Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Decembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la gazele naturale

(înregistrat în Parlament cu numărul 1746 din 30 Noiembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la gazele naturale.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională În nota informativă lipsesc informaţii referitoare la respectarea transparenţei procesului de elaborare a deciziilor prevăzzte de art. 8 al Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional. Din conţiunutul notei informative putem concluziona că cerinţele prevăzute de Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008, au fost respectate parţial proiectul fiind publicat pe pagina web a Parlamentului, iar anterior a fost publicat şi pe pagina web a Ministerului Economiei;


4. Scopul promovării proiectului Conform notei informative scopul proiectului constă în armonizarea legislativă în sectorul energetic. La elaborarea proiectului de lege cu privire la gazele naturale, în sensul armonizării acesteia cu sistemul de drept european s-a ţinut cont şi de aplicarea Directivei 98/30/CE, precum şi de intenţiile de modificare a acesteia.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


7. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare superficială a proiectului, referindu-se doar la necesitatea armonizării legislative în sectorul energetic. Nota informativă nu face referire la problemele existente în acest domeniu. Din aceste motive, considerăm argumentarea proiectului drept insuficientă şi valabilă doar parţial.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Atît proiectul Legii cît şi nota informativă la acesta, conţin referinţe la legislaţia comunitară în domeniu, adoptarea proiectului fiind motivată anume prin necesitatea armonizării cadrului legislativ cu reglementările europene din domeniu.


9. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Nota informativă a proiectului nu conţine nici o referinţă la faptul dacă a fost efectuată evaluarea costurilor proiectului şi dacă implementarea lui presupune sau nu cheltuieli financiare.


10. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul vizează în mod direct activitatea de întreprinzător, prin urmare a fost imperativ necesar ca proiectul să fie însoţit de analiza impactului de reglementare sau asemenea referinţe să fie încadrate în cuprinsul notei informative. Spre regret, o asemenea analiză nu a fost identificată de către expertul CAPC.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


11. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general..


12. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


13. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Unele prevederi ale e proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. Pentru detalii, a se vedea tabelul de la p. 16 al prezentului raport de expertiză.


14. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


15. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, in special stabileşte noi competenţe pentru Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.


16. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

art.16

(1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a), b) şi e) se acordă persoanelor fizice, întreprinzători individuali

art.13 al Legii cu privire la antreprenoriat si intreprinderi nu prevede forma organizatorică numită "întreprinzători individuali"

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

De substituit sintagma "persoanelor fizice, întreprinzători individuali " prin sintagma "întreprinderilor individuale"

2

art.19

(1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului de licenţă, cît şi din iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale.

Expresia "circumstanţe esenţiale" poate fi interpretată arbitrar, in defavoarea deţinătorului licenţei

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă indicarea expresă a acestor circumstanţe

3

art.19

(7) Pe perioada sistării activităţii Agenţia va desemna un nou titular de licenţă

Care sunt criteriile de care se va conduce Agentia desemnind un nou titular

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se recomandă revizuirea articolului

Concluzii

Se recomandă revizuirea capitolului IV "REGIMUL DREPTURILOR ASUPRA PROPRIETĂŢII UNUI TERŢ" pe motiv că prevederile acestui capitol aduc atingere dreptului de proprietate privată. Nu este posibil ca un agent economic să obtină drepturi asupra bunului altuia, numai pe motiv că acest drept îi este conferit de o lege. Prevederile acestui capitol nu sunt în concordanţă cu prevederile Codului Civil referitoare la drepturile asupra bunurilor altuia. Astfel, dreptul de uz sau dreptul de servitute poate apărea doar în baza acordului sau în baza unei hotărâri judecătoresti.

Legea nu reglementează procedura de contestare a deciziilor adoptate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este organul care cumulează competenţele de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona - fapt ce poate genera multiple acte de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei