Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Iulie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului

(înregistrat în Parlament cu numărul 2104 din 23 Iunie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit Notei Informative, proiectul are drept scop colectarea surselor financiare care vor constitui surse suplimentare la bugetul fondurilor ecologice şi va permite crearea unor sisteme moderne şi eficiente de colectare, prelucrare, valorizare a deşeurilor respective, şi va avea ca efect o mai bună protejare a mediului înconjurător.

Menţionăm că, în paralel cu acest proiect, pe agenda Parlamentului a fost inclus un proiect de lege similar pentru modificarea şi completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului (înregistrat în parlament cu nr. 2104 din 24.06.2008) care la fel propune o serie de modificări la art. 11 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În Nota Informativă, autorii argumentează promovarea modificărilor prin necesitatea majorării surselor financiare care urmează a fi utilizate pentru protecţia mediului înconjurător, prelucrarea, distrugerea şi reciclarea deşeurilor de plastic etc. Autorii proiectului sînt de părerea că modificările respective vor permite perfecţionarea sistemelor de prelucrare a deşeurilor.

Considerăm argumentarea incompletă, deoarece:

* lipsesc informaţii statistice despre cantitatea, preţul şi circuitul mărfurilor ambalate PET, tetra pak, alte materiale din plastic importate în R Moldova;
* lipsesc informaţii despre strategiile şi programele de gestionare şi valorificare a deşeurilor;
* informaţia despre impactul Legii asupra perfecţionării sistemelor de prelucrare a deşeurilor este superficială având un caracter declarativ;
* lipsesc criteriile conform cărora a fost stabilită mărimea plăţilor.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă conţine referinţe privind compatibilitatea proiectului cu legislaţia comunitară, în special fiind enunţate: Directivele Uniunii Europene 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, Directiva 2004/12/CE din 11 februarie 2004, ş.a.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Deşi implementarea prevederilor proiectului nu atrage creşterea cheltuielilor bugetare, considerăm că fundamentarea financiar-economică este necesară. Autorul proiectului în nici un mod nu argumentează volumul taxelor percepute pentru importarea produselor în ambalaj din plastic sau tetra pack. Mărimea taxei (plăţii) depinde doar de volumul cutiei. În viziunea noastră această taxa trebuie stabilită în raport şi cu preţul mărfii şi alţi indicatori.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I

Articolul 11 se completează cu un nou alineat în următoarea redacţie:
"(5)Plata pentru ambalajul din plastic sau tetra pack a băuturilor nealcoolice, a berii, sucurilor şi uleiului din floarea soarelui importate în Republica Moldova se stabileşte după cum urmează:
Pentru o sticlă PET, o cutie tetra pack volumul căreia nu depăşeşte 1 litru - 1 leu;
Pentru o sticlă PET, o cutie tetra pack cu volumul de la 1 litru la 3 litri - 3 lei;
Pentru o sticlă PET, o cutie tetra pack cu volumul mai mare de 3 litri - 5 lei."

Legea se referă doar la un număr strict de produse lichide în ambalaj din plastic sau tetra pack şi anume:

  • băuturi nealcoolice;
  • bere;
  • sucuri;
  • uleiuri din floarea soarelui.

Legislaţia în vigoare nu reglementează noţiunea de "băutură nealcoolică" sau de "băutură"
De altfel, nu toate uleiurile care se importă în RM sunt din floarea soarelui (există ulei din porumb, nuci, arahide etc.) Categoriile de produse în ambalaj din plastic sau tetra pack sunt mult mai variate (produse lactate, sosuri, ketchup, vinuri, etc.)

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Stabilirea clară a categoriilor de produse pentru care urmează să se încaseze plata pentru ambalajul din plastic sau tetra pack.
Utilizarea altor criterii decât volumul pentru stabilirea mărimii plăţii (preţul mărfii, circuitul, componenţa ambalajului etc.)

Concluzii

* Noţiunile utilizate în proiect nu sînt definite şi concretizate, fapt ce admite interpretarea lor eronată sau chiar abuzivă.
* În proiect sunt utilizaţi termeni care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect.
* Proiectul defavorizează anumite categorii de agenţi economici (importatorii de bere, sucuri, băuturi nealcoolice, ulei din floarea soarelui) favorizând concomitent alte categorii de agenţi economici.
* Modificările promovate pot avea un impact negativ pentru activitatea unor agenţi economici.
* Lipseşte fundamentarea social - economică în sensul efectuării prealabile a unui studiu în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor financiare percepute pentru importarea produselor specificate în proiect.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei