Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Iulie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului

(înregistrat în Parlament cu numărul 2085 din 23 Iunie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit Notei Informative, proiectul are drept scop optimizarea plăţilor pentru poluarea mediului înconjurător, inclusiv a plăţilor pentru ambalajul din masa plastică şi tetra pak, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, distrugerea sau prelucrarea cărora este dificilă. Sporirea gradului de valorificare a unor categorii de deşeuri va contribui la diminuarea presingului asupra mediului, la economisirea resurselor naturale şi utilizarea raţională a resurselor funciare.

Menţionăm faptul că în paralel cu acest proiect de lege a fost propus un proiect de lege similar (înregistrat cu nr. 2085 din 23.06.2008) care la fel se referă la art. 11 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În Nota Informativă, autorii argumentează promovarea modificărilor prin necesitatea diminuării presingului asupra mediului, economisirea resurselor naturale şi utilizarea raţională a resurselor financiare. Autorii proiectului sunt de părerea că modificările respective vor permite perfecţionarea sistemelor de prelucrare a deşeurilor.

Considerăm argumentarea incompletă deoarece:

* lipsesc informaţii statistice despre cantitatea, preţul şi circuitul mărfurilor ambalate PET, tetra pak, alte materiale din plastic importate în R Moldova.
* lipsesc informaţii despre strategiile şi programele de gestionare şi valorificare a deşeurilor .
* informaţia despre impactul Legii asupra perfecţionării sistemelor de prelucrare a deşeurilor este superficială având un caracter declarativ.
* lipsesc criteriile conform cărora a fost stabilită mărime plăţilor.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă conţine referinţe privind compatibilitatea proiectului cu legislaţia comunitară, în special: Directivele Uniunii Europene 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Deşi implementarea prevederilor proiectului nu atrage creşterea cheltuielilor bugetare, considerăm că fundamentarea financiar-economică este necesară. Autorii proiectului nici într-un mod nu argumentează volumul taxelor percepute pentru importarea produselor în ambalaj din tetra pack. Mărimea taxei (plăţii) depinde doar de volumul cutiei sau sticlei. În viziunea noastră această taxa trebuie stabilită în raport şi cu preţul mărfii sau alţi indicatori.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I.2

La articolul 11 alineatul (1),
sintagma "se varsă, conform normativelor stabilite, pînă la sau în momentul trecerii frontierei de stat" va avea următorul conţinut "se achită, conform normativelor stabilite, în prealabil sau la momentul plasării mărfurilor în regim de import. În rezultatul achitării Inspectoratul Ecologic de Stat va elibera agenţilor economici Confirmare Ecologică".

Autorii proiectului n-au ţinut cont de modificările Legii 1540 efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 280-XVI din 14.12.2007 (Art. XXIV).
În redacţia actuală art. 11 alin1. are următorul conţinut:"1) Plata pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabileşte persoanelor juridice şi fizice care importă astfel de mărfuri în Republica Moldova şi se achită în prealabil, înainte de depunerea declaraţiei vamale, iar în momentul vămuirii se achită doar diferenţa dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil. Persoanele juridice şi fizice care achiziţionează mărfurile în cauză de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar varsă plata respectivă, conform aceloraşi normative, pînă la sau în momentul controlului mărfurilor la posturile fiscale interne".

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se recomandă revizuirea modificărilor propuse.

2

Art. I.2

articolul se completează cu alineatul (5) care va avea următorul cuprins:
"(5) plata pentru ambalajul din plastic sau tetra pak a produselor importate în Republica Moldova* se stabileşte după cum urmează:
Pentru o sticlă, o cutie tetra pak volumul căreia nu depăşeşte 1 litru - 0,5 lei
Pentru o sticlă, o cutie tetra pak în mărime de la 1 litru pînă la 3 litri - 1,0 lei
Pentru o sticlă, o cutie tetra pak mai mare de 3 litri - 1,5 lei

Legislaţia în vigoare nu defineşte noţiunile "ambalaj din plastic" şi "tetra pak". În prima parte a articolului se utilizează noţiunile "plastic" sau "tera pak" iar în partea referitoare la mărimea plăţii se utilizează doar noţiunea "tetra pak". Prevederea poate fi interpretată greşit în sensul că se vor taxa cu 0,5 lei; 1,0 lei; 1,5 lei doar sticlele şi cutiile din tetra pak dar nu şi cele din plastic.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Stabilirea clară a categoriilor de mărfuri pentru care urmează să se încaseze plata pentru ambalajul din plastic sau tetra pack sau concretizarea: "toate produsele alimentare şi nealimentare". Utilizarea altor criterii decât volumul de stabilire a mărimii plăţii (preţul mărfii, circuitul, componenţa ambalajului etc.)

Concluzii

o Noţiunile utilizate în proiect nu sînt definite şi concretizate, fapt ce admite interpretarea lor eronată.
o În proiect sunt utilizaţi termeni care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect.
o Proiectul defavorizează anumite categorii de agenţi economici (importatorii de bere, sucuri, băuturi nealcoolice, ulei din floarea soarelui) favorizând concomitent alte categorii de agenţi economici.
o Modificările promovate pot avea un impact negativ pentru activitatea unor agenţi economici.
o Lipseşte fundamentarea social - economică în sensul efectuării prealabile a unui studiu în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor financiare percepute pentru importarea produselor specificate în proiect.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei