Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

01 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea legii privind patenta de întreprinzător şi Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor

(înregistrat în Parlament cu numărul 498 din 07 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea legii privind patenta de întreprinzător şi Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul urmăreşte ajustarea legislaţiei referitoare la activitatea de antreprenoriat, în special a Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi a Legii nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor În principiu, propunerile de modificare ale ambelor legi nu afectează substanţial conceptul legilor propuse pentru modificare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă are un caracter general de constatare a situaţiei existente şi nu oferă informaţii detaliate privind impactul propus de modificările incluse în proiect. Considerăm că în acest fel, autorii iniţiativei legislative respectă doar parţial principiul transparenţei procesului legislativ.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului poate fi dedus faptul că acesta promovează interesele deţinătorilor de patentă. Totodată, trebuie menţionat că textul proiectului nu afectează în mod direct interesele generale ale societăţii.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Deşi în procesul expertizei coruptibilităţii proiectului legii nu au fost identificate norme care să favorizeze în mod direct comiterea unor acte de corupţie, totuşi, ţinînd cont de importanţa stabilirii şi reglementării detaliate a genurilor de activitate de antreprenoriat pentru desfăşurarea cărora se poate obţine patenta de întreprinzător suntem de părerea că autorii proiectului de Lege urmau să propună o nouă redacţie a anexei la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, în scopul excluderii unor interpretări diferite şi potenţiale abuzuri în procesul de aplicare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei