Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

15 Septembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la functionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova - art.5; Legea cu privire la distinctiile de stat ale Republicii Moldova – art.16, 174, 179, 18; s.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3572.2008 din 25 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la functionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova - art.5; Legea cu privire la distinctiile de stat ale Republicii Moldova – art.16, 174, 179, 18; s.a.)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul de Informaţii şi Securitate, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Din nota informativă lipsesc informaţii despre respectarea etapelor transparenţei (art.8 din Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional), care ar presupune:
- informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
- punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
- consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
- examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
- informarea publicului referitor la deciziile adoptate.
Totuşi, proiectul este publicat pe pagina web a Parlamentului şi societatea civilă a avut posibilitate să se expună asupra lui, să ceară iniţierea dezbaterilor etc.


4. Scopul promovării proiectului Conform Notei Informative, proiectul a fost elaborat în scopul armonizării cadrului juridic în domeniul asigurării securităţii naţionale cu prevederile legislaţiei în vigoare, în legătură cu demilitarizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate şi intrarea în vigoare a Legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul a fost publicat pe pagina web la 16.01.2009.


7. Suficienţa argumentării. Argumentarea poate fi considerată suficientă.
În acelaşi timp, deşi se enunţă demilitarizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, nu este pe deplin clară diferenţa dintre serviciul "militar" al angajaţilor SIS şi cel "special" al ofiţerilor de informaţii şi securitate şi colaboratorilor, în condiţiile cînd se păstrează aceleaşi facilităţi şi obligaţii stabilite de diverse acte legislative.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Lipsesc informaţii despre compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi nu se cunoaşte despre efectuarea expertizei obligatorii în domeniu.


9. Fundamentarea economico-financiară. În Nota Informativă la proiect se menţionează posibilitatea acoperirii unor cheltuieli din contul economiilor pe un anumit an, care deja a expirat.
Implementarea prevederilor referitoare la salarizare va necesita cheltuieli bugetare suplimentare, a căror acoperire nu este prevăzută.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Sînt promovate interese şi beneficii ale angajaţilor Serviciului de Informaţii şi Securitate, a familiilor acestora.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei, printre scopurile acestuia fiind şi asigurarea concordanţei legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul abordează tangenţial reglementarea activităţii autorităţilor publice, sub aspectul accesului la informaţii şi activităţii angajaţilor unei autorităţi administrative centrale - Serviciul de Informaţii şi Securitate.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Mai multe articole, din diverse legi.

În text se utilizează noţiunea "special", "speciale" (cu referire la serviciu, operaţiuni, grade)

Noţiunea "special" nu este definită Astfel, şi angajaţii altor organe decît SIS deţin grade speciale, pot fi atraşi la operaţiuni speciale şi se pot produce confuzii între drepturile şi statutele acestora.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Definirea noţiunii "special".

2

Art.IV

Art.IV, pct.1, referitor la textul preambulului Legii nr.1544/1993. Se menţionează generic "organele securităţii statului" şi distinct organe care, conform art.13 al Legii nr.619/1995 privind organele securităţii statului, fac parte din sistemul respectiv: Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.

Se dublează prevederile.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Redactarea textului.

3

Art.VI

Art.VI pct.3, referitor la modificarea art.8 alin.(2) din Legea securităţii statului. Textul "...interesul public de a cunoaşte informaţia depăşeşte atingerea pe care ar putea să o aducă dezvăluirea informaţiei”

Nu este clară procedura determinării depăşirii atingerii respective, autoritatea care apreciază şi modalităţile concrete ale aprecierii etc.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea textului, completarea acestuia cu proceduri care ar stabili aprecierile respective.

4

Art.XI

Art.XI pct.4.

În scopul decriminalizării Codului penal, prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008 art.350 a fost exclus. Însăşi formularea "atentarea la viaţa... ce a cauzat o vătămare uşoară sau medie" este expusă impropriu.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Excluderea pct.4 din art.XI.

5

Art.XIX

Textul art.14 all Legii nr.753/1999, propus în redacţie nouă.

În text se operează cu cîteva noţiuni vizînd personalul SIS: - ofiţeri de informaţii şi securitate; - salariaţi civili; - colaboratori; - funcţionari publici. Este necesară unificarea termenilor utilizaţi.

La art.14 alin.(4) se menţionează "criterii de securitate", însă acestea nu sînt definite, nici pot fi determinate clar nici din cuprinsul Legii Nr.170/19.07.2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.

La art.14 alin.(5) se impune restricţia deţinerii cetăţeniei pentru "colaboratorii" SIS şi nu este clar dacă aceasta se extinde asupra salariaţilor civili, a funcţionarilor publici, eventual, a unor persoane care lucrează sub acoperire în alte state etc.

La art.14 alin.(7) se utilizează sintagma "cu excepţia cazurilor prevăzute de lege", fără a fi concretizate aceste cazuri. La art.14 alin.(10) se utilizează sintagma "cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie", fără a fi concretizate aceste cazuri.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Definirea noţiunilor.
Calrificarea interdicţiei deţinerii multiplei cetăţenii pentru salariaţii civili (colaboratori, funcţionari publici).
Determinarea "criterilor de securitate".
Concretizarea excepţiilor.

Concluzii

Cu luarea în consideraţie a obiecţiilor forumlate în prezentul raport, adoptarea proiectului este oportună, pentru a aduce legislaţia în concordanţă cu noile reglementări în domeniu.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei