Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Iunie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare

(înregistrat în Parlament cu numărul 2086 din 04 Iunie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Naţională a Pieţii Financiare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă, precum şi din prevederile art. 1 din proiect rezultă că scopul promovării este perfecţionarea cadrului legislativ ce reglementează piaţa valorilor mobiliare, conformării acestuia prevederilor Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de baza de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi ajustării legislaţiei în domeniu la normele Directivelor Uniunii Europene. Obiectivele proiectului sînt:
- va contribui la dezvoltarea pieţei reglementate, sporirea transparenţei şi lichidităţii acesteia;
- va crea premise pentru utilizarea mai largă de către emitenţi şi investitori a unor aşa instrumente financiare cum sînt obligaţiunile;
- va majora gradul de protecţie a intereselor investitorilor;
- va spori rolul pieţei valorilor mobiliare în atragerea investiţiilor şi redistribuirea capitalului în sectorul real al economiei naţionale.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, fapt care permite înţelegerea poziţiei autorilor proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În proiect se face referire la Directivele Uniunii Europene. Această referinţă este foarte vagă şi abstractă deoarece nu nominalizează directivele în cauză, ceea ce nu permite sau face mai complicată verificarea acestei "declaraţii" de compatibilitate cu aqius-ul comunitair.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interesele departamentale ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, interese care, în principiu, nu sînt în contradicţie cu interesul general al societăţii.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Prejudiciul este determinat de riscul ce însoţeşte concentrarea unor atribuţii exagerate într-o singură structură (mega-regulator al pieţei financiare).


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie directă cu prevederile legislaţiei în vigoare, deşi anumite prevederi ale acestuia necesită o reconsiderare şi o coordonare cu actele legislative în vigoare. Analiza detaliată a acestor prevederi este enunţată la punctul 13 din prezentul raport de expertiză.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul corespunde în principiu normelor lingvistice şi exigenţelor tehnicii legislative prepuse terminologiei, deşi unele obiecţii sînt expune la p 13. În particular atenţionăm asupra incorectitudinii utilizării unor asemenea cuvinte ca: "numai", "doar" etc. - improprii unui limbaj normativ sau utilizate ca excepţii de la normele generale.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul reglementează în mod distinct activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare). Unele consideraţii critice la acest capitol vor fi expuse la punctul 13 al prezentului raport.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I p. 2

„Acţiunea prezentei legi se extinde asupra...”

Formula în cauză permite confuzia cu o prevedere finală de aplicabilitate (acţiune) a legii în timp şi asupra persoanelor. Pentru evitarea confuziei în cauză sugerăm menţinerea expresiei curente din art. Alin. (1) a Legii nr. 199/18.11.98 cu privire la piaţa valorilor mobiliare.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De substituit textul „Acţiunea prezentei legi ...” cu „Prezenta lege reglementează”

2

Art. I p. 3

Noţiunea „activitate de clearing” se substituie cu noţiunea „activitate de clearing şi decontare” cu următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Textul:
„activitate de clearing - activitate desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, care constă în efectuarea operaţiilor de colectare, de verificare, de corectare a informaţiei privind tranzacţionarea valorilor mobiliare, în perfectarea documentelor pentru executarea tranzacţiilor, în stingerea obligaţiilor reciproce ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare” de substituit cu textul: „activitate de clearing şi decontare – efectuarea operaţiunilor de colectare, verificare şi corectare a informaţiei privind tranzacţiile de vînzare şi cumpărare a valorilor mobiliare înregistrate pe piaţa reglementată, de perfectare a documentelor pentru executarea tranzacţiilor, de stingere a obligaţiilor reciproce între participanţii profesionişti ai pieţei valorilor mobiliare în cadrul decontărilor cu valorile mobiliare tranzacţionate, precum şi efectuarea decontărilor prin transferarea mijloacelor băneşti şi livrarea valorilor mobiliare”

3

Art. I p. 3

Noţiunea „activitate de depozitare” se substituie cu noţiunea „activitate de depozitar” cu următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

4

Art. I p. 3

Noţiunea „activitate de depozitare” se substituie cu noţiunea „activitate de depozitar” cu următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

5

Art. I p. 3

Noţiunea „denominalizare a valorilor mobiliare” se exclude;

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie indicat textul integral ce urmează a fi exclus.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Se exclude textul „denominalizare a valorilor mobiliare - modificarea valorii nominale a tuturor valorilor mobiliare ale unei clase. Denominalizarea valorilor mobiliare poate fi însoţită de fracţionarea sau consolidarea valorilor mobiliare”

6

Art. I p. 3

Noţiunea „fracţionare a valorilor mobiliare” va avea următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

7

Art. I p. 3

Noţiunea „informaţie confidenţială” se substituie cu noţiunea „informaţie privilegiată” cu următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

8

Art. I p. 3

Noţiunea „ofertă publică a valorilor mobiliare” va avea următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

9

Art. I p. 3

Noţiunea „ofertă tender” se substituie cu noţiunea „ofertă publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară” cu următorul curpins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral..

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

10

Art. I p. 3

Noţiunea „organizaţie de autoreglementare a activităţii participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare ” se substituie cu noţiunea „organizaţie de autoreglementare” cu următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

11

Art. I p. 3

Noţiunea „participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare” va avea următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

12

Art. I p. 3

După noţiunea „piaţă secundară a valorilor mobiliare” se completează cu noţiunile „piaţă reglementată” şi „piaţa valorilor mobiliare necotate” cu următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

13

Art. I p. 3

Noţiunea „prospect al ofertei publice” va avea următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

14

Art. I p. 3

Noţiunea „registru al deţinătorilor de valori mobiliare nominative” va avea următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Similar modalităţii expuse la „activitate de clearing”

15

Art. I p. 4

La alineatul (1), litera b) se exclude, iar litera c) devine litera b);

Avînd în vedere importanţa legii supuse modificării, este inacceptabilă, modificarea ordinii literelor. Aceasta ar putea crea deficienţa în legătură cu existenţa în cadrul altor acte de norme de trimitere.

Art. 35 alin. (5) din Legea nr. 780/27.12.2001 privind actele legislative "În cazul în care se exclude integral textul unei părţi (cărţi), unui titlu, capitol, unei secţiuni, unui articol, alineat sau al subdiviziunii acestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale”.

Nerespectarea exigenţei de tehnică legislativă poate genera concurenţă de acte şi prevederi, precum şi confuzii bazate pe norme de trimitere inadecvate

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

P. 4 se expune astfel: „4. Articolul 4: la alineatul (1), litera b) se exclude; alineatul (6) se exclude. ”

16

Art. I p. 5

5. Articolul 5 alineatul (2):

literele g) şi i) se exclud, litera h) devine litera g), iar literele j)-l) devin, respectiv, literele h)-j);

Avînd în vedere importanţa legii supuse modificării, este inacceptabil, modificarea ordinii literelor. Aceasta ar putea crea deficienţa în legătură cu existenţa în cadrul altor acte de norme de trimitere.

Art. 35 alin. (5) din Legea nr. 780/27.12.2001 privind actele legislative "În cazul în care se exclude integral textul unei părţi (cărţi), unui titlu, capitol, unei secţiuni, unui articol, alineat sau al subdiviziunii acestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale”.

Astfel considerăm inacceptabil ca după excluderea literelor g) şi i), litera h) va deveni litera g), iar literele j)-l) devin, respectiv, literele h)-j);

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

p. 5 vizat se expune astfel: „literele g) şi i) se exclud”

17

Art. I p. 7

alineatul (10) devine alineatul (9);

Avînd în vedere importanţa legii supuse modificării, este inacceptabil, modificarea ordinii literelor. Aceasta ar putea crea deficienţa în legătură cu existenţa în cadrul altor acte de norme de trimitere.

Art. 35 alin. (5) din Legea nr. 780/27.12.2001 privind actele legislative "În cazul în care se exclude integral textul unei părţi (cărţi), unui titlu, capitol, unei secţiuni, unui articol, alineat sau al subdiviziunii acestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale”.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus

18

Art. I p. 7

după litera a) se completează cu litera b) cu următorul cuprins:

Avînd în vedere importanţa legii supuse modificării, este inacceptabil, modificarea ordinii literelor. Aceasta ar putea crea deficienţa în legătură cu existenţa în cadrul altor acte de norme de trimitere.

Art. 35 alin. (5) din Legea nr. 780/27.12.2001 privind actele legislative "În cazul în care se exclude integral textul unei părţi (cărţi), unui titlu, capitol, unei secţiuni, unui articol, alineat sau al subdiviziunii acestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale”.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Nu de admis schimbarea numerotaţi. O soluţie este utilizarea literei cu semnul prim – „1”

19

Art. I p. 11

la alineatul (2), prima propoziţie va avea următorul cuprins:

O asemenea formulă nu corespunde exigenţei de tehnică legislativă. Urmează să fie utilizată formula de schimbare a unui text cu altul, iar textul ce urmează a fi substituit trebuie expus în mod integral.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Urmează a fi redactat

20

Art. I p. 16

„f) confirmarea Agenţiei Privatizare privind executarea condiţiilor contractuale ...”

Art. 22 din Legea 64/31.05.90 cu privire la Guvern – nu cunoaşte o asemenea Agenţie. Actualmente Ministerul Economiei şi Comerţului – este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, abilitat să promoveze politica unică a statului în domeniul asigurării creşterii economice a ţării, transformărilor structurale, comerţului, privatizării.

De asemenea atenţionăm că în Parlament se află spre reexaminare Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, conform căreia se abrogă Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr.1217-XIII din 25 iunie 1997. O sugestie ar fi şi referinţa la Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea

Textul urmează a fi revizuit.

21

Art. I p. 17

Alin. (26) la art. 19

Nu corespunde prevederilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De redactat

22

Art. I p. 20

La art. 21

alineatele (5) - (9) devin, respectiv, alineatele (9)-(13);

Neadmiterea schimbării numerotării pentru diminuarea efectului negativ al modificării unui act în raport cu alte acte care pot conţine referiri la el.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De redactat

23

Art. I p. 20

„(7) La determinarea preţului conform prevederilor alin.(4) –(6) nu vor fi luate în calcul preţurile formate prin manipulare”.

Este o prevedere incertă deoarece nu este clar cum se va stabili şi cine va stabili că „preţurile formate prin manipulare”. Iar o asemenea incertitudine permite abuzuri.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De precizat.

24

Art. I p. 24

Articolul 25 devine articolul 26, iar articolul 26 devine articolul 25.

Neadmiterea schimbării numerotării pentru diminuarea efectului negativ al modificării unui act în raport cu alte acte care pot conţin referiri la acesta.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De revăzut.

25

Art. I, p. 31

(2) Pe piaţa valorilor mobiliare, persoanele juridice licenţiate, pot desfăşura următoarele activităţi de bază:

Nici Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, şi nici proiectul propus nu definesc noţiunea de „persoane juridice licenţiate”. În acelaşi timp, definiţia dată „participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare” din art. 3, deja conţine toate elementele necesare sugerate de sintagma „persoane juridice licenţiate”, şi anume – stabileşte că participantul profesionist va fi în mod obligatoriu persoană juridică, iar prin trimiterea la art. 32, faptul că acesta va dispune în mod obligatoriu de licenţă.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

A se înlocui sintagma „persoane juridice licenţiate” cu sintagma „participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare”.

26

Art. I, p. 31

(13) Fondurile de investiţii desfăşoară activitatea investiţională pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu Legea cu privire la fondurile de investiţii, cu prezenta lege şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale.

Nici Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, şi nici proiectul propus nu definesc noţiunea de „activitate investiţională”; în acelaşi timp nu este clar dacă sensul noţiunii din această lege este acelaşi sau diferit de cel din Legea cu privire la fondurile de investiţii sau Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător. De asemenea, nu este clar în ce măsură activităţile investiţionale desfăşurate de fondurile de investiţii se deosebesc de activitatea investiţională pe piaţa valorilor mobiliare. În redacţia actuală norma a fost pur şi simplu preluată din redacţia anterioară a art. 40.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se defini noţiunea de „activitate investiţională pe piaţa valorilor mobiliare”. A se elabora conceptul de activitate a fondurilor de investiţii pe piaţa valorilor mobiliare.

27

Art. I, p. 31

(13) Fondurile de investiţii desfăşoară activitatea investiţională pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu Legea cu privire la fondurile de investiţii, cu prezenta lege şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale.

Nu este clar în ce măsură se solicită conformarea prin sintagma „cu prezenta lege”. Nu este clar dacă se are în vedere oare omogenizarea activităţii cu una din cele expres stabilite la art. 32 al. (2)-(3) şi respectiv necesitatea obţinerii licenţei. Nu este clar cum va avea loc estimarea şi determinarea conformării cu prezenta lege, luînd în consideraţie faptul că fondurile de investiţii pot desfăşura activitate investiţională şi în afara pieţei valorilor mobiliare. Nu este clar în ce măsură poate fi efectuat controlul conformării fondurilor de investiţii cu prezenta lege, deoarece poate genera situaţia cînd o activitate investiţională absolut legală nu va coordona cu prevederile prezentei legi. În redacţia actuală norma a fost pur şi simplu preluată din redacţia anterioară a art. 40.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A stabili expres care norme din prezenta lege se referă la fondurile de investiţii, mai ales că prin art. 1 din prezenta lege este clar că fondul de investiţii este subiect – prin aplicarea noţiunii „participanţi” – iar în privinţa altor participanţi legea conţine prevederi concrete. A se elabora conceptul de activitate a fondurilor de investiţii pe piaţa valorilor mobiliare.

28

Art. I, p. 31

(13) Fondurile de investiţii desfăşoară activitatea investiţională pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu Legea cu privire la fondurile de investiţii, cu prezenta lege şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale.

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili condiţiile de autorizare a desfăşurării de către fondurile de investiţii a activităţii investiţionale pe piaţa valorilor mobiliare. În redacţia actuală norma a fost pur şi simplu preluată din redacţia anterioară a art. 40.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive / contrare statutului

Propunem de concretizat în baza căror acte normative fondurile de investiţii îşi vor desfăşura activitatea investiţională pe piaţa valorilor mobiliare şi care sînt acestea pentru a respecta principiul de previzibilitate a normelor legale.

29

Art. I, p. 31

(13) Fondurile de investiţii desfăşoară activitatea investiţională pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu Legea cu privire la fondurile de investiţii, cu prezenta lege şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale.

Această normă în mod exhaustiv enumără care acte normative sînt aplicabile raporturilor ce ţin de activitatea fondurilor de investiţii pe piaţa valorilor mobiliare, ceea ce este incorect. Nici o lege nu poate limita aplicabilitatea altor legi sau acte normative, precum şi limitarea unor drepturi ce derivă din alte acte normative. În redacţia actuală norma a fost pur şi simplu preluată din redacţia anterioară a art. 40.

Coruptibilitate
Norme irealizabile

În cazul în care autorul demonstrează necesitatea normelor speciale ce se vor referi în mod special la fondurile de investiţii şi activitatea acestora pe piaţa valorilor mobiliare, atunci acesta va fi inclus în una din categoriile stabilite de art. 1 – „participanţi” sau „participanţi profesionişti”. Altfel – întregul al. (13) urmează a fi exclus deoarece este pur declarativ

30

Art. I, p. 31

(14) O persoană juridică poate să deţină o singură licenţă de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare.

Nu este clar dacă această limitare are un caracter simultan sau va fi aplicată formula – pentru fiecare licenţă cîte o persoană juridică. Norma propusă pentru art. 52, al. (2) conform căreia licenţa se acordă pentru un termen nelimitat, poate să nu fie suficientă, or între timp persoana juridică poate să intenţioneze benevol retragerea licenţei. Situaţia se agravează şi mai mult în situaţia cînd retragerea licenţei a fost impusă prin efectul legii (spre exemplu: o altă activitate economică licenţiată aleasă de către agentul economic este exclusivă şi incompatibilă cu altă activitate licenţiată), prin decizia instanţei de judecată sau prin decizia Comisiei Naţionale. Astfel, în mod indirect, este instituită o limitare nejustificată a drepturilor: odată retrasă licenţa aceasta nu mai poate fi obţinută de către persoana juridică solicitant, ceea ce poate genera abuzuri chiar din partea Comisiei Naţionale pentru înlăturarea celor indezirabili. În general, însă, nu este clar care este necesitatea acestei limitări şi de ce nu este posibil ca un participant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare să deţină mai multe licenţe în cazul în care, conform cerinţelor stabilite, acesta corespunde tuturor criteriilor de capacitate.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune excluderea normei date sau, cel puţin, reformularea şi modificarea sintagmei în formula „o singură licenţă simultan”.

31

Art. I, p. 32

(3) Brokerul este în drept să presteze servicii de administrare a valorilor mobiliare şi mijloacelor băneşti destinate investirii şi reinvestirii în valorile mobiliare ale clientului, în cazul în care astfel de servicii sînt prevăzute în contractul de brokeraj.

Conform al. (2) în noua numerotare (fostul al. (3)) „modelul contractului-tip de servicii de brokeraj se stabileşte de către Comisia Naţională.” Este prezentă o limitare indirectă a drepturilor, deoarece nu este clar în ce măsură Comisia Naţională va autoriza care compartimente ale modelului-tip de contract pot fi modificate şi care nu. Limitarea directă a activităţii brokerului poate avea loc doar în cazul în care această activitate contravine condiţiilor de licenţiere, iar Comisia Naţională nu este autorizată a decide dacă a avut loc o încălcare a drepturilor clientului sau nu – asupra acestui fapt se poate expune doar instanţa de judecată în cazul unei cereri din partea clientului. Mai mult ca atît, nu este clară natura juridică a contractului de brokeraj, or, în ipoteza că acesta este un contract de mandat, Codul civil admite posibilitatea depăşirii atribuţiilor contractuale ale mandatarului în cazul în care depăşirea este în interesele mandantului. De asemenea, nu este clar care sînt sancţiunile pentru broker în acest caz, ceea ce dă posibilitatea Comisiei Naţionale de a aplica o sancţiune extremă – retragerea licenţei, prin aplicarea art. 52 al. (4) şi (6) – invocînd nerespectarea legislaţiei.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Excluderea sintagmei „în cazul în care astfel de servicii sînt prevăzute în contractul de brokeraj”.

32

Art. I, p. 32

Alineatele (2)-(3) devin, respectiv, alineatele (1)-(2);

Neadmiterea schimbării numerotării pentru diminuarea efectului negativ al modificării unui act în raport cu alte acte care conţin referirea la el.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De revăzut.

33

Art. I, p. 35

Administratorul fiduciar este obligat să asigure ţinerea evidenţei activelor fiecărui client separat de activele proprii.

Nu este clar dacă legislaţia şi regulile contabile oferă a asemenea posibilitate sau dacă legislaţia a prevăzut situaţia specială a administratorului fiduciar. Spre exemplu, Codul fiscal se referă la situaţia administratorului fiduciar doar în mod indirect în art. 103, al. (1), p.12. În această privinţă, nici Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare şi nici proiectul în cauză nu stabilesc careva prevederi clare sau exhaustive. Există riscul ca această obligaţie să nu fie realizabilă.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Elaborarea normelor speciale contabile.

34

Art. I, p. 36

g) să prezinte la Comisia Naţională copia registrului pe purtători electronici, actualizat lunar.

Nu este clar dacă Comisia Naţională a instituit deja registrul pentru înregistrarea corespondenţei electronice. De asemenea, lipseşte definiţia de purtător electronic – aceasta în situaţia obiectivă în care purtătorii electronici moderni se actualizează aproape lunar, iar însăşi Comisia Naţională poate să nu dispună de mijloace suficiente pentru a citi aceşti purtători electronici. Astfel, este necesară indicarea unor cerinţe concrete faţă de prezentarea registrelor electronice (tip de purtător, formatul registrului, compatibilitatea cu softul şi echipamentul Comisiei Naţionale, etc.) Suplimentar, în art. 37 nu sînt stabilite termenele şi condiţiile concrete de furnizare a informaţiei solicitate.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Stabilirea unor termene, condiţii, şi cerinţe atît faţă de Comisia Naţională cît şi faţă de deţinătorul de registru.

35

Art. I, p. 36

(6) Deţinătorul registrului poartă răspundere în conformitate cu legislaţia pentru prejudiciul cauzat ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligaţiilor sale.

Nu este clar cui poate fi cauzat prejudiciul. Nu este clar dacă răspunderea este doar materială, în limita prejudiciului cauzat sau Comisia Naţională poate aplica o sancţiune extremă – retragerea licenţei, prin aplicarea art. 52 al. (4) şi (6) – invocînd nerespectarea legislaţiei.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii

Stabilirea situaţiilor, răspunderii şi sancţiunilor concrete, prin desfăşurarea implicită cît mai exactă a situaţiilor în care deţinătorul registrului poartă răspundere.

36

Art. I, p. 36

(8) Informaţia conţinută în fondul de rezervă al datelor privind deţinătorii de valori mobiliare poate fi dezvăluită numai de către preşedintele Comisiei Naţionale în urma survenirii unui caz fortuit (baza de date a fost furată, distrusă, deteriorată fie în urma unor accidente sau intenţionat de către anumite persoane).

Nu este clar dacă aceasta este o obligaţie directă şi necondiţionată a preşedintelui Comisiei Naţionale sau un act ce ţine de libera dispoziţie a funcţionarului. Nu este clar cui poate fi dezvăluită această informaţie. Nu este clar cine administrează această informaţie (dezvăluirea şi deţinerea informaţiei poate avea loc de diferite persoane). Nu este clar cuantumul informaţiei ce poate fi dezvăluită – toată odată sau parţial. Nu este clară procedura de dezvăluire – publică sau individuală. Nu este clar care este responsabilitatea pentru nedezvăluirea autorizată sau dezvăluirea neautorizată. Toate aceste neclarităţi pot genera abuzuri din partea funcţionarilor Comisiei Naţionale.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Desfăşurarea şi concretizarea prevederilor. Stabilirea responsabilităţii şi sancţiunilor pentru păstrarea şi dezvăluirea informaţiei. Limitarea expresă a accesului altor persoane şi stabilirea condiţiilor de păstrare.

37

Art. I, p. 37

În cadrul prestării serviciilor de depozitare unui fond de investiţii, depozitarul este obligat: a) să se asigure că emiterea, plasarea, răscumpărarea sau anularea valorilor mobiliare sînt efectuate de către fondul de investiţii, în conformitate cu prezenta lege, alte acte legislative, reglementările Comisiei Naţionale şi cu regulamentele fondului de investiţii; b) să se asigure că valoarea valorilor mobiliare plasate de către fond este determinată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi regulamentele fondului de investiţii; c) să îndeplinească instrucţiunile administratorului fiduciar al fondului, cu excepţia cazului în care acestea contravin legislaţiei în vigoare sau regulamentelor fondului de investiţii; d) să se asigure că, în tranzacţiile cu activele din portofoliul fondului de investiţii, orice sumă este achitată în termenul stabilit; e) să se asigure că veniturile fondului de investiţii sînt administrate şi calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu reglementările Comisiei Naţionale şi cu regulamentele fondului de investiţii.

Aceste norme sînt norme de trimitere şi nu stabilesc cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili obligaţiile sau limita drepturilor şi împuternicirilor depozitarului. Se utilizează în mod arbitrar sintagmele „alte acte legislative”, „prevederile legislaţiei în vigoare”, „legislaţia în vigoare”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se vor stabili obligaţiile sau limita drepturilor şi împuternicirilor depozitarului.

38

Art. I, p. 37

(8) În cadrul prestării serviciilor de depozitare unui fond de investiţii, depozitarul este obligat: a) să se asigure că emiterea, plasarea, răscumpărarea sau anularea valorilor mobiliare sînt efectuate de către fondul de investiţii, în conformitate cu prezenta lege, alte acte legislative, reglementările Comisiei Naţionale şi cu regulamentele fondului de investiţii; b) să se asigure valoarea valorilor mobiliare plasate de către fond este determinată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi regulamentele fondului de investiţii; c) să îndeplinească instrucţiunile administratorului fiduciar al fondului, cu excepţia cazului în care acestea contravin legislaţiei în vigoare sau regulamentelor fondului de investiţii; d) să se asigure că, în tranzacţiile cu activele din portofoliul fondului de investiţii, orice sumă este achitată în termenul stabilit; e) să se asigure că veniturile fondului de investiţii sînt administrate şi calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu reglementările Comisiei Naţionale şi cu regulamentele fondului de investiţii.

Sînt un şir de norme abuzive, deoarece depozitarul şi fondul de investiţii sînt persoane juridice diferite, iar depozitarul nu are nici un drept de imixtiune în activitatea fondului de investiţii. Nu este clar care sînt acţiunile depozitarului după executarea normei „să se asigure” şi, eventual, identificarea admiterii unor încălcări de către fondul de investiţii sau invers. Nu este clar în ce măsură ţine de competenţa depozitarului atribuţia de obligare a fondului de investiţii de a se conforma propriilor regulamente. Nu este corectă trimiterea la regulamentele interne.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Excluderea trimiterilor la „regulamentele fondului de investiţii” şi a p e în totalitate.

39

Art. I, p. 37

(9) Depozitarul este obligat să informeze imediat Comisia Naţională cu privire la orice abuz al administratorului fiduciar al fondului în raport cu activele fondului de investiţii.

Nu este clar ce se are în vedere prin noţiunea de „abuz în raport cu activele fondului de investiţii”. Luînd în consideraţie faptul că, de obicei, determinarea sau estimarea abuzului ţine de competenţa unei persoane fizice, definirea conceptului de abuz conţine o latură profund subiectivă, aceasta mai mult ca atît cu cît lipsesc criterii pentru definirea noţiunii de „abuz”.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Definirea noţiunii de „abuz” şi stabilirea criteriilor pentru identificarea şi calificarea abuzurilor.

40

Art. I, p. 37

(10) Depozitarul poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, faţă de fond şi deţinătorii de valori mobiliare ai fondului pentru prejudiciul cauzat acestora ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligaţiilor sale.

Aceste norme sînt norme de trimitere şi nu stabilesc cu claritate în baza căror acte normative se va stabili limita răspunderii depozitarului. Avînd în vedere faptul că depozitarul păstrează anumite valori, bunuri şi drepturi ale altor persoane, iar în acelaşi timp Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare este o lege ce reglementează aspecte speciale, în lipsa unor norme expres stabilite, răspunderea depozitarului poate să nu mai survină.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se va stabili limita răspunderii depozitarului.

41

Art. I, p. 37

Alineatele (2)-(9) devin, respectiv, alineatele (1)-(8);

Neadmiterea schimbării numerotării pentru diminuarea efectului negativ al modificării unui act în raport cu alte acte care conţin referirea la el.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De revăzut.

42

Art. I, p. 38

(3) Estimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele poate fi benevolă şi/sau obligatorie. Estimarea benevolă este efectuată din iniţiativa beneficiarului (emitent, deţinător de valori mobiliare, investitor etc.). Estimarea obligatorie se efectuează în cazurile stabilite de prezenta lege şi alte acte normative, precum şi:

Aceste norme sînt norme de trimitere şi nu stabilesc cu claritate în baza căror acte normative se va stabili efectuarea estimării obligatorii. De asemenea, în afară de acest articol în mod expres, legea dată nu mai stabileşte alte condiţii pentru efectuarea estimării obligatorii.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se va stabili efectuarea estimării obligatorii.

43

Art. I, p. 38

(7) Valoarea estimativă a valorilor mobiliare determinată de către estimator se consideră veridică şi recomandabilă de utilizat, dacă legislaţia în vigoare, Hotărîrea Comisiei Naţionale sau decizia instanţei de judecată nu stabileşte altceva.

Aceste norme sînt norme de trimitere şi nu stabilesc cu claritate în baza căror acte normative se va stabili veridicitatea şi recomandabilitatea spre utilizare a valorii estimative. Mai mult ca atît, este o prevedere cu în înalt potenţial de corupţie dreptul Comisiei Naţionale de a confirma / stabili unilateral şi necondiţionat valoarea estimativă a valorilor mobiliare. Nu este clară de asemenea procedura de confirmare de către Comisia Naţională a rezultatelor estimării şi responsabilitatea funcţionarilor în această privinţă.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Excluderea completă a normei, deoarece procedura şi condiţiile de licenţiere a activităţii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele în baza art. 32, al. (2), p. h) trebuie să constituie un mecanism suficient pentru identificarea capacităţii profesionale a participantului profesionist, cu atît mai mult cu cît următorul al. (9) presupune aplicarea unei metodologii elaborate de către Comisia Naţională.

44

Art. I, p. 38

(8) Estimatorul poartă răspundere administrativă şi penală pentru prejudiciul cauzat ca rezultat al subestimării sau supraestimării valorilor mobiliare.

Necesită a fi inclusă şi răspunderea civilă, or în cazul estimărilor neveridice, unele persoane pot fi prejudiciate material (spre exemplu banca, în cazul gajului valorilor mobiliare). Răspunderea pentru prejudiciul cauzat necesită a fi personalizată şi individualizată.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Cuvîntul „Estimatorul” a se înlocui cu „Persoana cu funcţie de răspundere a estimatorului sau specialistul care a semnat raportul de estimare a valorilor mobiliare”. A se completa cu răspundere „civilă”.

45

Art. I, p. 39

(5) Membrii consiliului depozitarului central nu pot fi persoane afiliate între ele. Membrii consiliului şi organului executiv al depozitarului central trebuie să fie confirmaţi de Comisia Naţională înainte de începerea exercitării funcţiei.

Lipseşte mecanismul clar şi transparent de confirmare de către Comisia Naţională. Comisia Naţională poate să nu confirme în funcţie persoanele indezirabile. Nu este clară necesitatea imperativităţii confirmării în funcţie a unor persoane angajaţi ai unei persoane juridice independente de Comisia Naţională.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Este necesară o detaliere a conceptului de depozitar central şi a raporturilor acestuia cu Comisia Naţională. Se recomandă stabilirea unor criterii şi exigenţe transparente pentru membrii consiliului şi organului executiv al depozitarului central.

46

Art. I, p. 39

(6) În vederea determinării, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, a deţinătorilor reali de valori mobiliare ai unui emitent la o anumită dată de referinţă, participanţii depozitarului central vor prezenta acestuia informaţia despre deţinătorii subconturilor clienţilor săi, în modul şi termenul stabilit de prezenta lege şi reglementările Comisiei Naţionale.

Aceste norme sînt norme de trimitere şi nu stabilesc cu claritate în baza căror acte normative se va stabili necesitatea şi cazurile pentru determinarea deţinătorilor reali. Avînd în vedere faptul că Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare este o lege ce reglementează aspecte speciale, legea dată nu mai stabileşte alte condiţii pentru determinarea deţinătorilor reali.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De prevăzut situaţiile cînd este necesară determinarea deţinătorilor reali.

47

Art. I, p. 39

(7) Depozitarul central elaborează şi aprobă regulile şi procedurile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii sale, care se supun aprobării de către Comisia Naţională, pînă la intrarea lor în vigoare. Regulile şi procedurile depozitarului central intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Lipseşte mecanismul clar şi transparent de aprobare de către Comisia Naţională. Comisia Naţională poate să nu aprobe regulile şi procedurile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii depozitarului central. Nu este clară procedura de sincronizare, precum şi consecutivitatea acţiunilor pentru intrarea în vigoare a regulilor şi procedurilor. Mai ales că între timp are loc procedura înregistrării de stat, procedura de licenţiere – nu este clar cum va activa depozitarul central fără regulamentele interne, pînă la aprobarea acestora de către Comisia Naţională.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Conceptul elaborării şi aprobării regulamentelor interne ale depozitarului central necesită a fi revizuit.

48

Art. I, p. 39

(9) Nivelul comisioanelor şi tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor, cu coordonarea prealabilă a acestora cu Comisia Naţională.

Lipseşte mecanismul clar şi transparent de coordonare cu Comisia Naţională. Nu este clar dacă procedura de coordonare rezultă doar în informarea Comisiei Naţionale sau este nevoie de aprobarea acestora de către Comisia Naţională. Lipsa prevederilor clare lasă loc interpretărilor, ce pot rezulta în abuzuri.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Conceptul coordonării nivelului comisioanelor şi tarifelor percepute de depozitarul central cu Comisia Naţională necesită a fi revizuit.

49

Art. I, p. 41

Art. 42 (1) Activitatea participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare se suspendă în modul prevăzut de legislaţie, prin hotărîre a instanţei de judecată sau a Comisiei Naţionale, dacă se constată încălcarea legislaţiei în vigoare.

Sînt norme de trimitere care accentuează neclaritatea în comparaţie chiar şi cu norma precedentă. Spre exemplu, dacă înainte era posibilă suspendarea pentru „încălcarea prezentei legi şi a altor acte normative ce reglementează activitatea pe piaţa valorilor mobiliare” atunci formula actuală – „încălcarea legislaţiei în vigoare” – admite un şir de abuzuri din partea Comisiei naţionale în privinţa participanţilor profesionişti, care pot suspenda activitatea pentru erorile la completarea unui carnet de muncă. Aceasta cu atît mai mult cu cît în continuare acelaşi alineat prevede faptul că „în perioada suspendării activităţii participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare, toate acţiunile organelor de conducere ale participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare se efectuează cu acordul Comisiei Naţionale.” Lipsa clarităţii de reglementare poate stimula abuzuri din partea Comisiei Naţionale.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Formula „sau a Comisei Naţionale” a se exclude.

50

Art. I, p. 41

(3) Comisia Naţională poate delega reprezentantul său pentru a participa în procesul de reorganizare a participantului profesionist al pieţei valorilor mobiliare sau de lichidare a activităţii profesioniste sau a participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi actelor normative ale Comisiei Naţionale.

Termenul „poate” este incert – competenţa Comisiei Naţionale trebuie să fie expres reglementată.

Aceste norme sînt norme de trimitere şi nu stabilesc cu claritate în baza căror acte normative se va stabili necesitatea şi cazurile pentru delegare şi participare la activităţile enumerate.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili cu certitudine competenţa Comisiei Naţionale.
A reglementa expres necesitatea şi cazurile pentru delegare şi participare la activităţile enumerate.

51

Art. I, p. 41

(5) Motive pentru suspendarea acţiunii licenţei pot fi: a) încălcarea prevederilor prezentei legi sau a actelor normative ale Comisiei Naţionale, stabilite pentru desfăşurarea activităţii licenţiate, inclusiv a cerinţelor faţă de mărimea capitalului propriu şi fondului de garanţie; b) pierderea parţială sau temporară a capacităţii de a desfăşura activitatea licenţiată; d) încălcarea termenelor, modului şi formelor stabilite de legislaţie pentru dezvăluirea informaţiei; e) opunerea efectuării controalelor asupra activităţii participantului profesionist şi/sau eschivarea de la prezentarea informaţiei şi a documentelor solicitate în cadrul controlului;

Toate aceste motive evidenţiate necesită a fi desfăşurate şi concretizate, deoarece în formula actuală pot da naştere la abuzuri şi grave acte de corupţie din partea Comisiei Naţionale. Spre exemplu, nu este clar ce înseamnă „pierderea parţială sau temporară a capacităţii”, cine o stabileşte şi care sînt posibilităţile de contestare a unei decizii în acest sens. Este clar că poate fi contestată însăşi suspendarea acţiunii licenţei, însă nu este clar cum se contestă un act care ar stabili „pierderea capacităţii”. Similar în privinţa sintagmei „opunerea efectuării controalelor”. Suplimentar, sintagma „suspendarea acţiunii licenţei” este în contradicţie cu formula „activitatea se suspendă” din al. (1) al acestui articol.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Necesită o revizuire integrală de concept.

52

Art. I, p. 41

(6) Licenţa pentru dreptul de a desfăşura activitatea de ţinere a registrului va fi retrasă expres fără suspendarea ei prealabilă, în cazul în care titularul ei nu întreprinde, în termenul stabilit de Comisia Naţională, măsuri de conformare a activităţii sale, inclusiv a celor specificate la alin.(5).

Acest alineat este o prevedere cu un înalt potenţial de corupţie, prin acţiunile abuzive şi unilaterale ale Comisiei Naţionale. Este un instrument de influenţare şi manipulare directă, cu atît mai mult că prin sintagma „măsuri de conformare, inclusiv” este clar că cele menţionate la al. (5) nu sînt neapărat o listă expres, transparent şi clar stabilită. Astfel solicitarea măsurilor de conformare nu neapărat vor fi şi legale.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Necesită o revizuire integrală de concept.

53

Art. I, p. 44

(6) Orice acţionar al bursei de valori, împreună cu persoane sale afiliate, direct sau indirect, este în drept să deţină cel mult 25 la sută din numărul acţiunilor plasate, cu condiţia obţinerii obligatorii a permisiunii Comisiei Naţionale pentru deţinerea unei cote substanţiale.

Lipseşte mecanismul clar şi transparent de obţinere a permisiunii Comisiei Naţionale. Nu este clară procedura şi sincronizarea pentru obţinerea dreptului de deţinere a acţiunilor (procurarea, înregistrarea de stat, etc.) Lipsa prevederilor clare lasă loc interpretărilor, care se pot transforma în abuzuri. Lipseşte definiţia noţiunii de „cotă substanţială”. Mai ales că pentru orice procurare ulterioară de acţiuni va fi necesară în mod obligatoriu permisiunea Comisiei Naţionale.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Conceptul obţinerii permisiunii Comisiei Naţionale necesită a fi elaborat. Necesită a fi definită noţiunea de „cotă substanţială”.

54

Art. I, p. 44

(13) Comisia Naţională poate suspenda o parte sau toate operaţiunile cu valorile mobiliare, în cazul în care se constată nerespectarea prevederilor actelor legislative.

Este o prevedere ambiguă. Acest alineat este o prevedere cu un înalt potenţial de corupţie, prin acţiunile abuzive şi unilaterale ale Comisiei Naţionale. Este un instrument de influenţare şi manipulare directă, mai ales că suspendarea operaţiunilor poate duce la serioase probleme economice pentru participanţii profesionişti, implicînd şi o afectare a imaginii.

Nu este clar în ce măsură suspendarea operaţiunilor se corelează cu sintagma „suspendarea acţiunii licenţei” din al. 5 sau cu formula „activitatea se suspendă” din al. (1) al acestui articol.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Necesită o revizuire integrală de concept.

55

Art. I, p. 46

(4) Membrii consiliului şi organului executiv al bursei de valori trebuie să fie confirmaţi de Comisia Naţională înainte de începerea exercitării funcţiei.

Lipseşte mecanismul clar şi transparent de confirmare de către Comisia Naţională. Comisia Naţională poate să nu confirme în funcţie persoanele indezirabile. Nu este clară necesitatea imperativităţii confirmării în funcţie a unor persoane, angajaţi ai unei persoane juridice independente de Comisia Naţională.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Se recomandă stabilirea unor criterii şi exigenţe transparente pentru membrii consiliului şi organului executiv ai bursei de valori.

56

Art. I, p. 47

(2) Regulile bursiere se aprobă de către consiliul bursei, după coordonarea prealabilă a acestora cu Comisia Naţională, şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Lipseşte mecanismul clar şi transparent de coordonare cu Comisia Naţională. Nu este clar dacă procedura de coordonare rezultă doar în informarea Comisiei Naţionale sau este nevoie de aprobarea acestora de către Comisia Naţională. Lipsa prevederilor clare lasă loc interpretărilor, ce pot rezulta în abuzuri.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Conceptul coordonării regulilor bursei cu Comisia Naţională necesită a fi revizuit.

57

Art. I, p. 50

(1) Statutul de organizaţie de autoreglementare se acordă de către Comisia Naţională în modul stabilit de aceasta.

Lipseşte mecanismul clar şi transparent de obţinere a statutului de organizaţie de autoreglementare de către Comisia Naţională. Nu este clar ce presupune acest statut şi care este necesitatea elaborării modului de acordare a statutului de organizaţie de autoreglementare separat decît prezenta lege.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Se recomandă a stabili expres în prezentul proiect modul de acordare a statutului de organizaţie de autoreglementare.

58

Art. I, p. 53

(3) h) asigură capitalul propriu minim, stabilit de către Comisia Naţională, în funcţie de activitatea desfăşurată;

Nu este clar dacă „capitalul propriu” este similar sau echivalent cu „capitalul statutar”. Fiind o lege specială, aceasta trebuie să prevadă expres care este nivelul capitalului minim în funcţie de activitatea desfăşurată pentru toate persoanele juridice, candidate la condiţiile de licenţiere ca participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare. Comisia Naţională poate comite abuzuri prin stabilirea în mod selectiv faţă de fiecare candidat a cerinţelor minime privind capitalul.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

A stabili expres care este nivelul capitalului minim în funcţie de activitatea desfăşurată pentru toate persoanele juridice candidate.

59

Art. I, p. 53

(6) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, pe toată durata desfăşurării activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare, este obligat să respecte condiţiile stabilite pentru obţinerea licenţei, regulile prudenţiale şi de conduită, cerinţele de conformare a capitalului propriu minim şi a fondului de garanţie, stabilite prin prezenta lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale, şi să informeze sau, în cazurile stabilite de legislaţie, să coordoneze în prealabil cu Comisia Naţională, orice modificare în modalitatea de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Comisiei Naţionale.

Lipseşte mecanismul clar şi transparent de coordonare cu Comisia Naţională. Nu este clar dacă procedura de coordonare rezultă doar în informarea Comisiei Naţionale sau este nevoie de aprobarea acestora de către Comisia Naţională. Lipsa prevederilor clare lasă loc interpretărilor, ce pot rezulta în abuzuri.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Conceptul coordonării modificărilor în modalitatea de organizare şi funcţionare cu Comisia Naţională necesită a fi elaborat şi detaliat.

60

Art. I, p. 53

(10) Pînă la radierea titularului de licenţă din registrul de stat al participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, dezafectarea mijloacelor fondului de garanţie fără acordul Comisiei Naţionale nu se admite.

Nu este definită noţiunea de dezafectare a mijloacelor, inclusiv cine are competenţa şi capacitatea de a o determina. Lipseşte mecanismul clar şi transparent de obţinere a acordului Comisiei Naţionale.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Necesită o reglementare detaliată.

61

Art. I, p. 53

(10) Pînă la radierea titularului de licenţă din registrul de stat al participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, dezafectarea mijloacelor fondului de garanţie fără acordul Comisiei Naţionale nu se admite.

(12) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare nu este în drept să deţină în capitalul social al unui alt participant profesionist o cotă ce depăşeşte 5 la sută, fără permisiunea prealabilă a Comisiei Naţionale. Comisia Naţională se va expune în termen de pînă la 15 zile calendaristice de la data recepţionării cererii solicitantului referitor la deţinerea cotei ce depăşeşte 5 la sută în capitalul social al unui alt participant profesionist.

Spre deosebire de alte cazuri din prezenta lege, aici este o tentativă de reglementare a mecanismului de obţinere a permisiunii Comisiei Naţionale. Nu este clară însă procedura şi sincronizarea pentru obţinerea dreptului de deţinere a acţiunilor (procurarea, înregistrarea de stat, etc.) Lipsa prevederilor clare lasă loc interpretărilor, ce pot rezulta în abuzuri. Reglementarea este insuficientă.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Conceptul obţinerii permisiunii Comisiei Naţionale necesită a fi elaborat şi detaliat.

62

Art. I, p. 63

(3) Pentru manipulare pe piaţa valorilor mobiliare se aplică sancţiuni administrative şi penale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Nu este clar cine aplică sancţiunile. De asemenea nu este prevăzută survenirea răspunderii, inclusiv materiale în baza legislaţiei civile.

Suplimentar nu este clar în ce măsură prevederea acestui alineat se corelează cu prevederea al. (5) al aceluiaşi articol. Prevederile repetitive pot genera diferenţe de interpretare şi abuzuri, inclusiv prin acte de corupţie.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Necesită a fi detaliate şi desfăşurate aceste prevederi în prezentul proiect, în aceiaşi măsură în care prin al. 2 al acestui articol se prevede identificarea detaliată a acţiunilor de „manipulare”.
A se exclude sau acest alineat sau al. 5 din prezentul articol.

Concluzii

În concluzie, adiţional la obiecţiile menţionate mai sus, atenţionăm asupra riscurilor care însoţesc concentrarea unor atribuţii exagerate într-o singură structură (mega-regulator al pieţei financiare) - ceea ce, în viziunea noastră, poate reprezenta o premisă majoră pentru situaţii de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei