Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

08 Octombrie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind activitatea operativă de investigaţii, CPP)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3110 din 24 August 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind activitatea operativă de investigaţii, CPP).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul de Informaţii şi Securitate, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă, rezultă că proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală şi Legea privind activitatea operativă de investigaţii) are drept scop desemnarea Serviciului de Informaţii şi Securitate în calitate de executor unic al măsurilor tehnice de interceptare a convorbirilor telefonice şi a altor comunicări efectuate prin reţelele de comunicaţii electronice pentru necesităţile subiecţilor activităţii operative de investigaţii şi ale organelor de urmărire penală. Un şir de modificări minore se referă la substituirea denumirilor vechi cu denumirile actuale ale unor autorităţi a căror activitate este reglementată de legea supusă modificării.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, fapt care permite înţelegerea poziţiei autorilor proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În nota informativă la proiectul de lege se face referire la Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene din 17 ianuarie 1995 privind interceptarea legală a telecomunicaţiilor, care stipulează că interceptarea autorizată a comunicaţiilor electronice reprezintă un important mijloc de protecţie a intereselor securităţii naţionale şi de investigare a infracţiunilor grave (preambulul). În acelaşi timp, proiectul de lege conţine o serie de referinţe generale la experienţa altor state care sunt membre ale UE.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează, în particular, interesele Serviciului de Informaţii şi Securitate. Totuşi, promovarea unor asemenea interese nu este în contradicţie cu interesul public.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul reglementează în mod distinct activitatea unei autorităţi publice.
Concluzii

Proiectul legii nu conţine elemente de coruptibilitate. Totuşi, trebuie menţionată următoarea obiecţie de concept:

La 06.07.2007 în Parlament a fost înregistrat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea operativă de investigaţii (înregistrat cu nr. 2589).Acest proiect de lege la fel reprezintă o iniţiativă legislativă a Guvernului, dar elaborat de către Procuratura Generală.Obiecţia priveşte faptul că conceptul proiectului nr. 2589 din 06.07.2007 este contrariu conceptului proiectului nr.3110 din 24.08.2007. Astfel, proiectul nr. 2589 din 06.07.2007 are drept scop diversificarea autorităţilor competente să exercite măsuri tehnice de interceptare a convorbirilor telefonice şi a altor comunicări. Potrivit proiectului elaborat de Procuratura Generală, organele procuraturii trebuie să deţină competenţa de desfăşurare a unor măsuri tehnice de interceptare pentru cauzele transmise în competenţa exclusivă a procurorului (conform Codului de procedură penală). Mai mult decît atît, abilitarea Procuraturii cu competenţă şi funcţii de investigare operativă a fost trasată ca un obiectiv de nivel naţional în Programul de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA "Provocările Mileniului", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.32 din 11 ianuarie 2007. Astfel, pct.9 al capitolului I Compartimentul "Optimizarea activităţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC)," prevede în mod expres elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea legislaţiei cu prevederi care să stabilească investirea Procuraturii cu funcţii de investigare operativă. De menţionat că în nota de fundamentare a proiectului nr. 2589 din 06.07.2007 de asemenea este invocată atît experienţa altor ţări, cît şi aspecte de eficienţă şi oportunitate.

Prin urmare, constatăm faptul că în Parlament se află spre examinare două proiecte de legi cu concepţii contrarii, autor (de jure) a cărora este acelaşi subiect cu drept de iniţiativă legislativă - Guvernul. În asemenea condiţii, în opinia noastră, unul din proiectele menţionate urmează a fi retras de către autori, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 55 (53) din Legea nr. 797-XIII din 02.04.96 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei