Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

19 Ianuarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.933-XIV din 14.04.2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (art.2, 7)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2018.2009 din 17 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.933-XIV din 14.04.2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (art.2, 7).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Pa pagina web a Parlamentului există invitaţia faţă de membrii societăţii civile. Cu toate acestea, nerespectarea termenelor pentru transmiterea contribuţiilor de către societatea civilă atrage concluzia că standardele de transparenţă decizională nu au fost respectate.


4. Scopul promovării proiectului Nota informativă prevede: "Modificările şi completările la Legea nr. 933 - XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, sînt elaborate în conformitate cu obiectivele Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011 şi Programului de eficientizare a sistemului de asistenţă socială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1360 din 7 decembrie 2007." Cu toate acestea, scopul principal al promovării proiectului este crearea unor economii din contul compensaţiilor nominative, de care anual beneficiază tot mai multe persoane. Astfel, efectul principal al poiectului este descris în ultimul alineat din nota informativă, care prevede: "odată cu încetarea, de la 1 ianuarie 2010, a stabilirii compensaţiilor nominative, economia la plata acestei prestaţii sociale va constitui circa 29 mln. lei/an."Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Potrivit Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă, adoptată prin Hotărîrea Parlamentului Nr.373-XVI din 29.12.2005, p.4.3.1., Parlamentul trebuie să respecte termenul de 15 zile lucrătoare în care societatea civilă poate transmite contribuţii Parlamentului, din momentul postării proiectelor de legi pe pagina sa web. Cu toate acestea, Parlamentul a plasat acest proiect pe pagina web pe data de 21 decembrie şi l-a adoptat pe data de 29 decembrie 2009, lăsînd doar 5 zile lucrătoare, în loc de 15, la dispoziţia exponenţilor interesaţi ai societăţii civile să ofere comentarii.


7. Suficienţa argumentării. Potrivit articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă: a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, şi b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui.

Analizînd conţinutul notei informative, constatăm că în ea se conţin condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, se face o descriere a principalelor prevederi, a elementelor noi şi se explică efectele sociale ale realizării proiectului.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul şi nota informativă nu conţin asemenea referinţe.


9. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Proiectul va avea ca efect nu suportarea unor chesltuieli, ci acumularea unor economii. În nota informativă se face un calcul aproximativ, menţionînd următoarele: "De compensaţii nominative beneficiază circa 256 mii persoane. Anual în acest sistem se încadrează circa 20 mii noi beneficiari. Cuantumul mediu lunar al compensaţiilor nominative pentru o persoană constituie 122 lei. Luînd în consideraţie cele menţionate, odată cu încetarea, de la 1 ianuarie 2010, a stabilirii compensaţiilor nominative, economia la plata acestei prestaţii sociale va constitui circa 29 mln. lei/an".Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia rezultă prejudicierea intereselor categoriilorde persoane care, în viitor, prin efectul promovării proiectului, nu vor mai beneficia de compensaţii nominative, iar categoriile care vor beneficia în contrinuare de aceste compensaţii, se vor putea bucura de o listă mai scurtă a acestora, fiind reduse compensaţiile stabilite conform "tarifelor şi preţurilor în vigoare la serviciile comunale, la energia electrică, cărbune, lemn de foc".

Avînd în vedere deficitul bugetar actual, putem considera această prejudiciere conformă interesului public, deşi autorii proiectuui nu menţionează expres pentru ce vor fi utilizate economiile care vor apărea prin efectul promovării proiectului.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul nu este afectat de riscuri de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei