Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Decembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

La solicitarea Ministerului JustiţieiEvaluarea generală


1. Transparenţa decizională La data de 12.11.2009 Ministerul Justiţiei, prin scrisoarea nr.03/7051, a transmis către CAPC solicitarea de a prezenta opinia asupra proiectului de lege supus expertizei, în acest fel demarînd un proces de consultare a părţilor interesate, în corespundere cu prevederile art.11 al Legii 239/13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional. Pe de altă parte, contrar dispoziţiilor art.9 al aceleiaşi legi, Ministerul Justiţiei nu a plasat un anunţ referitor la iniţierea elaborării deciziei, ce ar conţine, în mod obligatoriu: argumentarea necesităţii de a adopta decizia; termenul-limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot avea acces la proiectul de decizie şi pot prezenta sau expedia recomandări şi datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor.


2. Scopul promovării proiectului Potrivit autorilor notei informative "În contextul implementării Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, pe lîngă aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Principale de Etică, este necesară determinarea statutului persoanelor care vor activa în cadrul acestei comisii, precum şi nivelul de salarizare a acestora. În acest sens, Ministerul Justiţiei a elaborat acest proiect de lege."Fundamentarea proiectului


3. Suficienţa argumentării. Potrivit autorilor notei informative "Din punct de vedere al rangului de demnitate publică şi drepturilor sale funcţia de Preşedinte şi membru al Comisiei se propune a fi asimilarea funcţiei de Preşedinte şi membru al Comisiei cu funcţiile de conducere din autorităţile publice centrale de rangul întîi. Astfel, se propune completarea anexei nr. 3 din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, în vederea stabilirii nivelului de salarizare a persoanelor nominalizate. Oportunitatea stabilirii unui asemenea statut înalt pentru funcţiile de conducere a acestei instituţii este determinat de necesitatea asigurării unei reale independenţe faţă de oricare autoritate publică, şi eficienţe în activitatea de examinare, şi soluţionare a conflictelor de interese, precum şi de control al implementării Legii cu privire la conflictul de interese. Referitor la nivelul de salarizare a personalului Comisiei, se precizează că acesta va fi stabilit în conformitate cu anexa nr. 5 din Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nefiind necesară astfel operarea unor modificări în legea sus amintită."

Considerăm această argumentare serioasă, suficientă şi valabilă.

Cu toate acestea, trezesşte nedumerire afirmaţia din ultimul alineat al notei informative referitoare la supunerea proiectului procedurii de coordonare cu organele interesate şi, în special solicitarea opiniei aociaţiilor obşeteşti, obiecţiile şi propunerile cărora au fost deja incluse în sinteza obiecţiilor şi propunerilor, deoarece aceste afirmaţii sînt făcute anterior solicitării de către Ministerul Justiţiei a opiniei asociaţiilor obşteşti pe marginea peoirctului.


4. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Proiectul şi nota informativă nu conţin asemenea referinţe.


5. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Cît priveşte fundamentarea economico-financiară a proiectulu, nota informativă menţionează următoarele: "...se poate preciza că cheltuielile financiare pentru activitatea Comisiei Principale de Etică, precum şi pentru salarizarea personalului acesteia, va costa pe anul 2010 nu mai puţin de 2337, 1 mii lei. Acest calcul a fost realizat în comparaţie cu costurile care au fost necesare pentru crearea Departamentului de administrare judecătorească din subordinea Ministerului Justiţiei".

Ce au vrut să spună autorii notei informative utilizînd sintagma "nu mai puţin de..."? Fără a pune la dubiu justificarea fondurilor necesare pentru a înfiinţa Comisia Principală de Etică, nu este totuşi clar de ce ca termen de comparaţie cît priveşte justificarea economico-financiară a proiectului a fost luat Departamentul de administrare judecătorească din subordinea Ministerului Justiţiei:

* deoarece în cadrul acestuia este angajat un număr comparabil de unităţi de personal, remunerate la un nivel comparabil cu cel care se propune pentru personalul Comisiei Principale de Etică?

* deoarece necesităţile de sediu sînt comparabile pentru aceste două instituţii, avîndu-se în vedere necesităţile imense de stocare a declaraţiilor de interese personale, care, potrivit autorilor notei informative, se ridică la cifra de 22.000 anual?

* deoarece suma indicată, de 2337,1 mii lei, este suma suficientă pentru activitatea timp de 10 luni a Departamentului de administrare judecătorească sau este suma necesară pentru funcţionarea timp de un an al acestui Departament, care ar trebui să fie suficientă pentru activitatea timp de 10 luni a Comisiei Principale de Etică? Proiectul prevede că Guvernul va deschide finanţarea Comisiei Principale de Etică de la 1 martie 2010.

Opinăm că dacă estimarea cheltuielilor financiare pentru activitatea întregii Comisii Principale de Etică (sediu, dotare tehnico-materială, salarizarea persoanalului) este un exerciţiu mai complex, care a fost făcut cu o mare aproximaţie pentru poriectul Legii cu privire la Comisia Principală de Etică, calcularea costurilor pentru salarizarea membrilor Comisiei Principale de Etică nu reprezintă o dificultate: 5 membri X 4500 lei/lunar X 10 luni ale anului 2010 = 225.000 lei, plus sporurile şii adaosurile la salariu de care beneficiază în mediu funcţionarii de asemenea rang.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


6. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


7. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


8. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


9. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


10. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


11. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

... la compartimentul „Alte organe ale administraţiei publice centrale” după poziţia „Conducător (preşedinte, director, şef serviciu, etc.)” se completează cu poziţia care va avea următorul cuprins: Membru al Comisiei - 4500 lei

Se impune precizarea membru al cărei Comisii, deoarece în lipsa unei asemenea precizări, membrii oricăror altor comisii constituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale ar putea pretinde la această remunerare.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Substituirea sintagmei "Membru al Comisiei" cu sintagma "Membru al Comisiei principale de Etică"

Concluzii

Proiectul propus nu este afectat de grave riscuri de coruptibilitate. Obiecţiile principale ale acestui raport de expertiză se referă la fundamentarea economico-financiară precară a proiectului, care de fapt nu clarifică şi justifică suma indicată în nota informativă, utilizînd ca termen de comparaţie Departamentul de administrare judecătorească. De asemenea, este necesară precizarea expresă a denumirii Comisiei la care se referă proiectul.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei