Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privnd drepturile de autor şi drepturile conexe

(înregistrat în Parlament cu numărul 3347 din 04 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privnd drepturile de autor şi drepturile conexe.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative această intervenţie legislativă va crea un mecanism eficient de funcţionare a sistemului dreptului de autor şi drepturilor conexe, precum şi un cadru normativ accesibil de asigurare a protecţiei drepturilor atît ale titularilor, cît şi ale beneficiarilor în procesul de valorificare a creaţiilor.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare superficială a proiectului, referindu-se doar la unele dintre prevederile noi ale proiectului. Însă, nota informativă nu face referire la problemele existente în acest domeniu. Din aceste motive, considerăm argumentarea proiectului drept insuficientă şi valabilă doar parţial.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, fiind estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare şi Convenţiile internaţionale în acest domeniu.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public general. Însă, atenţionăm că proiectul conferă AGEPI atribuţii mult mai largi decât cele prevăzute în prezent, în special cele care se referă la acreditarea de către AGEPI a organizaţiilor de gestionare colectivă a drepturilor de autor.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Unele prevederi ale legii pot prejudicia autorii şi alţi titulari a dreptului de autor.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile acestuia şi: Legea cu privire la asigurări; Codul civil; Codul de procedură civilă; Codul de executare; Legea taxei de stat.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu corespund normelor de redactare lingvistică şi terminologiei juridice consacrate. Autorii folosesc termeni noi care nu au o definiţie in legislaţie sau in proiect. La fel, in proiect sunt utilizate noţiuni care in legislaţie au un alt înţeles, decât cel utilizat în proiect.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.1 alin. 1

Dreptul de autor şi drepturile conexe, protecţia acestor drepturi şi răspunderea pentru încălcarea lor se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezenta lege şi alte acte normative.

- expresia „protecţia acestor drepturi” prezumă şi răspunderea pentru lezarea acestora.

- expresia „se reglementează de …” nu este corectă din punct de vedere lingvistic, deoarece aceste raporturi deja sunt reglementate de…

- expresia - „ alte acte normative”

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Cu privire la acest articol se recomandă:
De exclus expresia „şi răspunderea pentru încălcarea lor”
De substituit „se reglementează de …” prin „sunt reglementate de…”
De indicat actele normative care reglementează relaţiile în domeniul dreptului de autor.

2

Art.1 alin. 2

Prezenta lege reglementează raporturile ce apar în urma creării şi valorificării operelor literare, artistice şi ştiinţifice (drept de autor) şi a interpretărilor, fonogramelor, videogramelor şi emisiunilor organizaţiilor de difuziune (drepturi conexe), precum şi alte drepturi care sînt recunoscute în legătură cu activitatea intelectuală din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei.

Cuvântul „valorificare” poate avea o interpretare diferită. Din conţinutul acestei articol rezultă faptul că opera care a fost creată, dar nu a fost valorificată – nu poate fi protejată prin această lege. Multe din expresiile utilizate în cadrul acestui articol sunt de prisos, lucru care poate îngreuna o corectă interpretare şi aplicare a prevederilor articolului.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se propune simplificarea articolului, după cum urmează: „Prezenta lege reglementează raporturile ce apar în urma creării operelor literare, artistice şi ştiinţifice, precum şi a oricăror altor opere de creaţie intelectuală”.

3

Art.2 alin.1

În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.

Acest principiu este un principiu general de drept, nefiind necesară includerea acestuia într-un articol separat în cadrul unei legi organice.

Alte riscuri
Normă inutilă

Se recomandă excluderea alineatului.

4

Art.2 alin.3

Prezenta lege se aplică tuturor operelor şi obiectelor drepturilor conexe protejate prin tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, care, la momentul intrării în vigoare a tratatului corespunzător, nu au intrat în domeniul public în ţara lor de origine ca urmare a expirării termenului de protecţie acordat anterior şi care nu au intrat în domeniul public în Republica Moldova ca urmare a expirării termenului de protecţie acordat anterior.

Acest alineat este expus într-o manieră complicată, esenţa căruia nu poate fi înţeleasă.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Sugerăm revederea textului.

5

Art.3

autor - persoană fizică prin a cărei muncă creatoare a fost creată opera;

Această articol exclude posibilitatea beneficierii de dreptul de autor pentru persoanele juridice.

Urmează ca proiectul să includă prevederi la cazurile în care pot beneficia de dreptul de autor persoanele juridice şi persoanele fizice altele decât autorul

Alte riscuri
Norme discriminatorii

Norma necesită a fi reformulată.

6

Art.3

demonstrare publică - expunerea originalului sau copiei unei opere, directă sau – prin intermediul mijloacelor de proiecţie a imaginii unei opere, prin slide-uri ori prin alte mijloace, pe ecran sau în alt mod similar – indirectă (cu excepţia comunicării prin eter sau prin cablu), caz în care opera, copia sau imaginea ei este expusă într-un loc public ori în orice alt loc din care poate fi percepută de persoane care nu fac parte din cercul obişnuit al familiei sau al cunoscuţilor apropiaţi ai acesteia; demonstrarea publică a operei audiovizuale presupune demonstrarea neconsecutivă a unor imagini izolate ale ei, dat fiind faptul că demonstrarea obişnuită consecutivă a imaginilor unei opere audiovizuale constituie interpretare publică;

Legea nu defineşte noţiunea „loc public”. Care ar fi consecinţele dacă opera ar fi percepută doar de membrii familiei sau cunoscuţi apropiaţi?

Cine va stabili gradul de apropiere a cunoscuţilor sau întinderea cercului obişnuit al familiei?

Limbajul utilizat şi surplusul de text îngreunează perceperea acestuia.

Aceleaşi obiecţii pentru expresia „comunicare publică” şi „interpretare publică”

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomandă revizuirea articolului.

7

Art.3

distribuire – punerea în circulaţie prin vînzare sau prin orice alt mod de transmitere în proprietate, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere sau a unor obiecte ale drepturilor conexe, precum şi oferirea publică a acestora;

În cazul în care s-a numit un mod de distribuire – „vânzarea” urmează să fie enumerate şi toate celelalte moduri de transmitere a dreptului de proprietate prevăzute de CC RM. Expresia „în orice alt mod” permite o interpretare abuzivă.

Expresia „oferirea publică” nu este definită de legislaţie

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomandă următoarea redacţie: „distribuire – punerea în circulaţie a originalului sau a copiilor unei opere sau a unor obiecte ale drepturilor conexe;

8

Art.3

împrumut - punerea la dispoziţie spre utilizare, prin intermediul unor instituţii accesibile publicului, pentru o perioadă limitată de timp şi fără obţinerea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect;

Noţiunea de „împrumut” utilizată în acest articol contravine sensului noţiunii de împrumut reglementată de CC RM: „Articolul 867. Contractul de împrumut

(1) Prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date. (2) Contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Se recomandă revizuirea articolului.

9

Art.3

închiriere - punerea la dispoziţie spre utilizare, pentru o perioadă limitată şi pentru obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect, a unei opere sau obiect de drept conex;

Formularea articolului nu este conformă cu noţiunile utilizate în CC RM.

Codul civil nu reglementează noţiunea „închiriere”. În acest context a se vedea „contract de comodat”- art.859 CC RM sau „ contract de locaţiune”art. 875 CC RM. Dacă admitem că autorii proiectului au definit noţiunea „închiriere” , introducerea acestui nou termen este inutilă deoarece: în primul rând el nu este definit de CC, iar în al doilea rând pentru asemenea raporturi se utilizează termenul contract de locaţiune sau contract de comodat.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Sugerăm revizuirea textului.

10

Art.3

opera colectivă – operă creată de cîteva persoane fizice – a căror contribuţii formează un tot indivizibil, astfel încît identificarea contribuţiei fiecăruia este imposibilă – din iniţiativa şi sub conducerea unei persoane fizice sau juridice, care urmează să publice opera sub numele său;

În drept se utilizează expresia „două sau mai multe persoane”

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Pentru un spor de rigoare normativă sugerăm înlocuirea sintagmei „de cîteva persoane fizice” prin sintagma “de două sau mai multe persoane fizice”.

11

Art.3

producător de fonograme - persoană fizică sau juridica din iniţiativa, pe responsabilitatea, inclusiv financiară, a căreia are loc prima imprimare a sunetelor interpretării, a altor sunete sau a reprezentărilor de sunete;

Nu în toate cazurile producătorul de fonograme suportă cheltuielile financiare pentru producerea fonogramei.

Aceiaşi obiecţie a se vedea pentru producător de opere audiovizuale, producător de videograme.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului

12

Art.3

publicare – oferirea de copii ale unei opere, a unei interpretări imprimate, a unei fonograme, videograme sau emisiuni publicului, cu consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor sau drepturilor conexe, într-un număr suficient pentru a acoperi necesităţile rezonabile ale publicului;

Expresia „număr suficient pentru a acoperi necesităţile rezonabile ale publicului” poate fi interpretată abuziv.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

13

Art.4

a) contribuie la elaborarea şi realizarea, în limitele competenţei sale, a politicii adecvate pentru protecţia, exercitarea şi implementarea dreptului de autor, drepturilor conexe şi altor drepturi protejate în conformitate cu prezenta lege, angajamentele internaţionale şi interesele naţionale ale Republicii Moldova;

Obiecţii de ordin special:

Cuvântul „adecvat” este de prisos în contextul acestui articol.

Un drept se dobândeşte, se realizează şi se ocroteşte şi nu se implementează.

„Alte drepturi „fac parte din categoria drepturilor conexe.

Drepturile sunt protejate nu „în conformitate cu” ci „de prezenta lege….

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă excluderea acestui articol.

14

Art.4 alin.2

AGEPI instituie Comisia de mediere şi arbitraj care, în cazurile prevăzute de prezenta lege, examinează şi soluţionează litigiile din domeniul gestiunii colective a dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Comisia de mediere şi arbitraj activează conform Regulamentului aprobat de către directorul general al AGEPI.

Din textul proiectului rezultă că deciziile acestei comisii sunt definitive şi irevocabile, neputând fi contestate pe cale judecătorească. Această prevedere îngrădeşte accesul la justiţie. Proiectul, cel puţin trebuie să conţină prevederi referitoare la modalitatea de contestare a deciziilor acestei Comisii.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Sugerăm revizuirea textului.

15

Art.5 alin.3

Dreptul de autor se constituie din drepturi patrimoniale şi drepturi personal nepatrimoniale.

În teoria dreptului civil drepturile se clasifică în patrimoniale şi nepatrimoniale. Nu întotdeauna un drept nepatrimonial are un caracter personal. Expresia utilizată în acest articol este tradusă din limba rusă: „личные неимущественные права”.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă omiterea cuvântului „personal”.

16

Art.6

(1) Dreptul de autor se extinde asupra:

a) operelor, indiferent de locul primei lor publicări, ale căror titular al dreptului de autor este o persoană fizică sau juridică din Republica Moldova;

b) operelor publicate pentru prima dată în Republica Moldova, indiferent de domiciliul sau sediul titularului dreptului de autor asupra respectivelor opere;

c) altor opere, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Nu este clar ce a avut în vedere autorul proiectului prin expresia „persoană fizică sau juridică din Republica Moldova” - cetăţeni ai RM , persoane juridice înregistrate în RM sau persoane fizice (cetăţeni RM, cetăţeni străini sau apatrizi care domiciliază în RM)?

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Articolul necesită a fi reformulat.

17

Art.7

Operele protejate de dreptul de autor

(1) Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, artistice şi ştiinţifice, independent de scopul creării, modul de exprimare sau a valorii lor, exprimate în următoarele forme:

a) scrisă (manuscris, text dactilografiat, partituri);

b) orală (interpretare publică);

c) audio -, sau video imprimare (mecanică, magnetică, digitală, optică);

d) de imagine (desen, schiţă, pictură, plan, foto-cadru);

e) tridimensională (sculptură, model, machetă, construcţie);

f) în alte forme.

(2) Obiecte ale dreptului de autor sînt:

a) operele literare (povestiri, esee, romane, poezii, programe pentru calculator);

b) operele ştiinţifice;

c) operele dramatice şi dramatico-muzicale, scenariile şi proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul filmului;

d) operele muzicale cu sau fără text;

e) operele coregrafice şi pantomimele;

f) operele audiovizuale;

g) operele de pictură şi sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică;

h) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă;

i) operele de artă aplicată;

j) operele fotografice şi operele obţinute printr-un procedeu analog fotografiei;

k) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale din domeniul geografiei, topografiei, arhitecturii şi alte domenii ale ştiinţei;

l) bazele de date;

m) alte opere.

În cazul în care autorul proiectului nu poate enumera toate formele în care poate fi exprimată o opera, enumerarea doar a câtorva forme este nejustificată.

Expresia „în alte forme” permite o interpretare arbitrară.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lista neexhaustivă

Se propune:
- de substituit denumirea articolului prin „Obiectul dreptului de autor”
- următoarea redacţie a alin.1 şi 2 ale art.7:
(1) Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, artistice şi ştiinţifice, independent de scopul creării, modul de exprimare sau a valorii lor.
(2) Constituie obiect al dreptului de autor:
a) operele literare (povestiri, esee, romane, poezii, programe pentru calculator);
b) operele ştiinţifice;
c) operele dramatice şi dramatico-muzicale, scenariile şi proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul filmului;
d) operele muzicale cu sau fără text;
e) operele coregrafice şi pantomimele;
f) operele audiovizuale;
g) operele de pictură şi sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică;
h) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă;
i) operele de artă aplicată;
j) operele fotografice şi operele obţinute printr-un procedeu analog fotografiei;
k) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale din domeniul geografiei, topografiei, arhitecturii şi alte domenii ale ştiinţei;
l) bazele de date;

18

Art.8

(1) Nu beneficiază de protecţia dreptului de autor:

a) documentele oficiale de natură normativă, administrativă sau politică (legi, hotărîri judecătoreşti), precum şi traducerile oficiale ale acestora;

Hotărârea judecătorească este un document de natură judiciară

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune următoarea redacţie a alin 1 lit. a) documentele oficiale de natură normativă, administrativă, judiciară sau politică , precum şi traducerile oficiale ale acestora;

19

Art.9

(1) Se consideră a fi autor, în absenţa unei probe contrare, persoana fizică sub al cărei nume pentru prima dată este publicată opera.

(2) Cînd opera a fost publicată sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, editura, a cărei nume sau denumire este indicat pe operă, se consideră, în absenţa unei probe contrare, reprezentant al autorului, avînd în această calitate dreptul să protejeze şi să exercite drepturile autorului.

(3) Persoana fizică sau juridică, al cărei nume sau denumire apare pe o operă audiovizuală, videogramă, sau fonogramă, se consideră, pînă la proba contrară, producător al operei audiovizuale, videogramei sau fonogramei respective.

În drept se utilizează expresia:”se prezumă a fi autor până la proba contrară”.

Ţinând cont de faptul că raporturile în domeniul drepturilor de autor în esenţa sa sunt raporturi juridice civile, fiind bazate pe principiul autonomiei voinţei, editura va putea fi reprezentantul autorului doar cu consimţământul acestuia. Mai mult decât atât, urmează ca editura să fie delegată în acest sens prin unul din modurile prevăzute de lege.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului

20

Art.10

(2) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunţări sau cesiuni şi sînt imprescriptibile, chiar şi în cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale.

În drept se utilizează expresia inalienabil şi imprescriptibil

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune următoarea redacţie: Drepturile morale sun inalienabile şi imprescriptibile, chiar şi în cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale.

21

Art.10

e) dreptul la retractarea operei – dreptul de a retracta opera din circuitul comercial, despăgubind pe titularul dreptului de valorificare, dacă acesta este prejudiciat prin exercitarea retractării.

Conform DEX a retracta înseamnă a reveni asupra celor afirmate înainte (recunoscându-şi greşeala) , a retrage celor spuse, a se lepăda de o faptă, de o atitudine în trecut.

Concluzie: cuvântul „retractare” nu poate fi folosit în acest context.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

22

Art. 11

(1) Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin:

a) reproducerea operei;

b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;

c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operei de arhitectură şi a operei de artă aplicată;

d) importul exemplarelor operei în vederea difuzării, inclusiv a exemplarelor confecţionate cu consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;

Opera nu poate fi interzisă prin: reproducere, distribuire…

Cuvintele să efectueze şi să permită pot fi substituite prin cuvântul „a autoriza”.

Daca se utilizează expresia „originalul operei”, atunci urmează să se folosească expresia „copii de pe operă” şi nu „exemplarelor operei”

Cu privire la „închiriere” a se vedea obiecţiile de mai sus.

Art.3 al proiectului nu defineşte noţiunea „difuzare”, posibil s-a avut în vedere „distribuire”

Fraza „inclusiv a exemplarelor confecţionate cu consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor” este lipsită de sens.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Se recomandă revizuirea articolului

23

Art.11 alin.3

Dreptul de distribuire menţionat la alin. (1) lit. b) din prezentul articol se epuizează odată cu prima vînzare sau cu altă primă transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori a copiilor operei pe teritoriul Republicii Moldova.

Dreptul nu se epuizează ci se pierde. Din conţinutul textului rezultă că daca dreptul de proprietate a fost vândut peste hotarele RM, dreptul de distribuire se menţine?

Coruptibilitate
Lacune de drept

Recomandăm reformularea normei

24

Art.11 alin.4

(4) În cazul în care un autor a transmis sau a cesionat unui producător de fonograme sau de opere audiovizuale dreptul său de închiriere a fonogramei sau a operei audiovizuale menţionat la alin. (1) lit. c) din prezentul articol, autorul îşi păstrează dreptul la o remuneraţie echitabilă pentru fiecare închiriere. La acest drept nu se poate renunţa şi se exercită numai prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale.

Expresia „remuneraţie echitabilă” poate fi interpretată abuziv.

În momentul în care nu poţi renunţa la un drept acest drept se transformă într-o obligaţie.

De ce autorul personal nu poate transmite „dreptul său de închiriere”?

Coruptibilitate
Lacune de drept
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

25

Art.11 alin.5

Dreptul de retransmisie prin cablu, prevăzut la alin. (1) lit. h) din prezentul articol se exercită numai prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale. Suma remuneraţiei de autor pentru dreptul de retransmisie prin cablu se stabileşte luînd ca bază orice fel de plăţi pe care operatorii reţelei prin cablu le încasează de la membrii publicului pentru serviciile corespunzătoare, inclusiv pentru accesul tehnic, precum şi menţinerea şi deservirea tehnică a echipamentului corespunzător utilizat pentru realizarea retransmisiei. Remuneraţia se stabileşte atît pentru achitarea remuneraţiei cuvenite autorilor sau altor titulari ai dreptului de autor pentru drepturile lor exclusive prevăzute la alin. (1) lit. h) din prezentul articol, cît şi a remuneraţiei echitabile cuvenită interpreţilor şi producătorilor de fonograme, prevăzută la art. 37 alin. (1) lit. c) din prezenta lege.

Remuneraţia urmează să fie stabilită doar prin acordul părţilor. Nu este clar de ce criterii s-a ţinut cont pentru stabilirea sumei remuneraţiei.

Care este legătura dintre plăţile încasate de operatorii reţelei prin cablu şi remuneraţie autorului. De exemplu, Compania Sun TV are 8 pachete cu tarife diferite, de la 30 până la 80 lei.

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate

Se recomandă revizuirea articolului

26

Art.11 alin.5

b) indiferent de modul de determinare a cuantumului remuneraţiei, acesta nu poate fi mai mic decît tarifele minime stabilite de Guvern.

Din textul proiectul rezultă că totuşi nu există un mod de determinare a cuantumului remuneraţiei. Mai mult decât atât în consecinţă, în mod indirect sunt impuse tarifele stabilite de Guvern.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Se recomandă revizuirea articolulu

27

Art.12 alin.1

Dreptul la remuneraţie pentru împrumut

(1) În cazul în care proprietarul dă cu împrumut originalul sau exemplarele unei opere, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor de artă aplicată, nu este necesar consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, însă, autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul la o remuneraţie echitabilă.

A se vedea mai sus obiecţia referitoare la expresia „exemplarele unei opere”

Autorii proiectului nu fac deosebire între împrumut, închiriere, locaţiune şi comodat.

Conform art. 867 CC RM:” (1) Prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date. (2) Contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Din textul proiectului rezultă că opera este un bun determinat în gen şi fungibil?

Nu este clar de ce pentru operele de arhitectură şi artă aplicată este necesar consimţământul autorului.

În acest articol apare o noţiune nouă care n-a fost utilizată în articolele precedente – proprietarul. Anterior s-a vorbit despre autor şi alţi titulari ai dreptului de autor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomandă revizuirea articolului.

28

Art.12 alin.2

(2) Bibliotecile sau alte instituţii similare, care nu urmăresc obţinerea unui avantaj economic sau comercial direct ori indirect, sînt scutite de obligaţia de a plăti remuneraţia prevăzută la alin. (1) al prezentului articol.

Care sunt „alte instituţii similare”?

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

29

Art.12 alin.3

(3) Dreptul de împrumut, prevăzut la alin. (1) al prezentului articol se exercită numai prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă, împuternicite de către titularii respectivi de drepturi.

Din conţinutul proiectului rezultă că nu numai dreptul de împrumut dar şi toate celelalte drepturi de gestionare pot fi realizate doar prin intermediul organizaţiei de gestiune colectivă. Considerăm că această restricţie aduce atingere a dreptului de autor

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Se recomandă revizuirea articolului

30

Art. 13 alin.3

Relaţiile dintre coautori se stabilesc, de regulă, în baza unui contract. În lipsa unui asemenea contract, dreptul de autor asupra operei este exercitat în comun de toţi autorii, iar remuneraţia se împarte între ei proporţional contribuţiei fiecăruia, dacă aceasta poate fi determinată. În cazul în care contribuţia fiecăruia dintre coautori nu poate fi determinată, remuneraţia se împarte în cote egale.

Nu este formulat corect din punct de vedre lingvistic. De regulă se utilizează expresia: „contribuţia se prezumă a fi egală până la proba contrară”

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului

31

Art.14 alin.5

La valorificarea operei de serviciu numele autorului se indică, dacă acest lucru practic este posibil.

Cine este în drept să stabilească dacă acest lucru practic este sau nu posibil?

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului

32

Art.16 alin.2

Traducerea sau altă operă derivată poate fi realizată numai cu consimţămîntul autorului operei originale.

Din conţinutul textului, rezultă că traducătorul întotdeauna trebuie să fie în stare să facă dovada consimţământului autorului.

De ce „operei originale”, deci exista si „opera neoriginala”?

Coruptibilitate
Norme irealizabile

Revizuirea articolului

33

Art.19 alin.1

Autorul unei opere de artă plastică are dreptul să ceară proprietarului operei să-i permită să reproducă opera sa (drept de acces). Totodată, proprietarului nu i se poate cere să cedeze opera autorului acesteia.

Art. 7 alin.(2) al proiectului întitulat Obiecte ale dreptului de autor nu conţine separat noţiunea „opere de artă plastică” ci „operele de pictură şi sculptură, grafică şi alte opere de artă plastic”. La fel aceste opere nu sunt enumerate in mod exhaustiv

Această regulă rezultă din principiul inviolabilităţii dreptului de proprietate

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă următoarea redacţie: „1) Autorul unei opere de artă plastică are dreptul să ceară proprietarului operei să-i permită să reproducă opera sa (drept de acces)”.

34

Art.20

Dreptul de autor asupra operelor de artă. Dreptul de suită.

Art. 7 alin.2 al proiectului întitulat Obiecte ale dreptului de autor nu conţine separat noţiunea „opere de artă ”. A se vedea obiecţia de mai sus

Legislaţia nu defineşte noţiunea „drept de suită

Coruptibilitate
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomandă revizuirea sau explicare noţiunilor utilizate.

35

Art.21 alin.3

Crearea, reproducerea, modificarea şi distribuirea unei opere fotografice ce conţine un portret se permite numai cu consimţămîntul persoanei reprezentate în portret sau al succesorilor acesteia.

Ce se întâmplă în cazul publicării fotografiilor în mass media. Este necesar sau nu acordul persoanei reprezentate în portret?

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

36

Art.21alin.4

In lipsa unei clauze contractuale contrare, consimţămîntul persoanei reprezentate în portret (operă fotografică) nu este necesar:

a) daca persoana reprezentată în portret este de profesie model şi/sau a primit o remuneraţie pentru a poza;

b) dacă persoana reprezentată este general cunoscută şi portretul a fost executat cu ocazia activităţilor sale publice;

c) dacă persoana reprezentată constituie numai un detaliu al unei opere fotografice ce prezintă o adunare, un peisaj sau o manifestare publică

În ce fel de contract trebuie să fie inclusă o asemenea clauză?

Noţiunea „general cunoscută„ poate fi interpretată abuziv. Chiar dacă admitem că persoana este publică ea poate să-şi rezerve dreptul de a interzice publicarea pozelor sale pe care nu doreşte să le facă publice.

Astfel, considerăm că difuzarea unei opere ce conţine un portret poate fi făcută doar cu acordul persoanei reprezentate în acel portret.

Urmează ca în proiect să se facă referire la portretele persoanelor decedate şi la momentul din care ele pot fi difuzate după decesul acelei persoane.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

37

Art.22

Dreptul de autor asupra operelor de artă aplicată (design) şi a operelor de arhitectură

În contextul art.7 al.(2) al proiectului, acest articol urma să fie denumit după cum urmează: Dreptul de autor asupra operelor de artă aplicată, arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă;

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se recomandă revizuirea articolului.

38

Art.23

Termenele de protecţie a dreptului de autor

Legea prevede termen de prescripţie şi nu termen de protecţie. Posibil autorul a avut în vedere durata dreptului de autor. În acest caz urma ca în articol să fie indicat atât momentul dobândirii unui asemenea drept, cât şi momentul pierderii acestuia.

Totodată, apare şi întrebarea termenului de prescripţie, cu privire la care în proiect nu este indicat nimic.

Coruptibilitate
Lipsa unor termene concrete
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomandă revizuirea articolului.

39

CAPITOLUL III

EXCEPŢII ŞI LIMITĂRI ALE DREPTURILOR patrimoniale

În limba română nu se utilizează expresia „excepţii ale” ci „excepţii de la”. În limbajul juridic în loc de cuvântul „limitări” se utilizează cuvântul „restricţii”.

Nu este corect să se utilizeze „limitări ale drepturilor” ci „restricţii în exercitarea drepturilor ”.

Şi în sfârşit, din conţinutul acestui capitol nu este clar care este excepţia şi care este limitarea.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea capitolului integral.

40

Art.24

Excepţiile şi limitările, prevăzute în prezentul capitol, se aplică numai în cazurile în care nu contravin valorificării normale a operelor şi dacă nu prejudiciază interesele legitime ale autorilor sau ale altor titulari ai dreptului de autor.

Din conţinutul articolului rezultă că există şi „valorificare nenormală” ?

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea denumirii.

41

Art.25

Fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata remuneraţiei de autor se permite reproducerea temporară a operelor, cu condiţia că actele de reproducere:

1) sînt tranzitorii sau ocazionale;

3) urmăresc unicul scop de a facilita:

a) transmiterea, în cadrul unei reţele între terţe persoane, de către un intermediar; sau

b) utilizarea licită a unei opere;

4) nu au o semnificaţie economică de sine stătătoare.

În mod normal, în sensul art. 25, ar putea fi reprodusă doar acea operă care deja într-un mod sau altul a fost adusă la cunoştinţa publicului.

Nu este clar care este conţinutul cuvântului „tranzitoriu şi ocazional” în contextul acestui articol. Conform DEX „tranzitoriu” – care face trecerea de la o stare la alta.

Pentru p.3 – pe cine/ce a facilita si in ce mod?

Expresia „utilizarea licită a unei opere” poate fi interpretată abuziv.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea denumirii.

42

Art.26 alin.(1)

Reproducerea operelor în scopuri personale. Copia privată.

Reproducerea unei opere publicate legal se permite fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraţii echitabile (remuneraţie compensatorie) în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(11) ale prezentului articol, atunci cînd reproducerea este făcută de o persoană fizică exclusiv pentru uz personal şi privat şi dacă nu urmăreşte obţinerea vreunui avantaj comercial direct sau indirect. Dreptul la remuneraţie compensatorie poate fi exercitat numai prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale.

Legea nu defineşte noţiunea „remuneraţie compensatorie”.

Prin ce se deosebeşte uzul personal de cel privat?

In ce consta avantajul comercial indirect.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea conţinutului.

43

Art.26 alin.2

f) reproducerii oricărei opere în baza unui exemplar sau dintr-o sursă, despre care, persoana care reproduce opera, cunoaşte sau, în virtutea unor circumstanţe concrete, are motive rezonabile să cunoască, că sînt ilicite.

Noţiunile utilizate nu corespund exigentelor tehnicii legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea conţinutului.

44

Cap IV

CONTRACTELE DE AUTOR

Articolul 30. Transmiterea drepturilor patrimoniale prin contracte de autor

(1) Autorii sau alţi titulari ai dreptului de autor pot transmite prin contract de autor, dacă prezenta lege nu prevede altfel, drepturile patrimoniale exclusive, precum şi dreptul la remuneraţie de autor. În urma unei asemenea cesiuni, titular de drepturi devine cesionarul.

(2) Dacă prezenta lege nu prevede altfel, drepturile patrimoniale exclusive pot fi transmise, de asemenea, prin acordarea de licenţe exclusive sau neexclusive. Dacă în contractul de licenţă nu se stipulează expres că licenţa este exclusivă, aceasta se consideră neexclusivă.

(3) În cazul unei licenţe exclusive, numai licenţiatul are dreptul să valorifice opera în limitele stabilite de această licenţă. Licenţiatul, de asemenea, are dreptul, în limitele stabilite de licenţă, să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane.

(4) În cazul unei licenţe neexclusive, licenţiatul poate, în limitele stabilite de această licenţă, valorifica opera la fel ca alte persoane care au obţinut dreptul de valorificare a acesteia. El nu are dreptul să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane.

Articolul 31. Condiţiile şi forma contractului de autor

(1) Contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă modul de valorificare a operei (dreptul concret care se transmite prin acest contract); termenul de valabilitate şi teritoriul de extindere a acestuia; cuantumul remuneraţiei, sau baza de calcul a acesteia, pentru fiecare caz de valorificare a operei; condiţiile şi termenul de plată ale remuneraţiei, precum şi alte clauze pe care părţile le consideră esenţiale. Contractul de autor privind valorificarea operelor în ziare şi în alte publicaţii periodice poate fi încheiat şi în formă verbală.

(2) Dacă în contractul de autor lipseşte clauza privind teritoriul pe care se exercită dreptul, dreptul transmis prin acest contract se exercită numai în limitele teritoriului Republicii Moldova.

(3) Dacă în contractul de autor nu este indicat termenul lui de valabilitate, contractul de autor se consideră încheiat pe un termen de 3 ani de la data încheierii, dacă se referă la valorificarea unei opere fără modificări, şi pe un termen de 5 ani, dacă se referă la valorificarea unei opere adaptate sau altfel modificate sau traduse.

(4) Clauzele contractului de autor, care contravin prevederilor prezentei legi, se consideră nule, şi, în locul acestora se aplică condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(5) Orice clauze ale contractului de autor care limitează autorul de a crea în viitor opere pe o anumită temă sau într-un anumit domeniu se consideră nule.

(6) În contractul de autor remuneraţia de autor se stabileşte în cote procentuale din venitul obţinut, ca urmare a valorificării în modul corespunzător a operei, sau sub forma unei taxe forfetare, în conformitate cu tarifele remuneraţiei aprobate de organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, sau în oricare alt mod.

(7) Guvernul aprobă tarifele minime ale remuneraţiei de autor, în % sau sub formă de taxe forfetare.

Nici denumirea şi nici cele 2 articolele din acest capitol nu corespund ideii şi scopului pe care şi l-a propus autorul proiectului.

În primul rând nu este corect ca contractul la care s-a referit autorul proiectului să fie numit „contract de autor" deoarece, în esenţa sa, acesta este un „contract de cesiune a drepturilor patrimoniale".

În art. 30 alin.2 autorul se referă la contractul de licenţă fără ca cel puţin să definească acest contract.

Menţionăm că CC RM nu reglementează nici contractul de autor şi nici contractul de licenţă. Din aceste considerente ar fi binevenit ca condiţiile de fond şi de formă ale acestor contracte să fi fost reglementate de o lege specială în acest domeniu cum ar fi prezenta lege.

La fel aceste 2 contracte nu sunt unicele contracte care urmează a fi încheiate în cadrul acestor raporturi. De exemplu un contract frecvent întâlnit este şi contractul de editare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea întregului capitol.

45

Art. 32 alin.2

Pentru apariţia şi exercitarea drepturilor conexe nu este necesară respectarea vreunei formalităţi. În absenţa unei probe contrare,

A se vedea mai sus obiecţia referitoare la „proba contrară”

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea articolului.

46

Art.39

Drepturile interpretului prevăzute la art. 33 şi la art. 37 din prezenta lege se protejează timp de 50 de ani de la data primei interpretării. Totuşi, dacă, în această perioadă, imprimarea interpretării este legal publicată sau este comunicată public, drepturile interpretului se protejează timp de 50 de ani de la data efectuării primului din aceste acte. Drepturile interpretului la nume şi dreptul la reputaţie se protejează pe un termen nelimitat.

Într-un act normativ nu poate fi utilizat cuvântul „totuşi", iar normele au un caracter preponderent imperativ La fel nu este clar din ce moment începe cursul termenului de 50 ani.

Aceiaşi obiecţie pentru alin. 2, 3.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea articolului

47

CAPITOLUL VI

ALTE DREPTURI ŞI DOMENIUL PUBLIC

Articolul 40. Drepturile producătorilor bazelor de date. Obiectul protecţiei.

Conform art. 7 alin. 2 lit (l) „baza de date" constituie o operă protejată de dreptul de autor. Nu este clar de ce autorul proiectul a atribuit „Drepturile producătorilor bazelor de date" la categoria de alte drepturi.

Din conţinutul capitolului rezultă că doar „Drepturile producătorilor bazelor de date" fac parte din categoria altor drepturi, decât drepturile de autor.

După părerea noastră, aceste reglementări urmau a fi incluse în capitolul ce reglementează toate celelalte drepturi de autor.

La fel, nu este clar în ce context s-a utilizat în acest capitol noţiunea "domeniu public". Cu excepţia art.40-44, celelalte 2 articole ale acestui capitol se referă la: art.46 Protecţia publicaţiilor critice şi ştiinţifice ale operelor intrate în domeniul public şi art. 47 Remuneraţia pentru valorificarea operelor intrate în domeniul public şi a expresiilor folclorice, care nu au nici o atribuţie la „domeniul public" în sensul direct al acestei expresii.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea capitolului si a structurii acestuia.

48

Art.48

(1) Autorii, interpreţii, producătorii de fonograme, producătorii de videograme, precum şi alţi titulari ai dreptului de autor şi ai drepturilor conexe pot, din proprie iniţiativă, înfiinţa organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor lor patrimoniale (în continuare - organizaţii de gestiune colectivă).

Din textul articolului rezultă că înfiinţarea organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor lor patrimoniale este doar un drept acordat autorilor, interpreţilor, producătorilor de fonograme etc., realizarea şi valorificarea căruia depinde doar de voinţa subiectelor de drept. Totodată, proiectul conţine prevederi care obligă pe autori, interpreţi etc. să săvârşească careva acţiuni de realizarea a dreptului de autor doar prin intermediul organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor lor patrimoniale ( a se vedea art. 11 al proiectului).

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea articolului.

49

Art. 48 alin.3

Organizaţiile de gestiune colectivă îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative relevante ale Republicii Moldova, în baza statutelor proprii şi, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (12) al prezentului articol, în limitele împuternicirilor care le-au fost delegate de titularii dreptului de autor şi /sau ai drepturilor conexe.

Nu este clar care este forma organizatorică a acestor organizaţii şi care alte acte normative sunt relevante pentru activitatea respectivă.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se recomanda revizuirea articolului.

50

Art. 48 alin.5

AGEPI acreditează o organizaţie de gestiune colectivă, dacă aceasta îndeplineşte următoarele condiţii:

a) o parte considerabilă din membrii acesteia, sau din titularii de drepturi, care, în alt mod, i-au încredinţat în gestiune colectivă drepturile sale, sînt titulari de drepturi care au cetăţenia Republicii Moldova sau au domiciliul, iar în cazul persoanelor juridice - sediul, pe teritoriul Republicii Moldova, şi dacă la aceasta se pot asocia, alţi titulari de drepturi care doresc acest lucru, în conformitate cu statutul respectivei organizaţii;

b) a încheiat contracte de reprezentare reciprocă a intereselor cu organizaţii similare care reprezintă titularii de drepturi din străinătate, sau, cel puţin, întreprinde toate măsurile necesare pentru încheierea unor asemenea acorduri;

c) are capacitatea de a gestiona pe principii colective drepturile patrimoniale corespunzătoare, inclusiv dispune de personal şi de mijloace tehnice adecvate;

d) dispune de mecanisme adecvate de colectare, distribuire şi plată a remuneraţiei de autor;

(e) garantează un tratament egal titularilor de drepturi şi utilizatorilor, atunci cînd este vorba de aceleaşi condiţii obiective; şi

f) dacă statutul şi alte regulamente ale organizaţiei corespund prevederilor prezentei legi şi altor acte normative relevante ale Republicii Moldova, precum şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Expresia „o parte considerabilă" poate fi interpretată abuziv.

Modul în care este scris articolul nu corespunde cerinţelor tehnicii legislative

Câte contracte de reprezentare reciprocă a intereselor trebuie să fie încheiate pentru acreditare. Fraza „sau, cel puţin, întreprinde toate măsurile necesare pentru încheierea unor asemenea acorduri" poate fi interpretată abuziv.

Legislaţia civilă nu prevede noţiunea „capacitate de a gestiona".

Fraza" inclusiv dispune de personal şi de mijloace tehnice adecvate" poate fi interpretată abuziv.

Fraza „mecanisme adecvate" poate fi interpretată abuziv.

„garantează un tratament egal titularilor de drepturi" - acest principiu se prezumă.

Norme de trimitere. Un statut înregistrat legal nu poate să nu corespundă legii.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se recomanda revizuirea articolului.

51

Art. 48 alin.6

Organizaţia de gestiune colectivă, care depune la AGEPI o cerere de acreditare, trebuie să prezinte toată informaţia şi actele necesare Agenţiei, în conformitate cu prevederile alin.(5) din prezentul articol, pentru a adopta o decizie în privinţa respectivei cereri.

Fraza „toată informaţia şi actele necesare Agenţiei” poate fi interpretată abuziv

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se recomanda revizuirea articolului.

52

Art. 48 alin.7

În cazul în care mai multe organizaţii au depus cereri de acreditare în privinţa gestionării aceloraşi categorii de drepturi ale aceloraşi categorii de titulari de drepturi, AGEPI va acredita acea organizaţie care într-o mai mare măsură îndeplineşte condiţiile menţionate la alin. (5) al prezentului articol.

Din conţinutul articolului rezultă că poate fi acreditată doar o singură organizaţie pentru o anumită categorie de drepturi sau titulari.

Articolul lezează dreptul la libera asociere conferit de Constituţia RM

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Se recomanda revizuirea articolului

53

Art.48 alin.9

Pînă la soluţionarea eventualului litigiu vizavi de decizia de refuz în acreditare adoptată de AGEPI, organizaţia care a depus contestaţie sau titularii de drepturi ale acesteia, pentru a putea revendica plata remuneraţiei de autor ce i se cuvine, va prezenta, într-un termen rezonabil de la depunerea contestaţiei, toate actele necesare – care atestă titularii pe care-i reprezintă şi drepturile pe care le are în administrare – organizaţiei de gestiune colectivă care a fost acreditată să gestioneze acele drepturi şi ale acelor categorii de drepturi la care se referea şi cererea sa de acreditare.

Fraza „eventualului litigiu vizavi de decizia de refuz în acreditare adoptată de AGEPI” nu este corectă d.p.v. al limbajului juridic.

Un litigiu nu apare “vizavi de “ci “în legătură cu”

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa unor termene concrete
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Se recomanda revizuirea articolului

54

Art. 48 alin.10

Gestiune colectivă extinsă (licenţă extinsă). Efectele unei licenţe eliberate utilizatorilor de către organizaţia de gestiune colectivă în numele titularilor de drepturi, membri ai acesteia sau care, în alt mod, i-au încredinţat în gestiune drepturile, se extind, de asemenea, în privinţa titularilor de drepturi, care nu au calitatea de membri ai acestei organizaţii şi nici nu i-au încredinţat, în vreun alt mod, în gestiune drepturile, cu condiţia că aceştia nu şi-au retras drepturile din repertoriul organizaţiei de gestiune colectivă, cu referire la următoarele drepturi

Legea nu defineşte noţiunea „gestiune colectivă extinsă” nici noţiunea „licenţă extinsă”.

Căror utilizatori se va elibera licenţa? Ce vor putea face utilizatorii în baza acestei licenţe? Care este conţinutul şi forma licenţei?

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Se recomanda revizuirea articolului.

55

Art. 48 alin.12

Gestiune colectivă obligatorie (licenţă obligatorie). În conformitate cu prevederile prezentei legi, pot fi exercitate numai prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă, acreditate de AGEPI, următoarele drepturi:

Articolul lezează dreptul de proprietate al autorului sau al altui titular prin faptul că acestora nu li se permite să dispună de drepturile sale în alt mod decât prin intermediul organizaţiilor de gestiune.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Se recomanda revizuirea articolului.

56

Art.48 alin.14

Eventualele pretenţii patrimoniale ale titularilor dreptului de autor sau ai drepturilor conexe înaintate utilizatorilor, care se referă la modalitatea de valorificare a operelor sau obiectelor drepturilor conexe prevăzută de licenţă, se examinează şi soluţionează de către organizaţia de gestiune colectivă care a eliberat respectiva licenţă.

Conform art. 114 al Constituţiei: „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti".

Prevederile acestui articol îngrădesc pentru persoanele interesate accesul la justiţie.

La fel, acest articol conferă organizaţiilor atribuţii extensive în ceea ce priveşte examinarea litigiilor. Mai mult decât atât, de rugulă titularii drepturilor patrimoniale sunt şi membrii acestor organizaţii şi tot ei vor examina pretenţiile proprii.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Se recomanda revizuirea articolului.

57

Art.49

Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile organizaţiilor de gestiune colectivă

Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile organizaţiilor de gestiune colectivă trebuie să fie prevăzute de statutul acestei organizaţii. Cum putem vorbi despre atribuţiile, drepturile şi obligaţiile organizaţiilor de gestiune colectivă, dacă elementar din conţinutul proiectului nu poate fi stabilită forma organizatorică a acestor organizaţii.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Se recomanda revizuirea articolului.

58

Art. 51

Monitorizarea activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă este exercitată de AGEPI.

Aceiaşi organizaţie are împuterniciri de a acredita, de a monitoriza, de suspendare sau revocare a deciziei de acreditare.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

Se recomanda revizuirea articolului.

59

Art.52 alin.1

Sînt interzise următoarele acţiuni, indiferent de faptul dacă are loc sau nu încălcarea, într-un mod sau altul, a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege:

a) eludarea cu bună ştiinţă a măsurilor tehnologice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe sau în condiţii în care persoana implicată avea motive rezonabile să cunoască că urmăreşte scopuri de eludare;

În drept se utilizează expresia „lezarea dreptului” şi nu „încălcarea dreptului”.

Nu este clar sensul art52 lit.(a).

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea articolului.

60

Art.52 alin.3

În cazul examinării unei cereri menţionate la alin. (2) al prezentului articol, Comisia de mediere şi arbitraj acţionează ca instanţă de arbitraj, conform normelor procedurale în vigoare cu privire la arbitraj, înţelegîndu-se, totuşi, că:

а) comisia activează în componenţa a 3 membri, desemnaţi de către părţile aflate în litigiu, iar în cazul în care aceştia nu ajung la un numitor comun de către directorul general al AGEPI;

b) părţile aflate în litigiu sînt beneficiarii excepţiilor şi limitărilor menţionate la alin. (2) al prezentului articol sau organizaţia ai cărei membri sînt, pe de o parte, şi titularii de drepturi corespunzători sau organizaţia a cărei membri sînt aceştia, pe de altă parte;

с) comisia adoptă hotărîrea arbitrală în decurs de 30 de zile de la data numirii comisiei;

d) hotărîrea arbitrală se consideră ca fiind acceptată de părţile aflate în litigiu, dacă nici una dintre ele nu o contestă în decurs de 30 de zile din data cînd aceasta le-a fost remisă;

е) dacă partea în litigiu este o organizaţie, menţionată la lit. b) al prezentului alineat, hotărîrea arbitrală se aplică tuturor membrilor acesteia.

Prevederile acestui articol contravin prevederilor Legii cu privire la arbitraj nr.23-XVI din 22.02.2008

Coruptibilitate
Lacune de drept

Se recomanda revizuirea întregului capitol.

61

Art.53

Informaţia despre gestiunea drepturilor

Sînt interzise următoarele acţiuni efectuate intenţionat şi fără permisiunea necesară:

a) înlăturarea de pe opere sau de pe alte obiecte protejate ori modificarea pe acestea a oricărei informaţii în formă electronică despre gestiunea drepturilor;

b) distribuirea, importul în scop de distribuire, comunicarea publică sau facerea accesibilă publicului, în regim interactiv, a operelor, obiectelor drepturilor conexe sau a altor obiecte protejate de prezenta lege, de pe care a fost înlăturată sau modificată, fără permisiunea titularului de drepturi, informaţia în formă electronică despre gestiunea drepturilor, dacă o asemenea persoană cunoaşte, sau are motive rezonabile să cunoască, că astfel ea provoacă, permite, facilitează sau tăinuieşte o încălcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege.

Nu este clar în ce mod o operă poate să conţină informaţie de spre „gestiunea dreptului”. Opera poate conţine informaţie despre faptul că ea este protejată de dreptul de autor.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea articolului.

62

Art.54

Încălcarea drepturilor recunoscute şi garantate prin prezenta lege atrage răspundere civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispoziţiile procedurale sînt cele prevăzute de prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun.

“Prezenta lege”, de fapt nu conţine norme de procedură

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se recomanda revizuirea articolului.

63

Art.57

Asigurarea probelor

A se vedea art.127 CPC RM

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se recomanda revizuirea articolului

64

Art.58

Dreptul la informare

Aceste prevederi dublează CPC

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se recomanda revizuirea articolului

65

Art.59

Măsuri provizorii şi de asigurare

Aceste prevederi dublează CPC

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se recomanda revizuirea articolului

66

Art.60

Măsuri coercitive

Aceste prevederi dublează CPC

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se recomanda revizuirea articolului

67

Art.61

Asigurarea executării hotărîrii judecătoreşti

Executarea hotărârilor este reglementată de Codul de executare

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se recomanda revizuirea articolului

68

Art.63 alin.3

Atunci cînd violatorul a comis o încălcare neintenţionat sau neavînd motive rezonabile să cunoască acest lucru, instanţa de judecată poate stabili despăgubiri sub formă de taxe forfetare, cum ar fi cel puţin suma remuneraţiei sau a tarifului pe care le-ar fi datorat violatorul dacă ar fi fost autorizat prin licenţă să valorifice dreptul în cauză.

Legea nu defineşte noţiune „taxe forfetare”

Coruptibilitate
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomanda revizuirea articolului

69

Art.63 alin.5

Persoana culpabilă de violarea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, administrativă şi penală.

Art. 54 alin.4 al proiectului conţine aceiaşi prevedere.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

Se recomanda revizuirea articolului

70

Art.63 alin.6

c) recuperarea materială a prejudiciului moral.

CC RM art. 1422 prevede posibilitatea reparaţiei prejudiciului moral prin echivalent bănesc şi nu „recuperarea materială a prejudiciului moral”

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea articolului

71

Art. 64 alin.1

La judecarea pricinilor ce decurg din dreptul de autor, din drepturile conexe sau din alte drepturi protejate de prezenta lege, persoanele specificate la art. 55 alin.(2) din prezenta lege se scutesc de achitarea taxei de stat la depunerea cererii. Aceasta urmează să fie încasată, în modul şi mărimea stabilite de legislaţie, de la persoana recunoscută vinovată de violarea drepturilor de autor, drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege

Ce se întâmplă în cazul încheierii unei tranzacţii de împăcare?

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Norme irealizabile
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate

Se recomanda revizuirea articolului

72

Art. 64 alin.2

Cheltuielile de judecată rezonabile şi proporţionale şi alte cheltuieli suportate de partea care a avut cîştig de cauză, ca regulă generală, vor fi încasate de la persoana care a pierdut procesul, cu excepţia cazului cînd spiritul de echitate nu permite acest lucru.

Cine va stabili dacă cheltuielile au fost „rezonabile şi proporţionale”?

Care ar fi cazul “cînd spiritul de echitate nu permite acest lucru”?

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomanda revizuirea articolului.

73

Art.66

În cadrul unei proceduri de încălcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege, instanţa de judecată poate dispune, la cererea reclamantului şi pe cheltuiala violatorului, măsuri corespunzătoare pentru răspîndirea informaţiei despre hotărîrea de judecată, inclusiv expunerea şi publicarea ei integrală sau parţială.

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Se recomanda revizuirea articolului.

74

Art. 68 alin.1

Utilajele, schiţele, machetele, manuscrisele şi orice alte bunuri similare ce servesc direct la crearea unei opere ce dă naştere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmăriri silite.

Neconcordanţă cu art. 85 din Codul de executare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se recomanda revizuirea articolului.

75

Art.68 alin.3

Hotărîrile judecătoreşti ce vor dispune încasarea remuneraţiei vor fi executate imediat după pronunţare, dacă instanţa va considera acesta necesar.

Neconcordanţă cu art. 256 CPC

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Lipsa unor termene concrete

Se recomanda revizuirea articolului.

Concluzii

Concluzii de ordin special:

1. Proiectul exclude posibilitatea ca o persoană juridică să beneficieze de dreptul de autor.
2. Autorul sau alt titular al dreptului de autor poate valorifica şi distribui opera sa doar prin intermediul organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale. Considerăm că aceste prevederi ale proiectul limitează excesiv drepturile autorului. Ţinând cont de faptul că raporturile reglementate de proiect fac parte din cadrul raporturilor juridice civile care se bazează pe principiul autonomiei voinţei, autorul sau titularii dreptului de autor şi a drepturilor conexe trebuie să beneficieze de posibilitatea să-şi valorifice acest drept personal şi nu doar prin intermediul organizaţiilor de gestiune colectiva.
3. La fel proiectul limitează înfiinţarea acestor organizaţii, dispunând că pentru o anumită categorie de obiecte sau titulari a dreptului de autor să fie înfiinţată o singură organizaţie - art. 48 alin.7: „În cazul în care mai multe organizaţii au depus cereri de acreditare în privinţa gestionării aceloraşi categorii de drepturi ale aceloraşi categorii de titulari de drepturi, AGEPI va acredita acea organizaţie care într-o mai mare măsură îndeplineşte condiţiile menţionate la alin. (5) al prezentului articol”. Astfel, considerăm că prin această prevedere este grav lezat dreptul la libera asociere.
4. Pentru o mare parte din proiect autorii s-au inspirat din Legea României cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe fără să se ţină cont de prevederile CC RM.
5. Pentru o anumită categorie de persoane proiectul stabileşte un şir de obligaţiuni fără a se referi şi la sancţiunile ce vor fi aplicate în cazul neexecutării acestora (De exemplu: art. 20 alin.(1)) .
6. În art.7 alin.(2) al proiectului au fost enumerate 12 obiecte ale dreptului de autor. Însă prin articole separate au fost reglementate doar 5 dintre acestea, alte 7 obiecte ale dreptului de autor, rămînînd în afara oricăror altor reglementări.
7. Proiectul nu conţine prevederi referitoare la operele cinematografice.
8. Nu este clara procedura achitării remuneraţiei (de exemplu: pentru cazurile expuse in art.29).

Concluzii de ordin general:
Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece:

1. Proiectul nu este redactat în conformitate cu exigenţele de tehnică legislativă prevăzute de Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Astfel, proiectul nu corespunde cerinţelor normelor de tehnică legislativă.
2. Pentru a asigura succesiunea logică a normelor cuprinse în proiect propunem modificarea structurii acestuia. Proiectul nu are o structură bine determinată.
3. Proiectul nu este complet, deoarece nu cuprinde norme materiale referitoare la contractul de cesiune a dreptului de autor (în versiunea proiectului - contract de autor şi contract de licenţă), care necesită a fi reglementate în mod imperativ de către acest act legislativ.
4. Un asemenea proiect de lege trebuie să conţină atât norme de drept material, cât şi norme de procedură.
5. Având în vedere faptul că exprimarea ideilor în textele actelor normative trebuie să se facă într-un limbaj accesibil, evitându-se pe cât e posibil termenii care nu au o largă întrebuinţare sau termenii neutilizaţi în legislaţie, sugerăm să fie excluse sau substituite asemenea expresii sau cuvinte: „închiriere”, „reproducere reprografică”, „drept de siută”, „taxe forfetare” etc. La fel, nu este binevenit ca textul unei legi să conţină cuvinte şi sintagme formulate greşit atât din punct de vedere lingvistic, cât şi din punct de vedere juridic cum ar fi: „politică adecvată”, „dreptul de autor nu depinde de dreptul de proprietate…” „de asemenea”, „în absenţa unei probe contrare”, „opera a fost publicată sub formă anonimă”, „al cărei nume apare pe o operă”, „ a retracta opera”, „dacă acest lucru practic este posibil”, „remuneraţie compensatorie” etc. La fel nu este recomandată folosirea într-un act normativ a expresiilor din altă limbă, decât limba în care a fost întocmit actul.
6. Sancţionarea unor fapte prin trimiterea generică la prevederile legii (De exemplu art. 54 alin.4) este incorectă.
7. Proiectul supus expertizei este afectat considerabil de riscuri de coruptibilitate, deoarece interpretarea unor noţiuni din proiect este lăsată la discreţia organului care decide (în cazul nostru AGEPI).Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei