Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

20 Noiembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative

(înregistrat în Parlament cu numărul 4229 din 02 Noiembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În lipsa notei Informative nu putem stabili cu exactitate temeiurile care au stat la baza elaborării, dar putem presupune că acestea sunt determinate de practica aplicării Legii nr.780-XV din 27.12.2001 şi a Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă nu este dată publicităţii, iar elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută de planurile şi strategiile naţionale prioritare.
Nu putem stabili dacă elaborării legii au precedat investigaţiile ştiinţifice cerute de Legea privind actele legislative, dar calitatea şi conţinutul normelor incluse converg spre concluzia că aceste acţiuni au fost efectuate.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul are un conţinut tehnic, nu conţine prevederi care ar fi în contradicţie cu legislaţia internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.


8. Fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Modificările propuse sînt binevenite, deoarece vor introduce detalieri şi precizări, care ar putea contribui la o mai bună aplicare a legislaţiei, la asigurarea sistematizării şi determinării aspectelor necesare aplicării corecte a normelor juridice în timp. Sub acest aspect, se poate presupune că documentul ar avea un anumit impact anticorupţie.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Intrarea în vigoare a legii nu va determina modificarea legislaţiei, însă ar putea fi necesare modificări în actele interne (instrucţiuni, ordine, regulamente) ale autorităţilor ce elaborează proiectele de acte legislative şi normative, în cazul dacă aceste acte interne conţin referiri detaliate la normele vizate şi la modul de numerotare a completărilor şi modificărilor incluse ulterior.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Concluzii

Adoptarea proiectului este oportună, aplicarea acestuia poate avea şi un anumit impact anticorupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei