Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Ianuarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la anularea datoriilor întreprinderilor zootehnice

(înregistrat în Parlament cu numărul 2068.2009 din 22 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la anularea datoriilor întreprinderilor zootehnice.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Totodată, luînd în consideraţie faptul că proiectul legii vizează ameliorarea situaţiei economice şi financiare doar a unor agenţi economici concreţi, considerăm că se încalcă art.3 din Legea nr.780/2001 potrivit căruia actul legislative trebuie să aibă un caracter general şi impersonal.


3. Scopul promovării proiectului potrivit notei informative adiţionale acestuia, este redresarea situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice, deblocarea procesului de creditare de către băncile comerciale a întreprinderilor zootehnice, atragerea investiţiilor în renovarea, retehnologizarea şi modernizarea acestora, dezvoltarea economică, în ansamblu şi majorarea defalcărilor în bugetele de toate nivelele. Întru realizarea acestor obiective, proiectul legii prevede “anularea datoriilor întreprinderilor zootehnice, aflate sub incidenţa Legii 113-XV din 13 martie 2003 pentru creditele externe şi interne acordate de Ministerul Finanţelor în cadrul Programului PL-480 şi BIRD”, în sumă totală de 67993,2 mii lei.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat.


6. Suficienţa argumentării. Cu excepţia faptului că, nota informativă conţine doar enumerarea unor consecinţe pozitive care au survenit în urma îngheţării datoriilor externe şi interne ale întreprinderilor zootehnice în conformitate cu Legea nr.112/2003, precum şi a faptului că necesitatea elaborării proiectului este condiţionată de momentul că la 31 decembrie 2009 a expirat termenul de îngheţare a datoriilor întreprinderilor zootehnice aflate sub incidenţa Legii nr.113/2003, nota informativă ce însoţeşte proiectul nu conţine nici o argumentare în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului.
Remarcăm dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului legii în lipsa specificării în nota informativă a următoarelor momente:
- coordonării proiectului cu legislaţia economică şi financiară în vigoare;
- evaluării cheltuielilor bugetare în urma anulării datoriilor menţionate;
- prognozarea consecinţelor financiare negative ale proiectului.
- asigurarea de către stat a protecţiei concurenţei loiale şi creării unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie etc.
Absenţa acestor informaţii nu corespunde exigenţelor enunţate în art.22 şi art.23 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.
De asemenea urmează să se atragă atenţia asupra modului de administrare şi utilizare a creditelor tehnice obţinute prin intermediului Programului PL-480. Propuneri similare de anulare a datoriilor întreprinderilor zootehnice generate de Programul PL-480 au mai parvenit în Parlament şi în anii precedenţi. Însă, din lipsa unei analize ample asupra modului de utilizare a resurselor obţinute şi modalităţii administrării acestora şi consecinţele impunerii unui astfel de credit întreprinderilor zootehnice, Parlamentul a refuzat să examineze un astfel de proiect. Pentru a evita promovarea unui proiect de lege care, în opinia noastră, are un grad sporit de coruptibilitate, considerăm necesar ca prin intermediul controlului parlamentar să se facă o anchetă pentru a elucida toate subtilităţile acestui credit, care, de fapt, a adus întreprinderile zootehnice în prag de faliment.
Prin urmarea, adoptarea acestui proiect necesită a fi precedată suplimentar de întocmirea unor rapoarte analitice din partea:
- Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
- Ministerului Finanţelor;
- Procuraturii Generale; şi
- Centrului pentru Combaterea Corupţiei şi a Crimelor Economice.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul nu are tangenţă cu legislaţia comunitară.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea nr.780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare, cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare, deoarece creditele acordate în cadrul Programului PL-480 şi de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare urmează a fi rambursate creditorului, indiferent de faptul anulării datoriilor întreprinderilor zootehnice aflate sub incidenţa Legii nr.113/2003.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, deşi prevederile acestuia au incidenţă directă asupra activităţii de întreprinzător, în cazul de faţă fiind vorba de sectorul zootehic.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prin anularea datoriilor se urmăreşte facilitarea din punct de vedere financiar şi economic a celor 19 întreprinderi zootehnice indicate în anexa nr.1 la proiectul de lege.
Analizînd retrospectiva Legii nr.113/2003 poate fi menţionat că interesele şi beneficiile acestor întreprinderi au fost înlesnite şi anterior chiar prin adoptarea Legii nr.113 în anul 2003. Aceasta pentru că, la data întrării în vigoare a Legii menţionate, întreprinderile zootehnice au fost scutite de achitarea datoriilor pentru creditele externe şi dobînzile aferente acordate în cadrul Programului PL-480 şi de B.I.R.D., precum şi datoriile pentru creditele interne şi dobînzile aferente acordate de Ministerul Finanţelor, acestea fiind îngheţate pînă la 1 ianuarie 2008.

Ulterior, Parlamentul prin adoptarea Legii nr.304-XVI din 27.12.2007, în vigoare de la 01.02.2008, a mai prelungit termenul de îngeţare pină la 1 ianuarie 2010, favorizînd repetat întreprinderile sus menţionate.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul prevede la art.1 anularea datoriilor în sumă totală de 67993,2 mii lei, aceasta fiind discifrată în anexa nr.1. Luînd în consideraţie faptul, că creditele acordate în cadrul Programului PL-480 şi de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare urmează a fi rambursate creditorului, indiferent de faptul anulării datoriilor întreprinderilor zootehnice, nota informativă nu reflectă sursele de rambursare.

Avînd în vedere că, creditele externe contractate în numele Republicii Moldova sînt atribuite la datoria publică externă, acestea urmează a fi achitate din contul resurselor financiare ale bugetului de stat. Astfel, în urma adoptării proiectului în cauză vor fi subminate interesele financare ale statului, deoarece bugetul de stat va fi prejudiciat atît cu suma de 305,4 lei pentru creditele interne, cît şi cu suma de 67687,8 lei pentru creditele externe.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. În conformitate cu art.131 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova, care prevede că orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare, pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern, menţionăm că proiectul respectiv poate fi adoptat doar după avizarea pozitivă a acestuia de către Guvern.

Totodată, considerăm că anularea datoriilor la creditele externe şi interne ale întrepriinderilor zootehnice nu este în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr.419/22.12.2006, care la art.26 prevăd:
“(1) Toate mijloacele financiare obţinute din împrumuturi de stat recreditate de Ministerul Finanţelor pentru finanţarea proiectelor investiţionale, programelor sau activităţilor prioritare sînt rambursate ministerului de beneficiarii recreditării sau de instituţiile financiare, în conformitate cu condiţiile contractelor de recreditare respective.
(2) Ministerul Finanţelor este împuternicit să perceapă de la beneficiarii recreditării sau de la instituţiile financiare o plată care va acoperi costurile operaţiunilor de schimb valutar, precum şi alte riscuri şi costuri legate de primirea, distribuirea şi rambursarea împrumuturilor destinate recreditării.”


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, iar exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative:
- astfel, la art.1 din proiect se vorbeşte doar despre datoriile la creditele externe şi interne, nefiind clară soarta datoriilor la dobînzilor aferente acestor credite;
- sintagma “pentru creditele externe şi interne acordate de Ministerul Finanţelor în cadrul Programului PL-480 şi BIRD” din acelaşi articol, nu este corectă deoarece creditele interne acordate de Ministerul Finanţelor nu fac parte din creditele Programul PL-480 şi a BIRD;
- la art.1 din proiect se face referire la întreprinderile zootehnice aflate sub incidenţa Legii nr.113-XV din 13 martie 2003, iar la art.3 se prevede abrogarea acestei legi la data întrării în vigoare a proiectului de lege, ceea ce nu corespunde normelor tehnicii legislative.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul legii supus expertizei:

- este promovat cu încălcarea cerinţelor art.131 din Constituţie şi nu corespunde cerinţelor Legii nr.780/2001 cu privire la actele legislative;
- conţine un grad sporit de coruptibilitate;
- promovează lipsa de transparenţă.

Considerăm că proiectul Legii cu privire la anularea datoriilor întreprinderilor zootehnice pentru creditele externe şi interne nu poate fi adoptat, avînd în vedere elementele coruptibile evidenţiate şi lipsa rapoartelor de analiză a autorităţilor responsabile privind modul de valorificare şi administrare a creditelor acordate întreprinderilor zootehnice.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei