Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Octobrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art. 28 din Legea cu privire la sistemul de executare silită

(înregistrat în Parlament cu numărul 3051 din 28 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art. 28 din Legea cu privire la sistemul de executare silită.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat, acest proiect propune instituirea unor garanţii sociale pentru executorii judecătoreşti şi membrii familiilor acestora, garanţii care ar acoperi riscurile inerente profesiei de executor judecătoresc şi ar constitui o motivare suplimentară pentru alegerea şi menţinerea în profesia de executor judecătoresc.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă a proiectului, evidenţiind cauzele şi consecinţele ce vor surveni în urma adoptării modificărilor propuse şi corespunde exigenţelor stabilite de art.20 din Legea privind actele legislative.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare. Însă, s-a făcut referire la sesizarea experţilor Consiliului Europei cu privire la lipsa unor reglementări legale privind asigurarea medicală şi a vieţii executorului judecătoresc.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu conţine o analiză a numărului de beneficiari, dar prevede mărimea mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectului Legii şi a sursei de acoperire din bugetul de stat.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public general, proiectul promovînd doar anumite garanţii sociale pentru executorii judecătoreşti.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic - art. 28 alin. (1)

Viaţa şi sănătatea executorului judecătoresc sînt supuse asigurării de stat obligatorii de la bugetul de stat.

Expresia utilizată nu este conformă cerinţelor redactării juridice a textelor

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune substituirea expresiei "de la bugetul de stat" prin expresia "din contul bugetului de stat".

2

Articol unic - art. 28 alin. (2)

(2) Suma de asigurare se plăteşte sub forma unei indemnizaţii unice în caz de:

Formularea articolului nu este conformă cu noţiunile utilizate în Legea cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21.12.2006

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Ţinînd cont de prevederile art.6 al Legii cu privire la asigurări 407 din 21.12.2007 expresia "suma de asigurare" urmează a fi substituită prin expresia "suma asigurată", iar expresia "îndemnizaţii" în "îndemnizaţii de asigurare".

3

Articol unic - art. 28 alin. (2) lit. a

a) moarte violentă sau deces al executorului judecătoresc, dacă decesul a survenit ca urmare a unor leziuni corporale sau altei vătămări violente a sănătăţii, în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu exercitarea funcţiunii,

Legislaţia în vigoare nu conţine noţiunea "moarte violentă". Conform DEX noţiunile "moarte" şi "deces" sunt sinonime. Legislaţia nu interpretează noţiunea "vătămare violentă". Nu este clar ce subiect de drept este abilitat să califice dacă vătămarea a fost sau nu violentă şi care ar fi consecinţele unei "vătămări neviolente" a sănătăţii executorului.
La fel nu este clar care organ va stabili dacă decesul sau vătămarea au avut loc în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu exercitarea funcţiunii

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Considerăm necesară revizuirea expresiilor evidenţiate şi utilizarea unor termeni definiţi de legislaţie.

4

Articol unic - art. 28 alin. (2) lit. b)

b) mutilare a executorului judecătoresc sau de altă vătămare violentă a sănătăţii, în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu exercitarea funcţiunii, care exclude posibilitatea de a continua activitatea profesională şi care a provocat pierderea totală a capacităţii de muncă, - în mărime de 10 salarii medii anuale de funcţie.

Ţinînd cont de faptul că nici un act normativ nu defineşte noţiunea "mutilare", iar conform DEX mutilarea reprezintă o vătămare a sănătăţii, includerea acestei noţiuni este de prisos.
Expresia "care exclude posibilitatea de a continua activitatea profesională" la fel este de prisos, deoarece pierderea totală a capacităţii de muncă prezumă imposibilitatea continuării activităţii profesionale.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomandă revizuirea conţinutului articolului.

5

Articol unic - art. 28 alin. (3) lit. a)

moarte violentă sau deces al executorului judecătoresc, ca urmare a unor leziuni corporale sau a altei vătămări violente a sănătăţii, în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu exercitarea funcţiunii, - membrilor familiei acestuia inapţi de muncă, aflaţi la întreţinerea lui, în mărime egală cu diferenţa dintre partea ce le revenea din salariul celui decedat şi pensia de urmaş, fără a se lua în calcul indemnizaţia unică;

Referitor la noţiunile "moarte violentă" şi "vătămări violente" a se vedea obiecţiile de mai sus. Nu este clar pentru ce perioadă se va plăti compensaţia lunară.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

A se vedea recomandarea din punctul 3 al tabelului.

Concluzii

În concluzie, menţionăm următoarele:

1. La întocmirea proiectului autorul s-a inspirat din actele normative ce conţin prevederi similare referitoare la asigurarea judecătorilor, militarilor etc. fără a ţine cont de prevederile Legii de bază în materie de asigurări (Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2007).
2. Proiectul conţine noţiuni care nu sunt definite şi interpretate de legislaţia naţională în vigoare (mutilare, moarte violentă, vătămare violentă).
3. Proiectul poate favoriza comiterea unor eventuale acte de corupţie, deoarece interpretarea unor noţiuni din proiect este lăsată la discreţia organului care decide dacă executorul sau membrii familiei acestuia pot sau nu pot beneficia de suma asigurată sau indemnizaţia de asigurare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei