Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

24 Decembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind organizarea activităţii de executare silită

La solicitarea Ministerului JustiţieiEvaluarea generală


1. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, "proiectul Legii privind organizarea activităţii de executare silită a fost elaborat în vederea executării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2009-2013 “Integrare Europeană: Liberate, Democraţie, Bunăstare” care conţine drept obiectiv "Reformarea sistemului de executare a hotărîrilor judecătoreşti prin instituirea sistemului de executori judecătoreşti privaţi".Fundamentarea proiectului


2. Suficienţa argumentării. Proiectul legii este însoţit de o notă informativă impresionantă, care descrie prevederile legii. Ţinînd cont de faptul că adoptarea proiectului va marca trecerea la un sistem privat de executare a hotărîrilor judecătoreşti, ar fi fost util ca nota informativă să conţină o evaluare a stării de fapt din sistemul de executare public din RM: să fie arătate numărul hotărîrilor judecătoreşti neexecutate (după categorii de hotărîri), sarcina lunară a unui executor judecătoresc, motivele neexecutării hotărîrilor judecătoreşti, evoluţia sistemului de executare din RM (inclusiv a "sistemului 5%"), avantajele sistemului privat faţă de "sistemul 5%", numărul condamnărilor RM la CEDO din cauza neexecutării hotărîrilor judecătoreşti, etc. Această "radiogramă" a sistemului actual de executare ar putea constitui un punct de pornire pentru măsurarea succeselor sau insucceselor reformei.


3. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă conţine referinţe la o vizită a experţilor europeni de evaluare a procesului executării silite a hotărîrilor judecătoreşti în RM care a fost efectuată în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova. Potrivit notei informative, în procesul elaborării proiectului a fost analizată legislaţia următoarelor state: România, Albania, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria (state în care este instituit sistemul privat de executare).


4. Fundamentarea economico-financiară. Deşi realizarea propriu-zisă a noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare (mai degrabă, statul intenţionează să "se debaraseze" de cheltuielile de întreţinere a executorilor judecătoreşti), totuşi, o evaluare a mijloacelor materiale aflate în gestiunea Departamentului de executare, care urmează a fi transmise cu titlu gratuit birourilor executorilor judecătoreşti, ar fi necesară. La fel ar fi fost util, să fie specificate şi mijloacele financiare pe care le suporta statul anual pentru întreţinerea Departamentului de executare şi care pot fi beneficiile estimative ale implementării noului sistem.

Considerăm nota informativă la capitolul fundamentării financiar-economice drept parţială şi insuficientă.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


5. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


6. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


7. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Implementarea proiectului presupune o revizuire substanţială a cadrului legislativ naţional. Va fi necesară, în primul rînd, modificarea Codului de executare a Republicii Moldova, în partea care reglementează cadrul instituţional de executare a deciziilor judecătoreşti. De asemenea, în situaţia în care va fi adoptată actuala redacţie al art. 20, alin.(2), va fi necesară completarea art.38-11 din Legea instituţiilor financiare cu o dispoziţie potrivit căreia mijloacele de pe conturile de depozit special şi cele de pe conturile pentru achitarea spezelor de executare şi a taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc vor fi achitate prioritar onorării altor clase de creanţe. Totodată, în scopul eficientizării dispoziţiilor art.33 din proiect ar fi oportună stabilirea unor sancţiuni în Codul contravenţional pentru debitor şi terţi pentru neprezentarea informaţiilor solicitate.


8. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Prin adoptarea proiectului, competenţa privind controlul activităţii executorilor judecătoreşti va fi transferată de la Ministerul Justiţiei Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti (organizaţie profesională cu personalitate juridica, formată din toţi executorii judecătoreşti). În acelaşi timp, Ministerul Justiţiei a păstrat unele competenţe cît priveşte: eliberarea licenţei, suspendarea şi încetarea activităţii executorului judecătoresc; răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc.


10. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.4 alin.2

(2) Orice imixtiune în activitatea de executare a documentelor executorii este inadmisibilă şi atrage răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.

Simpla trimitere la legislaţia în vigoare constituie o normă de trimitere şi este de natură să genereze pe viitor acte de corupţie.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem următoarea redacţie "(2) Orice imixtiune în activitatea de executare a documentelor executorii este inadmisibilă şi atrage răspunderea penală sau contravenţională, după caz." Totodată, este necesar ca componenţele respective de contravenţii sau infracţiuni să se regăsească în Codul contravenţional şi Codul penal, în caz contrar, această normă va avea un caracter declarativ şi nu va fi clar ce cteagorie de răspundere se va aplica persoanelor culpabile.

2

Art.7 lit.d)

d) să solicite şi să primească pe suport de hîrtie şi în regim on-line orice informaţie care permite identificarea debitorului şi a patrimoniului său de la Inspectoratul Fiscal de Stat, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Comisia Naţională a Pieţii Financiare, Serviciul Vamal, Serviciul Grăniceri..., şi de la alte organe deţinătoare de registre de stat".

Enumerarea tuturor eventualelor organe de la care executorii judecătoreşti pot să solicite informaţii este inoportună, deoarece ori de cîte ori denumirea acestora va fi modificată sau dacă vor apărea noi instituţii de la care executorii judecătoreşti vor avea nevoie să solicite informaţii, va trebui modificată şi Legea cu privire la organizarea activităţii de executare silită. În acest caz ar fi oportună utilizarea unor termeni generici, cum ar fi de exemplu noţiunea "organe şi instituţii, deţinătoare de registre de stat"

Alte riscuri
Normă care este de natură a genera inflaţie legislativă

Utilizarea unui termen generic, cum ar fi, de exemplu: "organe şi instituţii, deţinătoare de registre de stat"

3

Art.7 lit.j)

j) să acorde asistenţă reclamantului şi creditorului, explicînd consecinţele juridice ale actelor de procedură;

Redacţia acestei norme creează impresia că executorii ar acorda asistenţă juridică, similară celei acordate de avocaţi.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Recomandăm următoarea redacţie "j) să explice reclamantului şi creditorului consecinţele juridice ale actelor de procedură;"

4

Art.7, lit.k)

k) să medieze, în condiţiile legii;

Redacţia acestei norme nu este clară. Ce mediază executorul judecătoresc (executarea propriu-zisă, forma executării, etc)? Care sînt limitele aceste medieri, din moment ce există o hotărîre judecătorească, care trebuie executată. Se pare că "medierea" aşa cum este tratată în prezenta normă este în contradicţie cu Legea cu privire la mediere, care în art.4 stabileşte participanţii la procesul de mediere: părţile şi mediatorul. Părţi pot fi: persoanele fizice, persoanele juridice, autorităţile publice. Prin urmare, autorităţile publice nu pot fi mediator. Or, potrivit alin.1 din art.3 al Proiectului, în exercitarea atribuţiilor sale executorul judecătoresc este privit ca exponent al puterii de stat.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

În scopul eliminării unor eventuale confuziuni, ar fi oportună fie excluderea acestei norme, fie revizuirea conceptuală a acesteia.

5

Art.7, lit.o)

o) să efectueze transmiterea copiilor de pe actele din procedura de executare către terţii neimplicaţi în procedura de executare doar în condiţiile legii şi în urma unei solicitări scrise;

Simpla trimitere la condiţiile legii constituie o normă de trimitere şi este de natură să genereze pe viitor acte de corupţie.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Indicarea în corpul normei a condiţiilor în care executorii judecătoreşti pot să transmită terţilor copiile de pe acte din procedura de executare.

6

Art.7 lit.p)

p) să respingă, în condiţiile legii, un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa şi care îi pune în pericol grav viaţa şi sănătatea;

Această normă preia conceptul legitimei apărări, reglementat prin art.36, alin.2 Cod penal. În această redacţie, ea pare a fi inutilă, deoarece este evident că oricine poate respinge un atac direct...etc. Poate ar fi mai oportună examinarea posibilităţii apelării executorilor judecătoreşti la serviciile de menţinere a ordinii publice şi serviciile de pază şi securitate.

Alte riscuri
Normă inutilă

Excluderea acestei norme.

7

Art.7, li.r)

r) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Acest proiect, în cazul adoptării, va deveni legea cadru pentru executorii judecătoreşti şi ar fi oportun ca anume în această lege să fie incluse exhaustiv drepturile executorilor judecătoreşti, iar dacă aceasta este imposibil, indicarea concretă a normei şi actului legislativ în care sînt reglementate alte drepturi ale executorilor judecătoreşti.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea lit.r) sau indicarea concretă a normei şi actului legislativ în care sînt reglementate alte drepturi ale executorilor judecătoreşti.

8

Art.8 lit.j)

j) să accepte toate cererile de punere în executare a documentelor executorii, pentru care este competent teritorial, conform prevederilor legii;

Această normă nu oferă claritate privind competenţa executorilor judecătoreşti. Un executor judecătoresc care este suprasolicitat, va trebui să accepte o nouă cerere, chiar dacă colegii săi sînt mai puţin solicitaţi? Cum va fi soluţionată problema executării hotărîrilor judecătoreşti de încasare a pensiei alimentare, care, de obicei, presupun un efort sporit din partea executorilor judecătoreşti şi, avînd în vedere mărimea pensiilor alimentare în RM, un onorariu mai degrabă simbolic sau aproape inexistent pentru executorii judecătoreşti. Totodată, prevederile din art.8 lit.j) sînt similare ca sens cu prevederile alin.(4) din art.9.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept

Proiectul trebuie să stabilească foarte clar atît regula (potrivit căreia executorii judecătoreşti sînt obligaţi să accepte toate cererile pentru care sînt competenţi teritorial), cît şi excepţiile (situaţiile în care executorul judecătoresc poate refuza primirea cererii). Totodată, la definitivarea acestei norme urmează să se ţină cont şi de realităţile din RM.

9

Art.8, lit.l)

l) să exercite alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Acest proiect, în cazul adoptării, va deveni legea cadru pentru executorii judecătoreşti şi ar fi oportun ca anume în această lege să fie incluse exhaustiv obligaţiile executorilor judecătoreşti, iar dacă aceasta este imposibil, indicarea concretă a normei şi actului legislativ în care sînt reglementate alte obligaţii ale executorilor judecătoreşti.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea lit.l) sau indicarea concretă a normei şi actului legislativ în care sînt reglementate alte obligaţii ale executorilor judecătoreşti.

10

Art.9, alin.4

(4) Executorul judecătoresc nu poate refuza primirea documentelor executorii date prin lege în competenţa sa, decît în condiţiile prevăzute de lege,

A se vedea obiecţiile de la art.8 lit.j)

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

A se vedea recomandarea de la lit. j) art. 8

11

Art.10

Articolul 10. Concursul de admitere (1) Persona care doreşte să devină executor judecătoresc urmează să susţină concursul în faţa Comisiei de licenţiere. ....

Nu este clar în ce constă susţinerea concursului în faţa Comisie de licenţiere? Este vorba de un concurs al cererilor, a taxelor achitate la contul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, etc? Care sînt criteriile de promovare a concursului? Presupunem că, totuşi, este vorba de examen. În acest caz, urmează a fi utilizat termenul respectiv, astfel încît să nu fie create confuzii.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Utilizarea termenului adecvat.

12

Art.11

Comisia de licenţiere se formează prin ordinul ministrului justiţiei pe un termen de patru ani şi este compusă din 9 membri, incluzînd reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, ai Ministerului Justiţiei precum şi lectori universitari în materie de drept.

Norma nu stabileşte numărul efectiv al reprezentanţilor Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, ai Ministerului Justiţiei şi a lectorilor universitari în Comisia de licenţiere.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia de interes public

Stabilirea numărului efectiv de reprezentanţi separat pentru Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Ministerul Justiţiei şi lectorii universitari în Comisia de licenţiere.

13

Art.12, alin.1

(1) În calitate de executor judecătoresc se admit persoanele care au promovat concursul şi sunt propuse de Comisia de licenţiere, ţinîndu-se cont de opţiunea teritorială solicitată.

Criteriile de admitere în profesia de executor judecătoresc (promovarea concursului şi opţiunea teritorială solicitată), stipulate în prezenta normă nu sînt suficiente. Astfel, ce se întîmplă, dacă rezultatele "concursului" sînt aceleaşi pentru mai mulţi candidaţi, care au optat pentru aceiaşi circumscripţie judecătorească, iar numărul executorilor judecătoreşti, stabilit de Ministerul Justiţiei pentru circumscripţia respectivă este mai mic? În această ipoteză, dacă admitem că termenul de "concurs" înseamnă examen, o soluţie ar fi introducerea termenului "în ordinea mediei descrescînde".

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Introducerea unor criterii suplimentare de admitere în profesia de executor judecătoresc şi descrierea mai detaliată a procedurilor aplicate în procesul de admitere în profesie a executorilor.

14

Art.12, alin.2 lit.a)

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.6;

Condiţiile sînt stipulate în art.5 al proiectului. Articolul 6 se referă la incompatibilităţi şi restricţii în activitate.

Alte riscuri
Greşeală mecanică

Substituirea cifrei "6" cu "5"

15

Art.13, alin.1

(1) Licenţa pentru activitatea de executor judecătoresc se eliberează de către ministrul justiţiei pe un termen nelimitat la cererea persoanei care a susţinut cu succes concursul, conform hotărîrii Comisiei de licenţiere.

A se vedea obiecţiile expuse la art.10 al proiectului.

16

Art.15, alin.4

(4) În cazul în care executorul judecătoresc este radiat din registru, el este obligat să întoarcă părţii interesate documentele şi taxele plătite pentru acţiunile de procedură pe care nu le-a întreprins.

Din moment ce această normă nu stabileşte nici o sancţiune pentru nerespectare, probabilitatea că va fi respectată scade. Totodată, norma în cauză este în contradicţie cu art.27 din proiect, care prevede că documentele pentru toate procedurile de executare vor fi depuse la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

Coruptibilitate
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Corelarea dispoziţiilor alin.(4) din art.15 cu art.27 şi stabilirea consecinţelor pentru nerespectarea acestei norme.

17

Art.16, alin.2,3

(2) Persoana care doreşte să devină executor judecătoresc va susţine un concurs pentru admiterea în calitate de executor stagiar, organizat de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

A se vedea obiecţiile de la art.10 al proiectului.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Utilizarea termenului adecvat.

18

Art.20, alin.1 lit.c)

c) cont pentru achitarea onorariilor.

Probabil este vorba de incasarea onorariilor.

Alte riscuri
Greşeală mecanică

Substituirea cuvîntului "achitarea" cu "incasarea".

19

Art.20 alin.2

(2) ..... În caz de lichidare silită a instituţiei financiare unde îşi are deschis contul executorul judecătoresc, mijloacele financiare de pe conturile indicate vor fi achitate prioritar onorării altor clase de creanţe.

Această normă este echitabilă, dar în neconcordanţă cu art.38-11 al Legii instituţiilor financiare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Completarea art.38-11 din Legea instituţiilor financiare cu o dispoziţie potrivit căreia mijloacele de pe conturile de depozit special şi cele de pe conturile pentru achitarea spezelor de executare şi a taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc vor fi achitate prioritar onorării altor clase de creanţe.

20

Art.24 alin.2

(2) Executorii judecătoreşti acumulează, ţin evidenţa, utilizează, păstrează şi predau arhiva activităţii de executare în condiţiile prevăzute de legislaţie.

Sensul acestei norme este similar prevederilor alin.(3) din art.24.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea alin.(2) din art.24.

21

Art.26, alin.1 lit.d)

d) condamnării de către instanţa de judecată printr-o hotărîre definitivă pentru săvîrşirea unei infracţiuni;

Condiţia săvîrşirii unei infracţiuni (în sensul larg al cuvîntului) pentru încetarea activităţii executorului judecătoresc poate constitui o măsură neproporţională în raport cu fapta comisă (de exemplu, lipsirea de viaţă din imprudenţă (accident rutier)).Această condiţie trebuie completată cu criterii suplimentare, cum ar fi: comiterea intenţionată a infracţiunii sau în cazul aplicării pedepsei cu închisoarea sau dacă instanţa a pronunţat o hotărîre prin care persoana a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Introducerea unor criterii suplimentare pentru această condiţie

22

Art.27

În caz de suspendare sau încetare a activităţii executorului judecătoresc, sigiliul, legitimaţia precum şi documentele pentru toate procedurile de executare vor fi depuse de către executorul judecătoresc în termen de 10 zile la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti ....

A se vedea obiecţiile expuse la art.15 alin.4

Coruptibilitate
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect

23

Art.29 alin.4

(4) Membrii Colegiului disciplinar sînt obligaţi să păstreze secretul profesional şi să nu divulge informaţia aflată în cursul procedurilor disciplinare intentate executorilor judecătoreşti.

Probabil este vorba de respectarea secretului dezbaterilor şi nu a celui profesional.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Alte riscuri
Greşeală mecanică

Substituirea cuvîntului "profesional" cu cuvîntul "dezbaterilor"

24

Art.30 alin.1 lit.c)

c) amendă în mărime de la 30 la 300 unităţi convenţionale. Neachitarea amenzii în termen de 30 de zile, atrage suspendarea de drept a activităţii executorului judecătoresc pînă la achitarea acesteia.

Nu este clar în contul cărei instituţii va fi vărsată amenda - Ministerului Justiţiei sau Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti? Avînd în vedere dispoziţiile art.42 lit.b) se pare că totuşi beneficiar al amenzii va fi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Clarificarea situaţiei privind contul cărei instituţii va fi beneficiar al amenzii.

25

Art.31

Acţiunile executorului judecătoresc încep la cererea solicitantului acestora, dacă legea nu prevede altfel.

Avînd în vedere că prezentul proiect va constitui Legea-cadru care va reglementa activitatea executorilor judecătoreşti, această normă trebuie să stabilească exhaustiv excepţiile.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Stabilirea exhaustivă a tuturor ipotezelor în care încep acţiunile executorului judecătoresc.

26

Art.33

(1) Debitorul este obligat să permită executorului judecătoresc să efectueze toate actele necesare privind executarea silită, prevăzute de lege.

Această normă va fi ineficientă, dacă nerespectarea obligaţiilor stabilite nu va fi însoţită şi de sancţiuni pentru debitor şi terţi.

Coruptibilitate
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect

Stabilirea unor sancţiuni în Codul contravenţional pentru debitor şi terţi (art.318 şi 319 din Codul contravenţional, aparent, nu acoperă aceste ipoteze).

27

Art.34 alin.1

(1) Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor Ministerul Afacerilor Interne (....), sunt obligate în termen de cel mult o lună de la data solicitării de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti să încheie contractele de furnizare on-line a informaţiilor relevante pentru identificarea debitorului şi a patrimoniului său.

Această normă pare a fi mai degrabă una tranzitorie.

Coruptibilitate
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Plasarea normei în cadrul Capitolului X Dispoziţii finale şi tranzitorii a proiectului.

28

Art.34 alin.2

(2) Instituţiile financiar-bancare sînt obligate să furnizeze informaţia solicitată de executorul judecătoresc, precum şi să permită executorului judecătoresc verificarea rulajului sumelor în conturile debitorului, cu eliberarea imediată şi necondiţionată a extrasului din contul bancar.

Avînd în vedere că prin această normă se aduce atingere secretului bancar (este posibil abuzul din partea executorilor judecătoreşti), este necesară stabilirea unor condiţii clare privind: prezentarea de către executorul judecătoresc a unui demers cu anexarea documentelor justificative; situaţiile în care executorii judecătoreşti vor avea acces la rulajul sumelor în conturile debitorului (avînd acces la rulajul sumelor debitorului, executorul judecătoresc, implicit, va avea acces parţial şi la informaţii despre conturile terţilor persoane cu care a contractat debitorul).

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Stabilirea unor condiţii clare privind condiţiile în care executorul judecătoresc are acces la informaţia din conturile debitorului.

29

Art.35 alin.1

(1) Spezele procedurii de executare şi taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc sunt achitate în avans, în temeiul borderoului întocmit de executorul judecătoresc, de către creditor sau persoana care solicită efectuarea acţiunilor respective, în condiţiile legii.

Nu este clar efectuarea acţiunilor trebuie să fie în condiţiile legii sau spezele procedurii şi taxele sînt achitate în avans în condiţiile legii.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea cuvintelor "în condiţiile legii".

30

Art.35 alin.3

(3) Mărimea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc sunt stabilite de Guvern.

Avînd în vedere că doar executorii judecătoreşti sînt în măsură să determine care sînt eventualele cheltuieli pentru executarea unei hotărîri judecătoreşti (în dependenţă de hotărîre şi efortul depus), mărimea taxelor ar trebui să fie cel puţin consultată sau coordonată cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii extensive de reglementare

Completarea alin.3 cu următoarele cuvinte "la propunerea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti".

31

Art.36 alin.1

Onorariul executorului judecătoresc se achită în cazul stingerii totale sau parţiale a obligaţiei stabilite în documentul executoriu. Mărimea onorariului executorului judecătoresc se stabileşte de Guvern.

Idem

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii extensive de reglementare

Idem

32

Art.37 alin.3 lit.f)

f) exercitării altor atribuţii prevăzute de lege şi statut.

Acest proiect, în cazul adoptării, va deveni legea cadru pentru executorii judecătoreşti şi ar fi oportun ca anume în această lege să fie incluse exhaustiv toate atribuţiile Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Indicarea exhaustivă a tuturor atribuţiilor Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

33

Art.38, alin.4 lit.k)

k) alte atribuţii stabilite de legislaţie şi Statut.

A se vedea obiecţia formulată la art.37 alin.3 lit.f)

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se vedea recomandarea formulată la art.37 alin.3 lit.f)

34

Art.39 alin.3 lit.h)

h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi Statut.

A se vedea obiecţia formulată la art.37 alin.3 lit.f)

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se vedea recomandarea formulată la art.37 alin.3 lit.f)

35

Art.40 alin.2 lit.g)

g) exercită alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi Statut.

A se vedea obiecţia formulată la art.37 alin.3 lit.f)

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se vedea recomandarea formulată la art.37 alin.3 lit.f)

36

Art.40, alin.4

Preşedintele şi vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti pot activa în calitate de executori judecătoreşti, nefiindu-le aplicabile prevederile art. 9 alin. (4) din prezenta lege.

Se pare că această trimitere este greşită. Probabil este vorba de incompatibilităţi.

Alte riscuri
Greşeală mecanică

Verificarea trimiterii.

37

Art.43, alin.1-3

(1) Vechimea în muncă în cadrul Departamentul de executare în calitate de director, vicedirector, colaborator şi şef al direcţiei de executare a documentelor civile şi administrative, serviciului juridic, şef (şef adjunct) al oficiului de executare, colaborator al secţiei civile a oficiului de executare, va fi echivalată, pentru persoanele aflate în funcţiile respective la data publicării prezentei legi, cu stagiul prevăzut la art.5 lit.d).

Din conţinutul normelor respective, deducem că actualii executori judecătoreşti, precum şi colaboratorii Departamentului de executare urmează să promoveze "concursul" în faţa Comisiei provizorii de licenţiere. Nu este clar motivul promovării unei astfel de soluţii. Odată ce statul a încredinţat această profesie unor persoane pentru a fi exercitată din "numele statului", care este motivul să nu încredinţeze exercitarea profesiei de către executorii judecătoreşti pe cont propriu? Poate ar fi mai oportună, adoptarea soluţiei potrivit căreia actualii executori judecătoreşti, precum şi colaboratorii Departamentului de executare să obţină automat licenţa. Bineînţeles, că o astfel de soluţie trebuie însoţită de anumite condiţii pentru actualii colaboratori ai sistemului de executare, cum ar fi, de exemplu: absenţa sancţiunilor disciplinare, inexistenţa procedurilor de executare tergiversate neîntemeiat, etc.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Examinarea posibilităţii obţinerii în mod automat a licenţei de către actualii executori judecătoreşti şi colaboratori ai Departamentului de executare.

Concluzii

În concluzie, proiectul poate fi adoptat cu luarea în consideraţie a obiecţiilor expuse în prezentul raport. Înţelegînd că adoptarea proiectului va marca trecerea la un sistem privat de executare a hotărîrilor judecătoreşti, care, în opinia autorilor, va favoriza şi motiva executorii judecătoreşti prin posibilitatea de a obţine un venit meritat, reieşind din efortul depus şi munca înfăptuită, totuşi:

-urmează a fi examinată posibilitatea obţinerii în mod automat a licenţei de executor judecătoresc de către actualii executori judecătoreşti şi colaboratori ai Departamentului de executare;

-este oportună elaborarea propunerilor de racordare a Codului de executare, Legii instituţiilor financiare şi a Codului contravenţional la proiectul Legii privind organizarea activităţii de executare silită;

-este oportună efectuarea unei evaluări a stării de fapt (cu indicarea datelor statistice şi a cheltuielilor) din sistemul de executare public din RM la data transformării acestuia, pentru a urmări în dinamică progresele sau eventualele regrese ale noului sistem de executare silită.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei