Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

11 Octombrie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CPP, CPC)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3092.2007 din 22 August 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CPP, CPC).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, proiectul a fost elaborat "În scopul executării punctului 21 din Planul de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA "Provocările Mileniului", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 32 din 11 ianuarie 2007, pct. 8 al Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2007, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 713 din 26 iunie 2007, precum şi a indicaţiei Guvernului nr. 1510-399 din 23 mai 2007, şi în special pentru:

1. perfecţionarea instituţiilor de drept procesual, precum recuzarea, strămutarea, amânarea.
2. în vederea stabilirii unor termene fixe pentru strămutarea pricinilor în cauzele civile.
3. examinarea mai rapidă a pricinilor civile.
4. evitarea tergiversării examinării cauzelor civile din neglijenţa părţilor implicate în proces.
5. fixarea unor termene de efectuare a unor acte procesuale stabilite de legea procesual-penală".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Conform notei informative, completările şi modificările propuse vor acorda părţilor în procesul civil posibilitatea de a-şi restabili în termen scurt drepturile încălcate. Totodată, trebuie remarcat că deşi proiectul propune modificarea şi completarea a 8 articole din CPC şi CPP, în nota informativă este argumentată modificarea şi completarea doar a 4 articole din proiect.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar nota informativă face referinţe generale doar la Planul Preliminar de Ţară al R Moldova în cadrul Programului SUA "Provocările Mileniului", fără a enunţa acte internaţionale concrete sau prevederi relevante ale acquis-ului comunitar.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I, p.1

La art. 35 alin.(2) CPP: "la prima propoziţie, cuvîntul "imediat" se substituie cu cuvintele "de regulă în aceiaşi zi";
la propoziţia a doua, după cuvintele "instanţa ierarhic superioară" se completează cu cuvintele "în cel mult 10 zile de la primirea dosarului".

Expresia "de regulă" poate fi interpretată abuziv. Această expresie poate permite ca examinarea cererii de recuzare să se facă şi în altă zi, nefiind stabilit un termen limitativ

Coruptibilitate
Lipsa unor termene concrete
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem expunerea alin. (2) al art. 35 în următoarea redacţie "2) Examinarea cererii de recuzare sau a declaraţiei de abţinere se face de regulă în aceiaşi zi, dar nu mai târziu de 3 zile, ascultând părţile şi persoana a cărei recuzare se cere. În cazul în care nu se poate forma un nou complet de judecată în aceeaşi instanţă, recuzarea se soluţionează de instanţa ierarhic superioară, care, dacă admite recuzarea sau abţinerea, desemnează pentru judecarea cauzei o instanţă egală în grad cu instanţa în care s-a produs recuzarea.
La fel, considerăm că ar fi cazul să se stabilească perioada de timp în care instanţa inferioară este obligată să remită dosarul instanţei ierarhic superioare.

2

Art. II, p. 2

Articolul 172 alineatul (1) CPC: "cuvintele "la finalizarea examinării pricinii în fond" se substituie cu cuvintele "la stabilirea termenului de judecare a pricinii în şedinţa de judecată";
se completează cu propoziţia "Acţiunea reconvenţională poate fi intentată şi până la finalizarea examinării pricinii în fond, în cazul în care pârâtul va demonstra că a fost în imposibilitate de a o intenta până la stabilirea termenului de judecare a pricinii în şedinţa de judecată.".

Expresia "la stabilirea termenului de judecare a pricinii în şedinţa de judecată" poate fi interpretată eronat. Nu este în clar în ce mod se poate stabili termenul de judecare a pricinii, şi cum poate fi anunţat pârâtul despre acest termen (în interiorul căruia va depune cerere reconvenţională).

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune ca art 172 CPC să se menţină fără modificare.

Concluzii

În concluzie, considerăm că proiectul de lege cu privire la modificarea Codului de procedură penală şi Codului de procedură civilă este parţial afectat de riscuri de coruptibilitate, deoarece formulările utilizate pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Codul de procedură penală şi art. 72 alin. (1) din Codul de procedură penală au un caracter ambiguu, fapt care admite interpretări abuzive şi, respectiv, poate favoriza apariţia unor situaţii de natură coruptibilă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei