Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Ianuarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii cu privire la modificarea Legii nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (art.21, 23)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2070.2009 din 22 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii cu privire la modificarea Legii nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (art.21, 23).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative anexate la proiect, modificările şi completările propuse au drept scop relansarea sectorului de asigurare subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură prin modificarea termenului de subvenţionare a primelor de asigurare şi prin mărirea cuantumului subvenţiilor primelor de asigurare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul Legii a fost înregistrat în Parlament la 22.12.2009 şi plasat pe site-ul Parlamentului la 28.12.2009. Proiectul nu a fost supus dezbaterilor în Parlament şi nu a fost adoptat, acordînd astfel societăţii civile posibilitatea de a expune opinia sa pe marginea acestuia. Considerăm că în acest fel termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat.


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea conţinută în nota informativă este formulată de o manieră generală referindu-se la importanţa modificării termenului de subvenţionare a primelor de subvenţionare şi prelungirea acestuia pînă la 31 decembrie 2012, mărirea cuantumului subvenţiilor primelor de asigurare de la 50% - 60% la 80%. Este adevărat că o asemenea modificare va contribui esenţial la relansarea sistemului de asigurare în agricultură ajutînd astfel producătorii agricoli.

Însă nota informativă nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice şi financiare. Considerăm că în acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Lipsa argumentării financiare detaliate privind implementarea proiectului nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege care în procesul de realizare va necesita cheltuieli financiare considerabile şi prin urmare, trebuiau indicate sursele de finanţare etc.

Astfel, se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001, potrivit cărora grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare.

Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului,în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul de lege nu a fost supus analizei impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art. 4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.

Lipsa analizei impactului de reglementare, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect ce va modifica sistemul de subvenţionare în agricultură astfel, analiza de impact al acestuia asupra asigurării respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului este obligatorie.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi propus în redacţia sa actuală spre adoptare în Parlament cu eliminarea neajunsurilor depistate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei