Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

13 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului de executare

(înregistrat în Parlament cu numărul 3386 din 08 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului de executare.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform Notei Informative la proiect, necesitatea elaborării acestuia este dictată de problemele cu care se confruntă sistemul penitenciar la implementarea unor prevederi din Codul de executare nr.443-XV din 24 decembrie 2004 privind imposibilitatea realizării dreptului la muncă inclusiv în afara penitenciarului a unor categorii de condamnaţi. În prezent, posibilitatea antrenării condamnaţilor la munci în afara penitenciarului este prevăzută doar pentru condamnaţii regimului comun şi resocializare ale penitenciarelor de tip deschis şi pentru condamnaţii regimului resocializare ale penitenciarelor de tip semiînchis. În vederea măririi spectrului de condamnaţi care vor beneficia de dreptul de a munci în afara penitenciarului, autorii consideră necesară modificarea legislaţiei execuţionale existente în privinţa acordării persoanelor deţinute în penitenciare de tip semiînchis regim comun, precum şi celor deţinute în penitenciar de tip închis, regim comun şi de resocializare, a posibilităţii de a munci sub pază şi supraveghere permanentă în afara penitenciarului. De asemenea, se urmăreşte reglementarea obligativităţii pazei în penitenciarele de tip semiînchis.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă permite să se înţeleagă scopul si sarcinile proiectului, dar nu prezintă o estimare financiară a acestuia, deşi proiectul de lege impune necesitatea acesteia.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă şi textul proiectului nu conţin referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul Legii nu denotă stabilirea sau promovarea unor interese contrare celor prevăzute de politica penală a statului, reflectată în actele legislative în vigoare.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul Legii nu conţine norme care ar determina în mod evident cauzarea de prejudicii, cu unele mici excepţii specificate în tabelul de la p. 13 al prezentului raport de expertiză.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect nu contravin prevederilor legislaţiei naţionale, cu unele mici excepţii specificate în tabelul de la p. 13 al prezentului raport de expertiză.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege reglementează activitatea Departamentului instituţiilor penitenciare şi a instituţiilor acestuia, precum şi relaţiile dintre autorităţi şi condamnaţi.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

p.1

La articolul 217 alineatul (1), cuvintele „pe un termen de pînă la 5 ani” se exclud.

Considerăm periculoasă iniţiativa de a exclude limita maximă pentru care persoanele au fost condamnate şi care vor putea beneficia, ca excepţie de dreptul de a executa pedeapsa în izolatorul de urmărire penală pentru îndeplinirea lucrărilor de deservire gospodărească. Până în prezent în izolator puteau fi lăsaţi doar acele persoane care au fost condamnate cu pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani. Excluderea limitei de 5 ani va permite ca în baza deciziei şefului izolatorului să fie lăsaţi în izolator şi persoanele condamnate pentru infracţiuni mult mai grave. O asemenea împuternicire oferă şefului izolatorului posibilităţi mult prea largi şi periculoase sub aspectul securităţii instituţiei penitenciare. Cu atât mai mult că decizia respectivă rămâne la discreţia subiectivă a şefului izolatorului. Sunt nişte norme abuzive, care stabilesc împuterniciri neîntemeiat de mari.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa unor termene concrete

Propunem substituirea cifrei „5” cu „10”.

2

p.3

Modificarea art. 254

Menţionăm că preveniţii nu sunt condamnaţi, iar art. 254 urmează să fie întitulat „Articolul 254. Condiţiile de antrenare a condamnaţilor la munci remunerate”. Menţionăm că potrivit art. 326 alin. (5) preveniţii pot fi antrenaţi la muncă pe teritoriul locului de arest preventiv, doar cu acordul lor.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Modificarea denumirii articolului 254.

Concluzii

Proiectul examinat reflectă o iniţiativă benefică şi chiar necesară, care este compatibilă cu exigenţele de neadmitere a elementelor de coruptibilitate, cu condiţia examinării obiecţiilor expuse mai sus, în particular obiecţia privind modificarea art. 217 alineatul (1) din Codul de executare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei