Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

15 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la completarea art. 87 din Codul civil

(înregistrat în Parlament cu numărul 746 din 22 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la completarea art. 87 din Codul civil.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută de planurile şi strategiile naţionale prioritare. Prin urmare este dificil de a stabili care a fost scopul promovării acestui proiect.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută de planurile şi strategiile naţionale prioritare. Considerăm că nota informativă nu reflectă pe deplin necesitatea înaintării proiectului. Astfel, lipsesc informaţii relevante, date statistice care să ateste cazurile frecvente referitor la "gravele neînţelegeri între fondatori, care să afecteze funcţionalitatea persoanei juridice", informaţii referitor la o practică judiciară la acest capitol.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă nu conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţie comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză (lit. e) din articolul 20 al Legii 780/2001). Or, referinţa la Legea României nu reprezintă o analiză comparată cu aqeuis-ul comunitar.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

Articol unic. – Articolul 87 alineatul (1) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661) după litera d) se completează cu o literă nouă e) în următoarea redacţie:

„e) există grave neînţelegeri între fondatori (membri) care afectează funcţionalitatea persoanei juridice;

litera e) devine litera f). ”

Este important să menţionăm că anterior, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a prezentat un raport de expertiză (nr.158 din 23 ianuarie 2007) la proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii privind societăţile pe acţiuni (înregistrat în Parlament cu nr.4978 din 28.12.2006), care, de altfel, propunea introducerea unor modificări similare. Astfel, proiectul Legii pentru modificarea Codului civil, supus expertizei, reprezintă "formalizarea" sugestiei înaintate de CAPC în cadrul raportului enunţat mai sus (p.1.11 din raportul CAPC), prin care a fost enunţată necesitatea modificării preferenţiale a Codului civil.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

CAPC propune expunerea lit. e) la alin. (1) art.87 din Codul civil în redacţia propusă anterior şi anume:

"e) există grave neînţelegeri între asociaţi care afectează funcţionalitatea societăţii comerciale sau a cooperativei. Neînţelegerea este gravă şi în cazul în care instanţa constată că adunarea generală nu şi-a desfăşurat lucrările mai mult de doi ani la rînd, sau în aceiaşi perioadă nu poate adopta hotărîrea de desemnare a administratorului".

Concluzii

Deşi în procesul expertizării proiectului nu au fost depistate elemente cu potenţial evident de coruptibilitate, totuşi, considerăm că promovarea proiectului este posibilă, doar după analiza comparată a prevederilor proiectului cu normele corespondente ale acquis-ului comunitar.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei