Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

30 Septembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului

(înregistrat în Parlament cu numărul 174.2009 din 30 Ianuarie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform Notei Informative la proiect scopul promovării proiectului expertizat este de a exclude din lista unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului a unui lot de teren cu o suprafata de 4,65 ha şi transmiterea acestuia întreprinderii SRL "SAURON".
Potrivit autorului (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare) oportunitatea proiectului rezidă în faptul că în anul 2004 construcţiile Întreprinderii Agricole de Stat „Vivaflora” au fost procurate de S.R.L. „SAURON” , conform contractului de vînzare-cumpărare nr.1207 din 13.08.2004, înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău cu numărul de înregistrare 010051800403 din 13.08.2004. Terenul aferent acestor construcţii cu suprafaţa de 4,65 ha (incluzînd- sere, depozite, bloc administrativ, 1-substaţie, 2 puncte de trecere) au rămas proprietate publică a statului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare vagă şi confuză. În mare parte, nota informativă conţine informaţii despre activitatea economică a societăţii comerciale SRL "SAURON", dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel, considerăm că se încalcă dispoziţiile articolului 22 din Legea privind actele legislative, 780/2001.

În motivarea juridică a modificărilor propuse, autorul face referire la art. 3 alin. (3) al Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, potrivit căruia terenurile pe care sunt amplasate construcţii (bunuri imobile) se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobile.
Considerăm că refrirea autorului la prevederile art. 3 alin. (3) al Legii nr. 1308/1997 este eronată, deoarece articolul 3 are la bază principiul dreptului civil "Bunul accesoriu urmează situaţia juridică a bunului principal". Astfel, dacă proprietarul unui teren doreşte să-şi vîndă terenul, iar pe acesta sunt amplaste bunuri imobile, atunci el va vinde atît terenul, cît şi bunurile imobile amplasate pe acest teren, dacă părţile contractante nu stabilesc altfel. În acest caz, preţul de vînzare a terenului va include atît preţul terenului cît şi preţul bunurilor imobile.
În speţă, la data de 13.08.2009 Întreprinderea Agricolă de Stat "Vivaflora" a avut intenţia şi a vîndut prin contractul de vînzare-cumpărare nr. 1207 doar bunurile imobile (construcţii neutilizate în procesul tehnologic) păstrînd dreptul statului de proprietate asupra terenului. Preţul de vînzare a bunurilor imobile nu a inclus şi preţul terenului pe care sunt amplasate construcţiile vîndute.

În acest context menţionăm că autorul doreşte excluderea terenului cu suprafata de 4,65 ha şi comercializarea acestuia întreprinderii SRL "SAURON", însă în proiectul actului legislativ procedura şi eventualitatea unei comercializări ulterioare nu este reglementată. Lipseşte poziţia Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului privind excluderea terenului din proprietatea statului şi comercializarea ulterioară a acestuia, fapt care nu poate fi explicat, deoarece potrivit art. 4 din Legea nr. 1308/1997 vînzarea terenurilor din proprietatea statului se efectuează de către Agenţia Proprietăţii Publice.

Din cele menţionate mai sus, putem concluziona că indicarea în nota informativă la proiect a intenţiei de a comercializa terenurile aferente construcţiilor către proprietarul fondurilor fixe (SRL "SAURON") este doar un argument ce trebuie să determine legislativul să adopte acest proiect, însă realizarea practică este discutabilă.

Afară de aceasta, menţionăm că nota informativă a fost întocmită la un proiect al unei hotărîri de Guvern, dar nu la proiectul legii expertizate. Ţinînd cont de aceasta, vom menţiona că argumentarea proiectului legii nu este suficientă şi valabilă şi nu corespunde exigenţelor impuse de articolul 20 din Legea privind actele legislative, 780/2001.


6. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


7. Fundamentarea economico-financiară. Nu a fost efectuată fundamentarea financiar-economică, cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare sau, eventual, obţinerea unor profituri economice.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.


8. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Analiza impactului de reglementare lipseşte, fapt care nu poate fi explicat, deoarece se propune un proiect ce va modifica dreptul de proprietate al statului. Astfel analiza de impact al acestuia asupra asigurării respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului este obligatorie.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În rezultatul analizei proiectului şi notei informative la acesta, a fost depistată promovarea directă a intereselor/beneficiilor unei societăţi comerciale. Astfel, se modifică o lege în vigoare pentru a satisface interesele materiale ale unei singure întreprinderi, şi anume a întreprinderii SRL "SAURON", în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi ale statului.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul va aduce prejudicii statului. Considerăm că anume prin aprobarea modificărilor în cauză statul va fi lipsit de o proprietate cu o valoare economică ce ar putea aduce unele beneficii semnificative în cazul valorificării raţionale a acesteia.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece favorizează acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare, în special cu prevederile art. 19, 20, 22 al Legii nr. 780/2001Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei