa argumentării. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, nu este clar care sunt motivele ce l-au determinat pe autorul proiectului să decidă că anume destinaţiile indicate în proiect sunt cele mai importante pentru dezvoltarea agriculturii în R. Moldova. Totodată, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară etc.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul actului legislativ nu conţine careva referiri la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea economico-financiară lipseşte.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Analiza impactului de reglementare lipseşte, fapt care nu poate fi explicat, deoarece se propune un proiect de hotărîre de aprobare a modului de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli. Astfel analiza de impact al acestuia asupra asigurării respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului este obligatorie.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul nu putea fi adoptat de către legislativ în redactia înaintată în Parlament, chiar şi dacă nu favorizezază acte de corupţie. totodată, este regretabil faptul, că Parlamentul a ignorat Concepţia privind cooperarea cu societataea civilă, adoptînd proiectul în regim de urgenţă, fără a oferi societăţii civile posibilitatea de a expune opinia sa pe marginea acestui proiect.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei