Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

10 Iulie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Anexei la Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

(înregistrat în Parlament cu numărul 2093 din 24 Iunie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Anexei la Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative scopul proiectului de lege este determinată de necesitatea promovării deetatizării obiectivelor de stat şi atragerea investiţiilor private în sectorul real al economiei.

Prin operarea modificărilor propuse proiectul de lege se încadrează în conceptul Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, fără însă a ţine cont de faptul că legea de bază (adoptată doar cu un an în urmă - 4 mai 2007) a interzis expres privatizarea acestor obiective, prin includerea acestora în Lista bunurilor nepasibile de privatizare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Totuşi, în absenţa informaţiei referitoare la analiza impactului legii asupra mediului economic şi a consecinţelor privatizării unor obiective strategice care pînă în prezent erau considerate ca elemente de garantare a securităţii statului, considerăm că principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă se respectă parţial.

Nota informativă evidenţiază obiectivele care urmează a fi aprobate pentru privatizare.:

* S.A. CET Nord; CET -1 şi CET -2 Chişinău;
* Î.S. Compania Air Moldova;
* Î.S. Cafeneaua Parlamentului şi Complexul hotelier Codr

De menţionat că nota informativă nu argumentează suficient de clar necesitatea privatizării acestor întreprinderi şi nu corespunde cerinţelor Legii cu privire la actele legislative, care obligă autorii să fundamenteze şi să explice fiecare element al proiectului de lege. Aceste explicaţii trebuie să fie detaliate, clare şi accesibile.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare superficială asupra noilor elemente pe care le introduce proiectul. Nu se explică necesitatea privatizării obiectivelor considerate prioritare pentru stat.

La momentul adoptării Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice întreprinderile termo-energetice au fost considerate un factor important pentru asigurarea securităţii energetice a ţării, aceste argumente fiind considerate fundamentale, pentru a nu admite transferul complexului electro-energetic în sectorul privat. Prin urmare, nu este clar ce schimbări substanţiale au intervenit între timp în domeniul energetic, care au determinat reorientarea cardinală a poziţiei legislativului în favoarea privatizării acestor întreprinderi.

Cît priveşte Întreprinderea de Stat "Air-Moldova", trebuie să remarcăm că această întreprindere a beneficiat de un şir de investiţii importante atît din partea Parlamentului, cît şi a Guvernului. Cu titlu de exemplu poate servi rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2006 prin Legea nr.347-XVI din 23.11.2006, potrivit căreia s-a decis alocarea unei sume impunătoare de 93 milioane 100 mii de lei pentru majorarea capitalului statutar al Întreprinderii de Stat Compania Aeriana "Air-Moldova" "în scopul înnoirii parcului de avioane". Reamintim faptul, că adoptarea acestei legi a fost făcută cu mari rezerve şi obiecţii expuse pe parcursul dezbaterilor în plen. Pentru detalii poate fi consultată stenograma şedinţei respective din 17 noiembrie 2006 http://www.parlament.md/news/plenaryrecords/17.11.2006 / .

O altă situaţie poate fi atestată în cazul intenţiei de privatizare a Întreprinderii de stat de alimentaţie publică "Cafeneaua Parlamentului" şi a Întreprinderii de Stat "Complexul Hotelier "Codru"", care, de fapt, sînt unicele instituţii din dispoziţia Parlamentului pentru a asigura elementar necesităţile legislativului. Considerăm că privatizarea complexului hotelier Codru şi a cantinei Parlamentului va afecta imaginea Parlamentului şi va diminua importanţa legislativului din ţara noastră Nota informativă nu prezintă o analiză a necesităţilor Parlamentului, nu oferă careva detalii despre ulterioara cazare a deputaţilor din teritoriu, care, tradiţional, se făcea în hotelul Codru, iar delegaţiile străine venite pe la invitaţia Parlamentului la fel erau cazate în acest hotel etc.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă nu face referinţă la standardele Uniunii Europene sau, cel puţin, la o analiză comparativă a statutului deputaţilor, a modului de susţinere a activităţilor acestora şi ale aparatului funcţional. Considerăm că pînă la adoptarea deciziei de privatizare a Cantinei Parlamentului şi a hotelului Codru este necesar de a efectua o analiză a problemelor care vor fi generate de acest proiect de lege. Or, aceste necesităţi va trebui să fie compensate prin suplimente speciale oferite deputaţilor, fapt care nu a fost argumentat nici într-un mod de către autorii proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu prezintă o analiză şi o estimare a calculelor economico-financiare, fapt ce poate crea dificultăţi la determinarea oportunităţii acestor norme. Astfel, considerăm că, proiectul urmează să fie adus în concordanţă cu cerinţele stabilite la art.47, alin.(6) din Regulamentul Parlamentului şi art.20 din Legea nr.780-XV privind actele legislative conform căruia "concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include: ... lit.d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură", iar potrivit art.22 alin.(5) din aceeaşi lege pentru evaluarea proiectului de act legislativ, se efectuează expertiza financiară care are menirea de a contribui la:

* coordonarea proiectului cu legislaţia financiară în vigoare;
* evaluarea cheltuielilor financiare pentru realizarea noilor reglementări;
* semnalarea deficienţelor financiare şi prognozarea consecinţelor financiare negative ale proiectului.

Totuşi, proiectul de lege presupune nu numai cheltuieli, dar şi venituri, care vor fi încasate în rezultatul privatizării şi care urmează să fie făcute venit la bugetul de stat. Astfel, din cele relatate constatăm nerespectarea unor cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea proiectului şi o considerăm drept un risc de coruptibilitate, care periclitează viitorul proces de implementare a legii.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prin privatizarea obiectivelor menţionate în proiect autorităţile sînt lipsite de anumite beneficii care vor fi transmise sectorului privat.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din analiza textului proiectului rezultă că prevederile acestuia sînt în contradicţie cu nomele de bază ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii de stat, care proteja aceste obiecte, prin includerea acestora în Lista bunurilor nepasibile de privatizare (Anexa la Legea privind deetatizarea şi administrarea proprietăţii de stat, 121/2007). Considerăm că, prin privatizarea bunurilor vizate de proiect, poate fi afectată securitatea energetică a ţării şi într-o anumită măsură vor fi subminate interesele legislativului, or, după privatizare, aceste bunuri nu vor mai putea fi restituite. În contextul beneficiilor ce urmează a fi obţinute de cei interesaţi de pe urma realizării prezentului proiect de lege şi a prejudiciilor care pot fi cauzate, acest proiect va afecta interesul public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului Legii cu privire la modificarea Anexei la Legea nr. 121 - XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice expunem următoarele:

* Nota informativă nu este suficient de explicită şi un şir de probleme au fost lăsate fără răspuns, fapt care denotă fie lipsa de competenţă la pregătirea proiectului fie nu se doreşte punerea în evidenţă a tuturor scopurilor urmărite de acest proiect.
* Proiectul are un caracter mai mult politic şi nu ţine cont de interesele pe care urmează a le proteja Guvernul în raport cu legislativul.
* Proiectul este afectat de grave deficienţe în partea ce ţine de transparenţa procesului legislativ etc.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei