Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

16 Septembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pomicultura - art.4, 6; Legea culturilor nucifere – art.7; s.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3466.2008 din 16 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pomicultura - art.4, 6; Legea culturilor nucifere – art.7; s.a.)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform notei informative la proiect, scopul promovării proiectului expertizat este de a armoniza cadrului legislativ sectorial la cerinţele Protocolului de la Cartagena, privind siguranţa transferului, manipulării şi utilizării materialului organismelor modificate genetic, ce pot avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice în contextul riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu. Prezentele modificări şi completări sunt direcţionate spre stabilirea cerinţelor esenţiale de inofensivitate şi calitate, protecţiei consumatorilor de practici incorecte, precum şi sporirii responsabilităţii producătorilor, organelor de supraveghere şi control abilitate în această activitate.
Astfel autorul mizează că prin modificările şi completările propuse se va atinge scopul principal – redresarea şi ameliorarea situaţiei în ramura producerii, comercializării şi utilizării materialului agricol autohton, precum şi al organizării comune a pieţei în domeniul respectiv.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar acestea nu sunt suficiente. Astfel, nota informativa nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel, considerăm că se încalcă dispoziţiile articolului 22 din Legea privind actele legislative, 780/2001.


6. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativa la proiectul de act normativ expertizat face referire la Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea a Convenţiei privind Diversitatea Biologică, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, act care a fost ratificat de Republica Moldova la 11 octombrie 2002.


7. Fundamentarea economico-financiară. Nu a fost realizată fundamentarea financiar-economică, deşi implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.


8. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul de lege nu a fost supus analizei impactului de reglementare, aşa cum este stabilit la art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art. 4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006. Lipsa analizei impactului de reglementare, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect ce va modifica reglementarea activităţii de întreprinzător, prin urmare, analiza de impact al acestui proiect asupra asigurării respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului este obligatorie.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi propus în redacţia sa actuală spre adoptare în Parlament, iar elemente de coruptibilitate, care să afecteze intergritatea proiectului şi aplicarea lui ulterioară nu au fost depistate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei