Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

30 Septembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Codul vamal – art.1, 20, 30, s.a.: s.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 279.2009 din 17 Februarie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Codul vamal – art.1, 20, 30, s.a.: s.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul Vamal, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Proiectul Legii a fost plasat pe site-ul Serviciului vamal. Considerăm că în acest fel a fost respectată transparenţa decizională.


4. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative la proiectul Legii, scopul acestuia constituie:
1.Crearea premiselor pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, precum şi la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, încheiată la Geneva la 21 octombrie 1982.
2.Armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile relevante ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
3.Facilitarea comerţului prin instituirea declarării electronice şi excluderea taxelor pentru autorizaţiile eliberate de organele vamale.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o justificare suficientă a promovării proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă include referinţe cu privire la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare. Totodată, nota informativă conţine informaţii privind veniturile care nu vor fi realizate de buget, în urma implementării proiectului.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Deşi adoptarea proiectului va genera efecte şi faţă de activitatea de întreprinzător, analiza impactului de reglementare nu a fost efectuată.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Prin proiect Serviciului vamal i-au fost atribuite un şir de competenţe de reglementare, care în opinia noastră sînt excesive. Cumularea de către un singur organ a competenţei de elaborare a actelor normative, implementare a lor şi sancţionare pentru nerespectarea acestora este de natură să genereze abuzuri din partea colaboratorilor acestui organ. Din acest motiv atribuirea competenţei de reglementare trebuie făcută cu mare atenţie.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articolul II p.3 alin.2

alineatul (5) se completează cu următoarea propoziţie: „Condiţiile şi procedura transferării succesive a regimurilor cu impact economic se stabilesc de către Serviciul Vamal.”

Prin această normă Serviciul vamal este investit cu atribuţii extensive de reglementare, care generează cumularea competenţelor de elaborare a actelor, controlul aplicării lor şi (avînd în vedere competenţele Serviciului vamal) sancţionarea nerespectării lor.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

Excluderea propoziţiei „Condiţiile şi procedura transferării succesive a regimurilor cu impact economic se stabilesc de către Serviciul Vamal.” Stabilirea condiţiilor transferării succesive a regimurilor cu impact economic în cuprinsul Codului vamal, iar a procedurii transferării fie în Codul vamal, fie reglementarea acesteia printr-o Hotărîre de Guvern.

2

Art.II, p.5

La articolului 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate asigura respectarea condiţiilor regimului vamal, organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit, cu condiţia respectării unor cerinţe stabilite de Serviciul Vamal. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.”

Prin această normă Serviciul vamal este investit cu atribuţii extensive de reglementare. Or, executivul are sarcina de a adopta acte normative întru executarea legii, dar nu de completare a ei. Din acest motiv redacţia actuală a art.43 alineatul (2) (care stabileşte condiţiile respective) este mai oportună.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

Excluderea p.5 din art.II al proiectului

3

Art.II, p.6

Articolul 44 va avea următorul cuprins: „Articolul 44. Autorizarea plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit

(1) Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizarea organului vamal şi cu respectarea prevederilor art.43, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.

(2) Titularul regimului este obligat să constituie o garanţie financiară pentru asigurarea plăţii obligaţiei vamale sau a altor taxe care pot să apară, sau să constituie alte tipuri de garantare a operaţiunilor de tranzit stabilite de către Serviciul Vamal.

Trimiterea generală la cazurile prevăzute de legislaţie nu satisface interesul celor cărora li se adresează actul normativ de a avea o lege clară şi precisă. În acelaşi timp, trimiterea la cazurile prevăzute de legislaţie oferă posibilitatea interpretării abuzive a legii de către organele vamale.

La fel, atribuirea competenţei Serviciului vamal de a stabili constituirea altor tipuri de garantare a operaţiunilor de tranzit (pe lîngă cele prevăzute de Codul vamal) este de natură a genera abuzuri din partea reprezentanţilor acestui organ.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Excluderea cuvintelor "cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie " şi "sau să constituie alte tipuri de garantare a operaţiunilor de tranzit stabilite de către Serviciul Vamal".

4

Art.II, p.7

„(1) Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de executarea prevederilor operaţiunilor tranzitului de mărfuri. El răspunde pentru:

a) prezentarea în vamă a mărfurilor intacte la organul vamal de destinaţie în termenul prevăzut şi cu respectarea întocmai a măsurilor de identificare, aprobate de către Serviciul Vamal;

b) respectarea dispoziţiilor referitoare la regimul de tranzit.”

Stabilirea măsurilor de identificare, iar apoi verificarea respectării acestora şi, eventual, sancţionarea pentru încălcarea regulilor de tranzit de către unul şi acelaşi organ este de natură a genera abuzuri din partea acestuia.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

Măsurile de identificare urmează a fi aprobate prin Hotărîre de Guvern.

5

Art.II, p.8

Se introduce un articol nou, 481, cu următorul cuprins:

„Articolul 481. Utilizarea declaraţiei de tranzit în format electronic

(1) Formatul electronic al declaraţiilor de tranzit este constituit din schimburile de mesaje electronice transmise între birourile vamale implicate într-o operaţiune de tranzit (biroul de plecare şi de destinaţie).

(2) Declaraţia de tranzit în format electronic se completează de către declarant şi se transmite electronic biroului vamal de plecare.

(3) Orice operaţiune de tranzit se identifică printr-un număr unic de înregistrare atribuit de sistemul informaţional.

(4) Modul şi procedura de utilizare a declaraţiei de tranzit în format electronic sînt stabilite de Serviciul Vamal.

Oferirea competenţei de a stabili modul şi procedura de utilizare a declaraţiei de tranzit în format electronic de către Serviciul vamal este de natură a genera abuzuri din partea organului respectiv. Este evident că, în astfel de situaţii, orice instituţie publică va tinde să-şi stabilească "reguli de joc" convenabile, care de cele mai dese ori nu corespund intereselor celor cărora se adresează actul normativ.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Modul şi procedura de utilizare a declaraţiei de tranzit în format electronic urmează a fi aprobate prin Hotărîre de Guvern.

Concluzii

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vama, Codul vamal) poate fi adoptat cu obiecţiile expuse mai sus. În acelaşi timp, considerăm oportună revizuirea Codului vamal în sensul inserării contravenţiilor reglementate prin Codul vamal în Codul contravenţional.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei